Účtovanie chýb minulých účtovných období

Účtovná jednotka účtuje v zmysle § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve, účtovné prípady na základe akruálneho princípu, t.j. na základe vecnej a časovej súvislosti. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. Po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy, s výnimkou ak sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva je možné otvoriť účtovné knihy len do schválenia účtovnej závierky.

Účtovanie opravy chýb na účtoch nákladov a výnosov za minulé účtovné obdobia je upravené v § 5 ods. 1 a v § 59 ods. 14 postupov účtovania. Oprava nevýznamných chýb sa účtuje ako oprava bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov a výnosov. Významné opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účte 428-Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429-Neuhradená strata minulých rokov.
 

FAQ
 
Príklad č. 1 – Oprava nevýznamnej chyby nákladov za minulé účtovné obdobie
Účtovná jednotka v účtovom období roku 2023 kontrolou účtovníctva zistila, že v účtovníctve nemá zaúčtovanú faktúru za právne služby, ktoré jej boli poskytnuté v roku 2022 v sume 5 000 €. Ako má účtovná jednotka zaúčtovať tento účtovný prípad pri dodržaní všetkých ustanovení zákona o účtovníctve?
Odpoveď
Účtovná jednotka tento účtovný prípad zaúčtuje v účtovnom období roku 2023. V internej smernici má účtovná jednotka určenú hranicu významnosti na 10 000 €. Náklad na právne služby je v sume nižšej ako určená hranica významnosti, z uvedeného dôvodu tejto náklad zaúčtuje ako opravu na nákladovom účte. V rámci účtovného rozvrhu si účtovná jednotka vytvorí analytický účet k nákladovému účtu 518- Ostatné služby na sledovanie nákladov týkajúcich sa minulých účtovných období.