Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti > Príjmy z duševného vlastníctva > Zdaňovanie príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu cez podané daňové priznanie

Zdaňovanie príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu cez podané daňové priznanie

Podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sú:
 

  • príjmy za udelenie súhlasu na použitie umeleckého diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona, t.j. ak sa vopred  písomne dohodne s platiteľom dane, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní, ak  nepatria do príjmov uvedených v § 6 ods. 2a) zákona o dani z príjmov. 

Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, pri ktorých sa daňovník s platiteľom dane vopred písomne dohol, že platiteľ daň vyberanú zrážkou neuplatní (ak uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov),  zdaňuje daňovník osobne prostredníctvom podaného daňového priznania.  

S účinnosťou od 1.1.2016 vstúpil do platnosti  nový autorský zákona č. 185/2015 Z. z. V novom autorskom zákone došlo k zmenám, ktoré majú vplyv na formu uzatvárania licenčných zmlúv, ktoré sú upravené v inom ustanovení nového autorského zákona, a to v ustanovení § 65 zákona 185/2015 Z. z autorského zákona.
Príjmy dosahované na základe uzatvorených  licenčných zmlúv podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. autorského zákona, resp.  na základe licenčných zmlúv uzatvorených podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ,sa považujú za príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. 


Medzi  príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov  sa zahŕňajú aj tantiémy, ktoré sú podľa ustanovení autorského zákona odmenami súvisiacimi s majetkovými právami autorov, ktoré vypláca kolektívna správa práv.

Príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov (z použitia diela a použitia umeleckého výkonu) sa považujú za pasívne príjmy.

Zásady zdaňovania  príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa  § 6 ods.4 zákona o dani z príjmov cez podané daňové priznania (ak nie sú zdaňované daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3h) zákona o dani z príjmov):

- právo výberu spôsobu uplatnenia výdavkov (podmienené splnením podmienok stanovených zákonom o dani z príjmov):

  • skutočné výdavky - na základe daňovej evidencie (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov) alebo na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva (§ 6 ods.13 zákona), aj keď táto povinnosť daňovníkovi nevyplýva zo zákona o účtovníctve
  • výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov vo výške 60% (ak daňovník nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom tejto dane len časť zdaňovacieho obdobia),  bez nároku na zvýšenie o preukázateľne zaplatené poistné a príspevky,60% výdavky z príjmov možno uplatniť najviac do výšky 20 000 eur, pričom uvedená maximálna suma sa posudzuje pre tieto príjmy samostatne, na rozdiel od  príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona, kde sa posudzuje z úhrnu týchto príjmov.

nie je právo na vykázanie daňovej straty,
nemožno uplatniť nezdaniteľné časti základu dane,
nie je právo na uplatnenie daňového bonusu.

FAQ

Otázka č. 1 – príjmy z použitia diela - zdaňované cez daňové priznanie
Daňovníkovi boli v roku 2023 vyplatené honoráre na základe  uzatvorených  licenčných zmlúv podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. autorského zákona. Ako sa podľa zákona o dani z príjmov posúdi takýto príjem? Môže sa daňovník rozhodnúť, že vopred pred vyplatením honorára uzatvorí písomnú dohodu o nezrazení dane s platiteľom dane, a môže si pri týchto príjmoch zdaňovaných cez podané daňové priznanie uplatniť výdavky percentom z príjmov?
Odpoveď

Daňovník, ktorý dosiahne v roku 2023 príjmy  na základe tzv. licenčných zmlúv podľa § 65 zákona 185/2015 Z. z. autorského zákona, sa môže s platiteľom dane vopred pred vyplatením odmeny dohodnúť, že daň z neho nevyberie. Ak daňovník s platiteľom dane uzatvorí takúto dohodu, daňovník fyzická osoba daňovú povinnosť z tohto príjmu vysporiada prostredníctvom podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2023 (za predpokladu, že mu povinnosť podať daňové priznanie vznikne v súlade s ustanovením § 32 zákona o dani z príjmov). Príjmy daňovník zahrnie medzi príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, a to ako príjmy z  použitia diela a použitia umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (uzatvoril dohodu o neuplatnení zrážkovej dane).  Ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 60 % z príjmov, najviac do výšky 20 000 eur ročne.  Nakoľko ide o tzv. pasívne príjmy, základ dane vykázaný z týchto príjmov nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manželku a rovnako sa tieto príjmy nezarátavajú medzi príjmy posudzované pre vznik nároku na daňový bonus.

Otázka č. 2 – príjem z licenčnej zmluvy
Fyzická osoba na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. autorského zákona v roku 2023  dosiahla honorár vo  výške 5 600 eur. Daňovník sa vopred pred vyplatením honoráru s platiteľom dane  písomne dohodne, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Ako sa takýto príjem posúdi na daňové účely, keď výdavky súvisiace s týmto príjmom boli vyššie?
Odpoveď    
Príjem, ktorý fyzická osoba dosiahla na základe licenčnej zmluvy (príjem za použitie diela), pri ktorých sa daňovník s platiteľom dane vopred písomne dohodol, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní, daňovo vysporiada  daňovník sám prostredníctvom podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2023. Predmetné príjmy zahrnie medzi príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Jedná sa o pasívny príjem, pri ktorom nie je možné na daňové účely vykázať stratu - t. j. ak preukázateľné daňové výdavky sú vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada (§ 6 ods.6 zákona) a daňovník v daňovom priznaní uvádza preukázateľne vynaložené výdavky len do výšky zdaniteľných príjmov.
 
Otázka  č. 3 – príjem z tantiémy
Fyzickej osobe – spevákovi sú kolektívnou správou práv každoročne vyplácané tantiémy. Zdaňujú sa takéto príjmy alebo sú od dane oslobodené? Ak sa zdaňujú, aký  je spôsob zdaňovania týchto príjmov?
Odpoveď
Tieto príjmy nie sú od dane z príjmov oslobodené. Príjem fyzickej osoby, tantiéma, sa považuje za zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, t. j. pasívny príjem.  Predmetné príjmy sú zdaňované daňou vyberanou zrážkou, za predpokladu, že sa autor s platiteľom vopred  písomne nedohodne, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní (ak sa neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona.  Ak sa daňovník s platiteľom dane vopred písomne dohodne, že platiteľ dane daň vyberanú zrážkou neuplatní, daňovník zdaňuje tieto príjmy osobne cez podané daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2023 (za predpokladu, že mu povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie vznikne).
 
Otázka  č. 4 – príjem z licenčnej zmluvy - možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane
Fyzickej osobe na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy podľa Autorského zákona bol v roku 2023 vyplatený príjem z tejto zmluvy vo výške  5 350 eur. Daňovník s platiteľom dane vopred uzatvoril dohodu, o tom, že daň vyberanú zrážkou z predmetného príjmu neuplatní a daňovník  bude daňovú povinnosť z týchto príjmov vysporiadávať osobne podaním daňového priznania za rok 2023.  Iné zdaniteľné príjmy v roku 2023 daňovník nedosiahol. Môže si tento daňovník od vykázaného základu dane z týchto príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?
Odpoveď
Nakoľko sa príjmy vyplácané na základe licenčnej zmluvy  pre daňové účely považujú za tzv. pasívne príjmy (zaraďujú sa medzi príjmy podľa  § 6 ods. 4 zákona  o dani z príjmov), daňovník vykázaný základ dane z týchto príjmov nemôže znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a rovnako nemôže uplatniť ani nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.
 
Otázka  č. 5 – príjem z licenčnej zmluvy - možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov
Fyzickej osobe na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy podľa  autorského zákona bol v roku 2023 vyplatený príjem z tejto zmluvy vo výške  8 350 eur. Daňovník s platiteľom dane vopred uzatvoril dohodu o tom, že daň vyberanú zrážkou z predmetného príjmu neuplatní a daňovník  bude daňovú povinnosť z týchto príjmov vysporiadavať osobne podaním daňového priznania za rok 2023. Okrem týchto príjmov v roku 2023 dosiahol len príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania). Môže si tento daňovník uplatniť pri príjmoch z licenčnej zmluvy výdavky percentom z príjmov ( paušálne výdavky)? 
Odpoveď
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období 2023 dosiahol okrem príjmov zo zamestnania len zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona (vopred pred vyplatením príjmu uzatvoril s platiteľom dane dohodu o tom, že zrážková daň sa neuplatní), sa môže rozhodnúť pri týchto príjmoch uplatniť výdavky percentom z príjmov, a to vo výške 60 % z  týchto príjmov, najviac do výšky 20 000 eur ročne (podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov). Podmienkou pre uplatnenie výdavkov percentom z príjmov je, že daňovník nie je platiteľ DPH, alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia.