Oprava chýb minulých období

Ak daňovník v dôsledku účtovnej chyby minulých účtovných období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie náklady alebo nižšie výnosy, má povinnosť postupovať podľa § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov a opravu nákladov alebo výnosov zahrnúť do toho zdaňovacieho obdobia, s ktorým chyba časovo a vecne súvisí prostredníctvom dodatočného daňového priznania (DP), a to v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola chyba zistená. Rovnaký postup uplatní daňovník ak zistí, že daňová strata má byť nižšia ako bola uvedená v DP /§ 16 ods. 3 písm. c) daňového poriadku/.
 
Ak daňovník v dôsledku účtovnej chyby zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady alebo vyššie výnosy, môže pri zahrňovaní opravy tejto účtovnej chyby do základu dane postupovať podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov, resp. môže sa rozhodnúť, či uplatní postup podľa § 17 ods. 29 alebo ods. 15 zákona o dani z príjmov. Ak sa rozhodne postupovať podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov, potom súčasťou základu dane v príslušnom zdaňovacom období bude aj oprava vykonaná v účtovníctve, v ktorom bola chyba zistená. Takto vykonaná oprava už nebude mať vplyv na zdaňovacie obdobia, s ktorými vecne a časovo súvisí.

FAQ
 

Otázka č. 1 – Kumulácia opráv  chýb minulých účtovných období podľa §17 ods.29 zákona o dani z príjmov
Daňovník v apríli 2023 zistil, že v roku 2020 zahrnul do  výsledku hospodárenia vyššie výnosy, ktoré boli zároveň aj zdaniteľným príjmom a v auguste 2023 zistil, že v roku 2019 nezaúčtoval náklady, ktoré sú daňovým výdavkom. To znamená, že obidva prípady spĺňajú podmienky § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov  a daňovník sa mohol rozhodnúť, či podá dodatočné DP alebo oprava vykonaná v účtovníctve v r. 2023 bude súčasťou základu dane v roku 2023. Musí daňovník aplikovať rovnaký postup na všetky takéto prípady v roku 2023 (t.j. na obidva prípady buď podá  dodatočné DP, alebo ponechá v základe dane roku 2023), alebo sa môže rozhodovať za každý prípad samostatne, t.j. do konca mája 2023 podá dodatočné DP za zdaňovacie obdobie 2019 podľa § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov a v auguste využije ustanovenie § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov a opravu vykonanú v účtovníctve ponechá v základe dane roku 2023?
Odpoveď
Ak daňovník v dôsledku účtovnej chyby zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady alebo vyššie výnosy, môže sa pri zahrňovaní opravy tejto účtovnej chyby do základu dane rozhodnúť, či uplatní postup podľa § 17 ods. 29 alebo ods. 15 zákona o dani z príjmov. V prípade opráv chýb minulých účtovných období, pri ktorých možno uplatniť postup podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov neprikazuje použitie jednotného postupu pri zahrňovaní opravy účtovnej chyby do základu dane. V zmysle uvedeného, ak ide o chyby spĺňajúce kritériá § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov, je len na rozhodnutí daňovníka, aký postup si pri zahrňovaní každej opravy chýb minulých účtovných období do základu dane vyberie. V prípadoch, keď sa daňovník rozhodne nepostupovať podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov, ale uplatní postup podľa § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov, má povinnosť dodržať zákonnú lehotu na podanie dodatočného DP (do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení), a preto nemôže čakať na ukončenie účtovného obdobia a na prípadné zistenie ďalších účtovných chýb časovo a vecne súvisiacich s rovnakým účtovným obdobím a ich prípadnú kumuláciu, ale musí zahrnúť opravu tejto účtovnej chyby do základu dane prostredníctvom dodatočného DP k príslušnému minulému zdaňovaciemu obdobiu, ktoré podá v zákonom stanovenej lehote.

Otázka č. 2 – Kumulácia opráv  chýb minulých účtovných období súčasne podľa §17 ods.15 a §17 ods. 29 zákona o dani z príjmov
Daňovník v apríli 2023 zistil, že v roku 2020 zahrnul do  výsledku hospodárenia nižšie  výnosy vo výške 2 000 eur, ktoré boli zároveň aj zdaniteľným príjmom a v auguste 2023 zistil, že v roku 2019 nezaúčtoval náklady vo výške 3 000 eur, ktoré boli daňovým výdavkom. To znamená, že v prvom prípade vzniká povinnosť podať dodatočné DP, v druhom prípade môže daňovník postupovať podľa  § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov  a môže sa  rozhodnúť, či podá dodatočné DP alebo oprava vykonaná v účtovníctve v r. 2023 bude súčasťou základu dane  roku 2023. Môže v danom prípade daňovník kumulovať obe chyby (+2 000 - 3 000= 1000 eur náklady)   a postupovať podľa §17 ods.29 zákona o dani z príjmov, pretože výsledkom je účtovná chyba  v zaúčtovaných  nižších nákladoch v r.2019 vo výške 1 000 eur?
Odpoveď
Ak daňovník v dôsledku účtovnej chyby zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady , môže  pri zahrňovaní opravy tejto účtovnej chyby do základu dane uplatniť postup podľa § 17 ods. 29  zákona o dani z príjmov a danú účtovnú chybu zahrnie do základu dane roku 2023 pri podaní DP po skončení zdaňovacieho obdobia. Avšak ak daňovník v dôsledku účtovnej chyby zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie výnosy ako mali byť zaúčtované, vzniká mu povinnosť podať dodatočné DP za rok 2020 v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zistení tejto skutočnosti. V tomto prípade sa teda nemôže rozhodnúť kumulovať uvedené chyby a postupovať len podľa §17 ods.29 zákona o dani z príjmov. 

Otázka č. 3 – Zistenie vyššej straty za minulé zdaňovacie obdobia  
Daňovník v roku 2023 zistil, že v zdaňovacom období 2020 zabudol zaúčtovať výnosovú  faktúru a teda za toto zdaňovacie obdobie vykázal  vyššiu daňovú  stratu ako správne mala byť. Musí takýto daňovník podať dodatočné DP,  alebo môže postupovať podľa ustanovenia § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Oproti predchádzajúcej otázke v tomto prípade daňovník nespĺňa podmienky ustanovenia § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov, a preto nemôže využiť toto ustanovenie. Musí preto postupovať podľa ustanovenia § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého v prípade opravy chýb minulých účtovných období, ak ide o náklady (výdavky) uznané za daňový výdavok alebo výnosy (príjmy) zahrňované do zdaniteľných príjmov, sa zahrnú do základu dane tohto zdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia, bez ohľadu na to, či sa účtujú do nákladov, výnosov, alebo na účet nerozdelený zisk minulých období. To znamená, že daňovník v tomto prípade musí podať dodatočné DP .

Otázka č. 4 – Podanie dodatočného DP podľa §17 ods.29 zákona o dani z príjmov  a zánik práva vyrubiť daň 
Daňovník v roku 2023 zistil, že v DP za zdaňovacie obdobie 2012 vykázal vyšší základ dane ako  mal byť správne uvedený (z dôvodu nezaúčtovania dodávateľskej faktúry). Môže daňovník v roku 2023 postupovať podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov a rozhodnúť sa, že nepodá dodatočné DP? Súčasťou základu dane daňovníka za  zdaňovacie obdobie roka 2012 neboli zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí. 
Odpoveď
Podľa poslednej vety ustanovenia § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov daňovník môže postup podľa tohto ustanovenia uplatniť  len vtedy, ak za príslušné zdaňovacie obdobie nezaniklo právo vyrubiť daň. Podľa ustanovenia  § 69 ods. 1 daňového poriadku nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo uplatniť nárok na sumu podľa osobitných predpisov po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. Keďže  povinnosť daňovníka podať daňové priznanie za rok 2011 bola v roku 2012, päť rokov od konca roka 2012 uplynulo  31.12.2017. To znamená, že v predmetnom prípade daňovník už nemôže využiť ustanovenie § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov a podať  v r.2023 dodatočné daňové priznanie za rok 2011.  
 
Otázka č. 5 – Nezaúčtovanie odberateľskej faktúry
V roku 2022 spoločnosť nezaúčtovala vystavenú odberateľskú faktúru za práce vykonané zákazníkovi v sume 1000 eur. Daňové priznanie za rok 2022 podala správcovi dane dňa 31.3.2023. Svoju chybu zistila v roku  2023 už po schválení účtovnej závierky za rok 2022. Na základe internej smernice účtovnej jednotky k postupom účtovania predstavuje predmetná suma nevýznamnú chybu. Ako má spoločnosť postupovať pri oprave tejto chyby?
Odpoveď
V predmetnom prípade musí spoločnosť výnos, ktorý vecne a časovo súvisí so zdaňovacím obdobím roku 2022 zahrnúť do základu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade s § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov a to podaním dodatočného DP za rok 2022. Daňovník sa nemôže rozhodnúť pre použitie § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov, pretože základ dane v roku 2022 bol z dôvodu účtovnej chyby nižší ako v skutočnosti mal byť. Pri podaní dodatočného DP musí daňovník postupovať  aj podľa § 16 zákona  č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov (daňový poriadok), podľa ktorého je daňovník povinný podať dodatočné DP ak zistí, že jeho daň mala byť vyššia, alebo jeho daňová strata mala byť nižšia ako bola uvedená v podanom DP.    
 
Otázka č. 6
 –   Nesprávne zaúčtovaná zostatková cena predaného majetku
Daňovník predal v roku 2019 časť budovy, pričom nesprávne zaúčtoval zostatkovú cenu predanej časti budovy, keď  na účte 541 uviedol o 5000 eur nižšiu sumu oproti alikvotnej časti zostatkovej ceny prislúchajúcej k predanej časti budovy. Podľa internej smernice ide o významnú chybu, preto ju daňovník v roku 2023 zaúčtoval na účet 428. V daňovom priznaní podanom za rok 2019 vykázal daňovú stratu. Ako má daňovník ďalej postupovať pri oprave tejto chyby?
Odpoveď
Keďže v danom prípade daňovník v súlade s ustanovením §17 ods. 29 zákona o dani z príjmov  a § 16 daňového poriadku  sa môže daňovník rozhodnúť či  podá dodatočné DP, potom zvýši daňovú stratu o 5000 eur, alebo dodatočné DP nepodá a sumu 5000 eur zahrnie do základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2023, pričom na riadku 290 daňového priznania zníži výsledok hospodárenia o 5000 eur (nie je súčasťou výsledku hospodárenia, pretože  bola účtovaná na účet 428).         

Otázka č. 7  – Oprava účtovnej  chyby bez vplyvu na  DP
Daňovník v roku 2023 zistil  nesprávne účtovanie na majetkových účtoch z roku 2018. Ak vykoná opravu chyby minulého účtovného obdobia, ktorá nemá vplyv na výsledok hospodárenia, má povinnosť podať dodatočné DP?
Odpoveď
Nie. V danom prípade ak oprava chyby minulého účtovného obdobia nemá vplyv na výsledok hospodárenia a teda ani na základ dane, daňovník nemá povinnosť podať dodatočné DP.