Zdaňovanie príjmov autorov

Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov ) sú podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (tzv. aktívne príjmy) príjmy

 • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona 
 • z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel  na vlastné náklady
 • z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva
 • z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva

Podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v § 6 ods. 2 a) zákona, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. ods. 14  zákona o dani z príjmov.

 

Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa  § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (aktívne autorské príjmy)  a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov (pasívne autorské príjmy) zdaňujú daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov), ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona (daňovník sa môže vopred písomne dohodnúť s platiteľom dane o tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov nezrazí daň vyberanú zrážkou).

Zrážková daň sa uplatní v jednotnej výške 19 %, pričom pravidlá zdanenia sú nasledovné:

 • zdanenie zrážkovou daňou sa uplatní, len ak nebude uzatvorená dohoda autora s platiteľom o neuplatnení zrážkovej dane,
 • príjem sa pred uplatnením zrážkovej dane zníži o zrazený príspevok podľa osobitného predpisu (zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch) – 2 % odvod do umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond Fond  výtvarných umení) [(§ 43 ods. 5 písm. b)],
 • príjem zdanený zrážkovou daňou sa považuje za daňovo vysporiadaný a neuvádza sa v daňovom priznaní,
 • nie je možné uplatniť daňové výdavky
 • nevznikne právo na vykázanie daňovej straty
 • nie je možné odpočítavať daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach,
 • nie je možné uplatniť nezdaniteľné častí základu dane,
 • nie je možné uplatniť právo na daňový bonus.
   

Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa  § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov nebudú podliehať zrážkovej dani len vtedy, ak daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, a vopred sa písomne dohodne s platiteľom dane, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Daňovník v takomto prípade predmetný príjem zdaní sám, prostredníctvom podaného daňového priznania. 

Podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov je platiteľ dane povinný takúto dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do konca  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá a v ktorom na základe uzatvorenej písomnej dohody  zrážku dane nevykonal (t. j. vo väzbe na výplatu, poukázanie alebo pripísanie úhrady príjmu v prospech daňovníka). Uzatvorenie takejto dohody je platiteľ dane povinný správcovi dane oznámiť na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a uverejnilo  ho na svojom webovom sídle  (OZN4314v20  Oznámenie o uzatvorení dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov). 

Na príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady (bez autorskej zmluvy – nakladanie samotným autorom) a priemyselné práva sa daň vyberaná zrážkou neuplatňuje. Tieto príjmy si bude daňovník  zdaňovať sám, prostredníctvom podaného daňového priznania.  

Ak plynie autorovi alebo umelcovi príjem, ktorý sa považuje za príjem spĺňajúci charakter vlastnej duševnej tvorivej činnosti zo zdrojov v zahraničí (činnosť vykonávaná v zahraničí, licenčné poplatky plynúce zo zdrojov v zahraničí), tento sa naďalej zdaňuje prostredníctvom daňového priznania.

FAQ


Otázka č. 1 – príjmy z vytvorenia diela – daň vyberaná zrážkou
Daňovník fyzická osoba napíše knihu. Knihu kúpi vydavateľstvo a zaplatí mu v roku 2023 dohodnutý honorár. Ako sa podľa zákona o dani z príjmov posúdi takýto príjem?
Odpoveď
Takto dosiahnuté príjmy  vyplatené daňovníkovi v roku 2023 sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou  za predpokladu, že autor vopred pred vyplatením honoráru s vydavateľstvom neuzatvorí dohodu o tom, že mu daň nevyberie (t. j. neuplatní postup  podľa § 43 ods. 14 zákona). Platiteľ dane (vydavateľstvo) v tomto prípade daň zrazí a odvedie správcovi dane v zákonom určenej lehote a autorovi vyplatí  honorár znížený o zrazenú daň. Zrazením dane sa daňová povinnosť považuje za vysporiadanú a autor už tieto príjmy v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.

Otázka č. 2 – príjmy z autorského honoráru – neuzatvorená dohoda
Fyzickej osobe bol na základe zmluvy o dielo na objednávku vyplatený v roku 2023  autorský honorár. Musí uvedená fyzická osoba sama vysporiadať daňovú povinnosť z takýchto príjmov, alebo sa daň  vyberie zrážkou a bude vysporiadaná?
Odpoveď
Takto dosiahnuté príjmy  vyplatené daňovníkovi v roku 2023 sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou  za predpokladu, že autor vopred pred vyplatením honoráru s platiteľom dane neuzatvorí dohodu o tom, že   platiteľ daň nevyberie (t.j. neuplatní postup  podľa § 43 ods. 14 zákona). Platiteľ dane  (organizácia vyplácajúca honorár)  v tomto prípade daň zrazí a odvedie správcovi dane v zákonom určenej lehote a autorovi zašle honorár znížený o zrazenú daň. Zrazením dane sa daňová povinnosť považuje za vysporiadanú a autor už tieto príjmy v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.

Otázka č. 3 – príjmy z autorského honoráru – uzatvorená dohoda
Fyzickej osobe bol na základe zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 631 – 643 Občianskeho zákonníka,  ktorá sa uzatvára pre dielo vytvorené autorom na objednávku, vyplatený v roku 2023  autorský honorár. Môže daňovník v uvedenom prípade  využiť postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, a uzatvoriť (pred vyplatením príjmu) písomnú dohodu s platiteľom dane, že platiteľ daň nevyberie a autor si daňovú povinnosť z týchto príjmov vysporiada sám v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia? Ako posúdi daňovník takéto príjmy na daňové účely, keď sám podáva daňové priznanie?
Odpoveď
Takto dosiahnuté príjmy  vyplatené daňovníkovi v roku 2022 sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou  za predpokladu, že autor vopred pred vyplatením honoráru s vydavateľstvom neuzatvorí dohodu o tom, že  daň nevyberie (t.j. neuplatní postup  podľa § 43 ods. 14 zákona). To znamená, že autor sa môže rozhodnúť, že s vydavateľstvom pred vyplatením honorára uzatvorí písomnú dohodu o tom, že platiteľ daň nevyberie a autorovi zašle honorár  neznížený o daň. Za vysporiadanie daňovej povinnosti z tohto honoráru  je zodpovedný autor a daňovú povinnosť vysporiada  sám prostredníctvom podaného daňové priznania za príslušné zdaňovacie obdobie (ak povinnosť podať daňové priznanie vznikne v súlade  s ustanovením § 32 zákona o dani z príjmov).

Otázka č. 4  – príjmy autora bez uzatvorenej zmluvy o dielo (ak nejde o dielo  vytvorené autorom na objednávku)
Fyzická osoba umelec (maliar) vytvoril dielo z vlastného podnetu, bez zadania od objednávateľa (bez uzatvorenia zmluvy) a na vlastné náklady, ktoré následne predá.  Ako posúdi uvedený daňovník takéto príjmy, keď neuzatvoril žiadnu  zmluvu o vytvorení diela, ani licenčnú zmluvu podľa autorského zákona?
Odpoveď
Maliar takéto príjmy z vytvorenia diela zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov, a to aj napriek tomu, že nemá uzatvorenú zmluvu o dielo. V danom prípade ide o dielo spĺňajúce charakter duševnej tvorivej činnosti podľa autorského zákona, pričom z takto dosiahnutých príjmov sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Daňovník  príjem zdaní sám, prostredníctvom podaného daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie (ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie v súlade  s ustanovením § 32 zákona o dani z príjmov).

Otázka č. 5  – príjmy autora za príspevky do časopis (neuzatvorená dohoda)
V roku 2022 vyplatila spoločnosť autorovi honorár za príspevok do časopisu. Autor neuzatvoril písomnú dohodu s platiteľom o tom, že mu z príspevku nestrhne zrážkovú daň. Aký bude postup pri zdanení príjmov z vyplateného honoráru  v takomto prípade? Čo je základom dane pre daň vyberanú zrážkou?
Odpoveď 
Ak daňovník s platiteľom dane neuzatvoril písomnú dohodu o nezrážaní dane, platiteľ dane vyberie  daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov.  Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je hrubý príjem znížený o povinné odvody do umeleckých fondov podľa osobitného predpisu. Pri vyčíslení základu dane pre daň vyberanú zrážkou nie je možné od príjmu odpočítať žiadne iné daňové výdavky a nie je možné tento základ dane znížiť o nezdaniteľné časti základu dane. Daňová povinnosť daňovníka z týchto príjmov je vysporiadaná riadnym vykonaním zrážky dane a  autor ich v daňovom priznaní už neuvádza a nezdaňuje ich.

Otázka č. 6 – honorár za podaný umelecký výkon - uzatvorená dohoda
Daňovník – spevák sa dňa 11.3.2023 písomne dohodol s platiteľom dane (objednávateľ vystúpenia), že z príjmu, ktorý mu vyplatí za podaný umelecký výkon, platiteľ dane  daň vyberanú zrážkou nevyberie. Ako sa v takomto prípade postupuje pri zdaňovaní týchto príjmov, aby bol uplatnený správny postup v súlade so zákonom?
Odpoveď 
Takúto písomnú dohodu, ktorú platiteľ dane uzatvorí s autorom v roku 2023 (príjem za podaný umelecký výkon bol vyplatený v roku 2023), je povinný platiteľ dane podľa zákona o dani z príjmov oznámiť správcovi dane najneskôr do 31.januára 2023.
Autor – daňovník fyzická osoba, daňovú povinnosť z uvedeného príjmu vysporiada prostredníctvom podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2023 (ak mu povinnosť podať daňové priznanie vznikne podľa § 32 zákona o dani z príjmov). Príjem plynúci za podaný umelecký výkon zahrnie medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov, a to príjmy z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (uzatvoril dohodu o neuplatnení zrážkovej dane). Nakoľko ide o príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, daňovník si môže pri týchto príjmoch uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 60 % z príjmov, najviac do výšky 20 000 eur v roku, ak nebude uplatňovať preukázateľné daňové výdavky a za predpokladu, že celé zdaňovacie obdobie nebol platiteľ DPH. Nakoľko ide o tzv. aktívne príjmy, základ dane vykázaný z týchto príjmov je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manželku a rovnako sa tieto príjmy zarátavajú medzi príjmy posudzované pre vznik nároku na daňový bonus.