Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti > Príjmy z duševného vlastníctva > Zdaňovanie príjmov z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu cez podané daňové priznanie

Zdaňovanie príjmov z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu cez podané daňové priznanie

Podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov  sa za príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5 zákona považujú príjmy :

  • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona, t.j. ak sa z nich daň nevyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona,
  • z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady,
  • z vytvorenia, zhotovenia a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva  

Daňovú povinnosť z týchto príjmov daňovník vyrovná osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za príslušné zdaňovacie obdobie.

Zásady zdaňovania príjmov  podľa § 6  ods. 2 písm. a) zákona zdaňovaných cez podané daňové priznanie (ak nie sú zdaňované daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 zákona):


- právo výberu spôsobu uplatnenia výdavkov (podmienené splnením podmienok stanovených zákonom o dani z príjmov):

  • skutočné výdavky na základe vedeného účtovníctva alebo daňovej evidencie (§ 6 ods. 11)
  • výdavky percentom z príjmov (ak daňovník nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom tejto dane len časť zdaňovacieho obdobia) podľa § 6 ods. 10 zákona vo výške 60%, zvýšené o preukázateľne zaplatené poistné a príspevky, ktoré bol autor povinný platiť. 60% výdavky z príjmov možno uplatniť najviac do výšky 20 000,- eur, a to z úhrnu príjmov z § 6 ods. 1 a 2 (v prípade príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti je stanovená povinnosť rovnakého spôsobu uplatnenia výdavkov).

- právo na vykázanie daňovej straty (ak daňovník pri týchto príjmoch uplatní preukázateľné daňové výdavky)

- právo na odpočet daňovej straty vykázanej v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach,

- právo na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane,

- právo na uplatnenie daňového bonusu.

 

FAQ

Otázka č. 1 – príjmy z autorského honoráru – uzatvorená dohoda
Fyzickej osobe bol na základe zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 631 – 643 Občianskeho zákonníka,  ktorá sa uzatvára pre dielo vytvorené autorom na objednávku, vyplatený v roku 2022  autorský honorár. Môže daňovník v uvedenom prípade využiť postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. autor sa dopredu (pred vyplatením príjmu) písomne dohodne s platiteľom dane, že platiteľ daň nevyberie a autor si vysporiada daň z vyplatených príjmov sám v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia? Ako posúdi daňovník takéto príjmy na daňové účely, keď sám podáva daňové priznanie?
Odpoveď
Takto dosiahnuté príjmy  vyplatené daňovníkovi v roku 2022 sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou za predpokladu, že autor vopred pred vyplatením honoráru s vydavateľstvom neuzatvorí dohodu o tom, že mu daň nevyberie (t.j. neuplatní postup  podľa § 43 ods. 14 zákona). Autor teda môže s platiteľom dane, ktorý mu vypláca honorár  uzatvoriť dohodu o nezrazení dane (vopred pred vyplatením honoráru) a platiteľ dane zašle autorovi honorár neznížený o daň. Za vysporiadanie daňovej povinnosti z tohto honoráru  je zodpovedný autor a daňovú povinnosť si vysporiada sám autor prostredníctvom podaného daňové priznania za príslušné zdaňovacie obdobie (ak povinnosť podať daňové priznanie vznikne v súlade  s ustanovením § 32 zákona o dani z príjmov).

Otázka č. 2  – príjmy autora bez uzatvorenej zmluvy o dielo (ak nejde o dielo vytvorené autorom na objednávku)
Fyzická osoba umelec (maliar) vytvoril dielo z vlastného podnetu, bez zadania od objednávateľa (bez uzatvorenia zmluvy) a na vlastné náklady a následne ho predá.  Ako posúdi uvedený daňovník takéto príjmy, keď neuzatvoril žiadnu  zmluvu o vytvorení diela ani licenčnú zmluvu podľa Autorského zákona?
Odpoveď
Maliar takéto príjmy z vytvorenia diela zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov. V danom prípade ide o dielo spĺňajúce charakter duševnej tvorivej činnosti podľa Autorského zákona, pričom z takto dosiahnutých príjmov sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Daňovník v takomto prípade predmetný príjem zdaní sám, prostredníctvom podaného daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie.

Otázka č. 3– honorár za podaný umelecký výkon - uzatvorená dohoda
Daňovník – spevák sa dňa 11.3.2022 písomne dohodol s platiteľom dane (objednávateľ vystúpenia), že z príjmu, ktorý mu vyplatí za podaný umelecký výkon, sa daň zrážkou nevyberie. Ako sa v takomto prípade postupuje pri zdaňovaní týchto príjmov, aby bol uplatnený správny postup v súlade so zákonom?
Odpoveď 
Takúto písomnú dohodu, ktorú platiteľ dane uzatvorí s autorom, je povinný platiteľ dane podľa zákona o dani z príjmov oznámiť správcovi dane najneskôr do 31. januára 2023.
Autor – daňovník fyzická osoba, daňovú povinnosť z uvedeného príjmu vysporiada prostredníctvom podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2022. Príjem plynúci za podaný umelecký výkon zahrnie medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov, a to ako príjmy z vytvorenia  umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (uzatvoril dohodu o neuplatnení zrážkovej dane). Nakoľko ide o príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, daňovník pri vykázaní základu dane môže pri týchto príjmoch uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 60 % z príjmov najviac do výšky 20 000 eur ročne, ak sa daňovník  rozhodne, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky (ak nie je počas celého zdaňovacieho obdobia platiteľom DPH). Nakoľko ide o tzv. aktívne príjmy, základ dane vykázaný z týchto príjmov je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manželku a rovnako sa tieto príjmy zarátavajú medzi príjmy posudzované pre  vznik nároku na daňový bonus.