Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Oneskorená registrácia > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 – Výpočet obdobia, v ktorom zdaniteľná osoba mala byť  platiteľom DPH
Živnostník – stolár podal oneskorenú žiadosť o registráciu pre DPH. Ako sa vypočíta obdobie za ktoré mal byť platiteľom DPH?
Odpoveď
Obdobím v ktorom živnostník mal byť platiteľom DPH, sa rozumie obdobie, ktoré začína 31. dňom po dni, keď osoba bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre DPH a končí dňom, ktorý predchádza dňu registrácie za platiteľa dane.

Otázka č. 2 – Obdobie, v ktorom zdaniteľná  osoba mala byť platiteľom DPH
Tuzemská zdaniteľná osoba dosiahla obrat 49 790 eur k 31.5.2020. Žiadosť o registráciu pre daň mala podať najneskôr 22.6.2020 (vzhľadom na to, že deň 20.6.2020 pripadol na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie žiadosti o registráciu je podľa § 27 ods. 4 daňového poriadku najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. 22.6.2020). Žiadosť o registráciu však podala až 18.9.2020 a daňový úrad zaregistroval zdaniteľnú osobu za platiteľa DPH od 1.10.2020. Za ktoré obdobie mala mať zdaniteľná osoba postavenie platiteľa DPH.
Odpoveď
Obdobie, v ktorom zdaniteľná osoba mala byť platiteľom DPH, začína 31. deň po dni, keď osoba bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre daň, t.j. 23.7.2020 a končí dňom, ktorý predchádza dňu registrácie, t.j. 30.9.2020.
 
Otázka č. 3 – Obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH
Predajca výpočtovej techniky dosiahol obrat pre povinnú registráciu pre DPH v júni 2020. Žiadosť o registráciu pre DPH mal podať do 20. júla 2020. Žiadosť o registráciu pre DPH podal oneskorene až dňa 3.9.2020. Za aké obdobie má podať mimoriadne daňové priznanie?
Odpoveď
Obdobie v ktorom predajca mal byť platiteľom DPH a za ktoré bude podávať mimoriadne daňové priznanie začína dňom 20.8.2020 a bude končiť dňom predchádzajúcim dňu registrácie.

Otázka č. 4 – Obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH
Stolár dosiahol obrat pre povinnú registráciu pre DPH v marci 2020. Žiadosť o registráciu pre DPH mal podať do 20. apríla 2020. V mesiaci júl 2020 podal oneskorenú žiadosť o registráciu pre DPH, pričom sa stal platiteľom DPH od 4.8.2020. Za aké obdobie mal byť stolár platiteľom DPH?
Odpoveď
Obdobie za ktoré mal byť stolár platiteľom DPH začína dňom 21.5.2020 a končí dňom 3.8.2020. Za toto obdobie má stolár povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie.

Otázka č. 5 – Obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH
Realitná spoločnosť dosiahla v júni 2020 obrat pre povinnú registráciu pre DPH. Žiadosť o registráciu pre DPH mala podať do 20. júla 2020. V mesiaci október 2020 podala oneskorenú žiadosť o registráciu pre DPH a platiteľom DPH sa stala od 4.11.2020. Za aké obdobie mala byť spoločnosť platiteľom DPH?
Odpoveď
Spoločnosť mala byť v postavení platiteľa DPH od 20.8.2020 do 3.11.2020. Za toto obdobie má spoločnosť povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie.

Otázka č. 6 – Povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie
Stavebná spoločnosť dosiahla obrat pre povinnú registráciu pre DPH  v marci 2020. Žiadosť o registráciu pre DPH podala 3.7.2020, pričom platiteľom DPH sa stala od 1.8.2020. Musí stavebná spoločnosť podať mimoriadne daňové priznanie a odviesť DPH za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH?
Odpoveď
Spoločnosť je povinná podať tzv. mimoriadne daňové priznanie a odviesť daň na výstupe za obdobie za ktoré mala byť platiteľom DPH, pretože oneskorenie podania žiadosti o registráciu pre DPH je viac ako 30 dní.

Otázka č. 7 – Povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie
Realitná kancelária dosiahla dňa 31.7.2020 obrat pre povinnú registráciu pre DPH. Dňa 25.8.2020 podala žiadosť o registráciu pre DPH. Nakoľko sa realitná kancelária mala zaregistrovať do 20.8.2020, musí podať mimoriadne daňové priznanie za obdobie od 20.8. do 25.8.2020?
Odpoveď
V tomto prípade realitná kancelária nemá povinnosť podať tzv. mimoriadne daňové priznanie a odviesť daň za obdobie za ktoré mala byť platiteľom (od 20.8. do 25.8.2020), pretože oneskorenie podania žiadosti o registráciu pre DPH nepresiahlo 30 dní.