Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Oneskorená registrácia > Vysporiadanie dane, odpočítanie dane, podanie mimoriadneho daňového priznania

Vysporiadanie dane, odpočítanie dane, podanie mimoriadneho daňového priznania

Vysporiadanie dane
Ak tuzemská zdaniteľná osoba nepodala žiadosť o registráciu alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, je zdaniteľná osoba povinná odviesť daň na výstupe z dodávok tovarov a služieb, pri ktorých jej vznikla daňová povinnosť v tomto období. Uvedenú povinnosť upravuje § 69 ods. 13 zákona o DPH.

Odpočítanie dane
Okrem povinnosti odviesť daň z tovarov a služieb za obdobie, v ktorom osoba mala byť registrovaná pre daň, zákon o DPH v § 55 ods. 3 priznáva osobe, ktorá mala byť platiteľom DPH aj právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb od platiteľa DPH za toto obdobie.
Okrem toho si táto osoba môže odpočítať daň z majetku, ktorý nadobudla pred registráciou, v zmysle § 55 ods. 1 zákona o DPH.

Podanie daňového priznania
Zdaniteľná osoba podáva za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH, jedno daňové priznanie – tzv. mimoriadne daňové priznanie v zmysle § 78 ods. 9 zákona o DPH.  Na  prvej strane daňového priznania zdaniteľná osoba pri zdaňovacom období označí len kalendárny rok, v ktorom podáva toto mimoriadne daňové priznanie. Mimoriadne daňové priznanie je povinná zdaniteľná osoba podať do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň alebo do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba si nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň.

V mimoriadnom daňovom priznaní  uvedie zdaniteľné obchody, pri ktorých jej vznikla povinnosť odviesť daň v zmysle § 69 ods. 13 zákona o DPH a zároveň si môže uplatniť odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb od platiteľov za toto obdobie v zmysle § 55 ods. 3 zákona o DPH resp. odpočítanie dane z tovarov,  ktoré nakúpila ešte pred obdobím, v ktorom mala mať postavenie platiteľa dane, ak tieto tovary dodala  v období, v ktorom mala mať postavenie platiteľa DPH a daň z dodania týchto tovarov odvádza  podľa § 69 ods. 13 zákona o DPH v mimoriadnom DP.
 

Ak výsledkom mimoriadneho daňového priznania je vlastná daňová povinnosť (riadok 32 daňového priznania), je zdaniteľná osoba povinná  túto daň zaplatiť v lehote na podanie tohto mimoriadneho daňového priznania. Ak odpočítanie dane v mimoriadnom daňovom priznaní prevyšuje daň, ktorú jej osoba povinná platiť, nejde o nadmerný odpočet. Daňový úrad preverí údaje v podanom daňovom priznaní a vráti daň do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania; ak daňový úrad začne daňovú kontrolu v lehote na vrátenie dane, vráti daň v zistenej výške do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, inak do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daňový úrad vráti túto daň na bankový účet oznámený podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5 a ak platiteľ nesplnil takúto povinnosť, daň vráti do desiatich dní odo dňa, keď platiteľ takúto povinnosť dodatočne splnil. Na postup pri vrátení dane sa použije osobitný predpis (daňový poriadok). Suma dane predstavujúca prevýšenie odpočítanej dane nad daňou, ktorú je osoba povinná platiť, sa uvádza v daňovom priznaní v riadku 32 (vlastná daňová povinnosť) so znamienkom mínus.


FAQ

Otázka č. 1 - Dodanie tovaru a nákup tovaru za obdobie, v ktorom zdaniteľná  osoba mala byť platiteľom DPH
Tuzemská zdaniteľná osoba za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH nakupovala a dodávala tovary v tuzemsku pre slovenských zákazníkov. Z nakúpených tovarov si neodpočítala daň, keďže nebola platiteľom DPH.  Zdaniteľná osoba zároveň nakúpila zásoby ešte pred obdobím, ako mala byť platiteľom DPH a tieto zásoby predala v období, keď mala byť platiteľom DPH. Ako má zdaniteľná osoba postupovať pri uplatnení dane na výstupe a pri odpočítaní dane?
Odpoveď
Zdaniteľná osoba za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH, podá jedno tzv. mimoriadne daňové priznanie, v ktorom uvedie daň z dodaných tovarov v tuzemsku (aj z predaných zásob) za uvedené obdobie a zároveň si môže uplatniť odpočítanie dane z tovarov, ktoré nakúpila v tomto období ako aj zo zásob, ktoré nakúpila v postavení zdaniteľnej osoby ešte pred obdobím, ako mala byť platiteľom DPH a predala počas obdobia, v ktorom mala byť platiteľom DPH.

Otázka č. 2 - Výpočet dane za  obdobie, v ktorom zdaniteľná  osoba mala byť platiteľom DPH
Ako sa vypočíta DPH z dodávok, z ktorých je zdaniteľná osoba povinná odviesť daň v mimoriadnom daňovom priznaní?
Odpoveď
Základom dane, z ktorého sa vypočíta DPH z dodaných tovarov a služieb za obdobie, v ktorom zdaniteľná osoba mala byť platiteľom DPH, je protihodnota, ktorú zdaniteľná osoba dostala alebo má dostať od príjemcu plnenia mínus DPH (t.j. daň sa vypočíta spätne). Zákon však nebráni tomu, aby sa dodávateľ s odberateľom dohodli na tom, že dodávateľ doúčtuje k cene plnenia sumu, ktorá predstavuje výšku DPH. Ak zvýšenie ceny o sumu predstavujúcu DPH akceptuje odberateľ, tak ide o opravu základu dane a dodávateľ postupuje podľa § 25 zákona o DPH.

Otázka č. 3 – Odpočítanie dane odberateľom
Dodávateľ za obdobie, v ktorom mal byť platiteľom DPH, vyhotovil opravné faktúry, na ktorých osobitne vyčíslil základ dane a DPH. Opravu faktúr vykonal v období, keď už bol platiteľom DPH a na opravných faktúrach uviedol IČ DPH. Môže si odberateľ z týchto faktúr odpočítať daň?
Odpoveď
Ak je odberateľ platiteľom DPH, môže si odpočítať daň v zmysle § 49 až § 51 zákona o DPH, t.j. ak sú splnené ostatné podmienky na odpočítanie dane, môže si z uvedených opravných faktúr odpočítať daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom opravné faktúry dostal.

Otázka č. 4 – Povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie
Stavebná spoločnosť dosiahla obrat pre povinnú registráciu pre DPH  v marci 2023. Žiadosť o registráciu pre DPH podala 3.6.2023, pričom platiteľom DPH sa stala od 1.7.2023. Musí stavebná spoločnosť podať mimoriadne daňové priznanie a odviesť DPH za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH?
Odpoveď
Spoločnosť je povinná podať tzv. mimoriadne daňové priznanie a odviesť daň na výstupe za obdobie za ktoré mala byť platiteľom DPH, pretože oneskorenie podania žiadosti o registráciu pre DPH je viac ako 21 dní.

Otázka č. 5 – Povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie
Realitná kancelária dosiahla dňa 31.7.2023 obrat pre povinnú registráciu pre DPH. Dňa 25.8.2023 podala žiadosť o registráciu pre DPH. Nakoľko sa realitná kancelária mala zaregistrovať do 20.8.2023, musí podať mimoriadne daňové priznanie za obdobie od 20.8. do 25.8.2023?
Odpoveď
V tomto prípade realitná kancelária nemá povinnosť podať tzv. mimoriadne daňové priznanie a odviesť daň za obdobie za ktoré mala byť platiteľom (od 20.8. do 25.8.2023), pretože oneskorenie podania žiadosti o registráciu pre DPH nepresiahlo 21 dní.

Otázka č. 6 – Vyplnenie „hlavičky“ v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní
Pokiaľ podnikateľ na základe oneskorenej registrácie podáva mimoriadne daňové priznanie, ako vyplní hlavičku tohto daňového priznania? Čo uvedie v postavení osoby a čo uvedie v zdaňovacom období? Podáva aj kontrolný výkaz za obdobie za ktoré má podať mimoriadne daňové priznanie?
Odpoveď
Podnikateľ v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní v časti „Postavenie osoby“ vyberie možnosť „Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona“ a v časti „Zdaňovacie obdobie“ vyznačí len kalendárny rok, v ktorom podáva daňové priznanie (napr. 2023), mesiac ani štvrťrok nevypĺňa. Zdaniteľná osoba, ktorá nesplnila povinnosť registrácie pre DPH a za obdobie, za ktoré mala byť platiteľom DPH, podáva daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH, kontrolný výkaz nepodáva.

Otázka č. 7 – Odpočítanie dane pri oneskorenej registrácii pre DPH
Marketingová spoločnosť  mala podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. mája 2023, pretože v apríli 2023 dosiahla obrat pre povinnú registráciu pre DPH. Platiteľom dane sa stala na základe oneskorenej registrácie dňa 1.8.2023. V januári tohto roka kúpila automobil, ktorý zaradila do majetku spoločnosti a využívala výlučne na podnikanie. V ktorom daňovom priznaní si môže z jeho kúpy uplatniť odpočet dane? V riadnom daňovom priznaní alebo v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní?
Odpoveď
Spoločnosť si môže uplatniť právo na odpočet dane z majetku podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu splnenia podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH. Právo na odpočet dane z majetku podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH si neuplatní v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní, ale najskôr v prvom riadnom daňovom priznaní, prípadne v inom zdaňovacom období v rámci kalendárneho roka 2023, najneskôr však v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka (december, resp. IV . štvrťrok 2023) V opísanom prípade si spoločnosť môže odpočítať daň z auta najskôr v zdaňovacom období august 2023, ak spĺňa aj ostatné podmienky na odpočet dane (§ 49 až § 51 zákona o DPH).