Zdaňovanie príjmov autorov vyplatených po 1.1.2016

Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov ) sú podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (tzv. aktívne príjmy) príjmy

 • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona 
 • z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel  na vlastné náklady
 • z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva
 • z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva

Podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v § 6 ods. 2 a) zákona, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov.

 

S účinnosťou od 1.1.2016 sa príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa  § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (aktívne autorské príjmy)  a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov (pasívne autorské príjmy) zdaňujú daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov), ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona (daňovník sa môže vopred písomne dohodnúť s platiteľom dane o tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov nezrazí daň vyberanú zrážou).

Zrážková daň sa uplatní v jednotnej výške 19 %, pričom pravidlá zdanenia sú nasledovné:

 • zdanenie zrážkovou daňou sa uplatní, len ak nebude uzatvorená dohoda autora s platiteľom o neuplatnení zrážkovej dane,
 • príjem sa pred uplatnením zrážkovej dane zníži o zrazený príspevok podľa osobitného predpisu (zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch [nové okno] v znení neskorších predpisov) – 2 % odvod do LITA, FVU, HF [(§ 43 ods. 5 písm. b)],
 • príjem zdanený zrážkovou daňou sa považuje za daňovo vysporiadaný a neuvádza sa v daňovom priznaní,
 • nie je možné uplatniť daňové výdavky
 • nevznikne právo na vykázanie daňovej straty
 • nie je možné odpočítavať daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach,
 • nie je možné uplatniť nezdaniteľné častí základu dane,
 • nie je možné uplatniť právo na daňový bonus.
   

Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa  § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov nebudú podliehať zrážkovej dani len vtedy, ak daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, a vopred sa písomne dohodne s platiteľom dane, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Daňovník v takomto prípade predmetný príjem zdaní sám, prostredníctvom podaného daňového priznania. 

Podľa znenia § 43 ods. 14 účinného od 1.1.2018 je platiteľ dane povinný takúto dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do konca  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá a v ktorom na základe uzatvorenej písomnej dohody  zrážku dane nevykonal (t.j. vo väzbe na výplatu, poukázanie alebo pripísanie úhrady príjmu v prospech daňovníka). Uzatvorenie takejto dohody je platiteľ dane povinný správcovi dane oznámiť na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a uverejnilo  ho na svojom webovom sídle  (OZN4314v17 - Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona  o dani z príjmov o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou z príjmov  podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov).  Postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2018 sa použije pri podávaní uvedených oznámení po 31.12.2017.  

Na príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady (bez autorskej zmluvy – nakladanie samotným autorom) a priemyselné práva sa daň vyberaná zrážkou neuplatňuje. Tieto príjmy si bude daňovník  zdaňovať sám, prostredníctvom podaného daňového priznania.  

Ak plynie autorovi alebo umelcovi príjem, ktorý sa považuje za príjem spĺňajúci charakter vlastnej duševnej tvorivej činnosti zo zdrojov v zahraničí (činnosť vykonávaná v zahraničí, licenčné poplatky plynúce zo zdrojov v zahraničí), tento sa naďalej zdaňuje prostredníctvom daňového priznania.

FAQ


Otázka č. 1 – príjmy z vytvorenia diela – daň vyberaná zrážkou
Daňovník fyzická osoba napíše knihu. Knihu kúpi vydavateľstvo a zaplatí mu v roku 2019 dohodnutý honorár. Ako sa podľa zákona o dani z príjmov posúdi takýto príjem?
Odpoveď
Takto dosiahnuté príjmy  vyplatené daňovníkovi v roku 20189sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou  za predpokladu, že autor vopred pred vyplatením honoráru s vydavateľstvom neuzatvorí dohodu o tom, že mu daň nevyberie (t. j. neuplatní postup  podľa § 43 ods. 14 zákona). Platiteľ dane (vydavateľstvo) v tomto prípade daň zrazí a odvedie správcovi dane v zákonom určenej lehote a autorovi vyplatí  honorár znížený o zrazenú daň. Zrazením dane sa daňová povinnosť považuje za vysporiadanú a autor už tieto príjmy v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.

Otázka č. 2 – príjmy z autorského honoráru – neuzatvorená dohoda
Fyzickej osobe bol na základe zmluvy o dielo na objednávku vyplatený v roku 2019  autorský honorár. Musí uvedená fyzická osoba sama vysporiadať daňovú povinnosť z takýchto príjmov, alebo sa daň  vyberie zrážkou a bude vysporiadaná?
Odpoveď
Takto dosiahnuté príjmy  vyplatené daňovníkovi v roku 2019 sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou  za predpokladu, že autor vopred pred vyplatením honoráru s platiteľom dane neuzatvorí dohodu o tom, že   platiteľ daň nevyberie (t.j. neuplatní postup  podľa § 43 ods. 14 zákona). Platiteľ dane  (organizácia vyplácajúca honorár)  v tomto prípade daň zrazí a odvedie správcovi dane v zákonom určenej lehote a autorovi zašle honorár znížený o zrazenú daň. Zrazením dane sa daňová povinnosť považuje za vysporiadanú a autor už tieto príjmy v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.

Otázka č. 3 – príjmy z autorského honoráru – uzatvorená dohoda
Fyzickej osobe bol na základe zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 631 – 643 Občianskeho zákonníka,  ktorá sa uzatvára pre dielo vytvorené autorom na objednávku, vyplatený v roku 2019  autorský honorár. Môže daňovník v uvedenom prípade  využiť postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, a uzatvoriť (pred vyplatením príjmu) písomnú dohodu s platiteľom dane, že platiteľ daň nevyberie a autor si bude vysporiadavať daň z vyplatených príjmov sám v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia? Ako posúdi daňovník takéto príjmy na daňové účely, keď sám podáva daňové priznanie?
Odpoveď
Takto dosiahnuté príjmy  vyplatené daňovníkovi v roku 2019 sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou  za predpokladu, že autor vopred pred vyplatením honoráru s vydavateľstvom neuzatvorí dohodu o tom, že  daň nevyberie (t.j. neuplatní postup  podľa § 43 ods. 14 zákona). To znamená, že autor sa môže rozhodnúť, že s vydavateľstvom pred vyplatením honorára uzatvorí písomnú dohodu o tom, že platiteľ daň nevyberie a  vydavateľstvo zašle autorovi honorár  neznížený o daň. Za vysporiadanie daňovej povinnosti z tohto honoráru  je zodpovedný autor a daňovú povinnosť vysporiada  sám prostredníctvom podaného daňové priznania za príslušné zdaňovacie obdobie (ak povinnosť podať daňové priznanie vznikne v súlade  s ustanovením § 32 zákona o dani z príjmov).

Otázka č. 4  – príjmy autora bez uzatvorenej zmluvy o dielo (ak nejde o dielo  vytvorené autorom na objednávku)
Fyzická osoba umelec (maliar) vytvoril dielo z vlastného podnetu, bez zadania od objednávateľa (bez uzatvorenia zmluvy) a na vlastné náklady.  Ako posúdi uvedený daňovník takéto príjmy, keď neuzatvoril žiadnu  zmluvu o vytvorení diela, ani licenčnú zmluvu podľa autorského zákona?
Odpoveď
Maliar takéto príjmy z vytvorenia diela zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov, a to aj napriek tomu, že nemá uzatvorenú zmluvu o dielo. V danom prípade ide o dielo spĺňajúce charakter duševnej tvorivej činnosti podľa autorského zákona, pričom z takto dosiahnutých príjmov sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Daňovník v takomto prípade predmetný príjem zdaní sám, prostredníctvom podaného daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie (ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie v súlade  s ustanovením § 32 zákona o dani z príjmov).

Otázka č. 5  – príjmy autora za príspevky do časopis (neuzatvorená dohoda)
V roku 2019 vyplatila spoločnosť autorovi honorár za príspevok do časopisu. Autor neuzatvoril písomnú dohodu s platiteľom o tom, že mu z príspevku nestrhne zrážkovú daň. Aký bude postup pri zdanení príjmov z vyplateného honoráru  v takomto prípade? Čo je základom dane pre daň vyberanú zrážkou?
Odpoveď 
Takto dosiahnuté príjmy  vyplatené daňovníkovi  v roku 2019 sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou  za predpokladu, že autor vopred pred vyplatením honoráru s vydavateľstvom neuzatvorí dohodu o tom, že mu daň nevyberie (t. j. neuplatní postup  podľa § 43 ods. 14 zákona). Ak daňovník v tomto prípade s platiteľom dane neuzatvoril písomnú dohodu o tom, že sa zrážková daň neuplatní, platiteľ dane vyberie  daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov.  Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je hrubý príjem znížený o povinné odvody do umeleckých fondov podľa osobitného predpisu. To znamená, že pri vyčíslení základu dane pre daň vyberanú zrážkou nie je možné od príjmu odpočítať žiadne iné daňové výdavky a nie je možné tento základ dane znížiť o nezdaniteľné časti základu dane. V takomto prípade je daňová povinnosť daňovníka vysporiadaná riadnym vykonaním zrážky dane a takéto príjmy už autor v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.

Otázka č. 6 – honorár za podaný umelecký výkon - uzatvorená dohoda
Daňovník – spevák sa dňa 11.3.2019 písomne dohodol s platiteľom dane (objednávateľ vystúpenia), že z príjmu, ktorý mu vyplatí za podaný umelecký výkon, platiteľ dane  daň vyberanú zrážkou nevyberie. Ako sa v takomto prípade postupuje pri zdaňovaní týchto príjmov, aby bol uplatnený správny postup v súlade so zákonom?
Odpoveď 
Takúto písomnú dohodu, ktorú platiteľ dane uzatvorí s autorom v roku 2019 (príjem za podaný umelecký výkon bol vyplatený v roku 2019), je povinný platiteľ dane podľa zákona o dani z príjmov oznámiť správcovi dane najneskôr do 31.januára 2020.
Autor – daňovník fyzická osoba, daňovú povinnosť z uvedeného príjmu vysporiada prostredníctvom podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2019 (ak mu povinnosť podať daňové priznanie vznikne podľa § 32 zákona o dani z príjmov). Príjem plynúci za podaný umelecký výkon zahrnie medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov, a to príjmy z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (uzatvoril dohodu o neuplatnení zrážkovej dane). Nakoľko ide o príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, daňovník pri vykázaní základu dane môže pri týchto príjmoch uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 60 % z príjmov, najviac do výšky 20 000 eur v roku, ak nebude uplatňovať preukázateľné daňové výdavky. Nakoľko ide o tzv. aktívne príjmy, základ dane vykázaný z týchto príjmov je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manželku a rovnako sa tieto príjmy zarátavajú medzi príjmy posudzované pre vznik nároku na daňový bonus.