Vyrovnací podiel na obchodnej spoločnosti alebo družstve

Vyrovnací podiel vyplatený spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členovi družstva pri zániku jeho účasti v spoločnosti alebo družstve je predmetom dane z príjmov, ak sa výška vyrovnacieho podielu určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017. Jedná sa o príjem podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov. Z tohto príjmu plynúceho zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa daň vyberá zrážkou vo výške 7 %. Na vyrovnací podiel, ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024, sa použije sadzba dane 10 %.
 
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je vyrovnací podiel znížený o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) a v ostatných prípadoch o nadobúdaciu cenu zistenú spôsobom podľa § 25a zákona o dani z príjmov za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota jednotlivého splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel, na rozdiel sa neprihliada. Pri splatenom vklade obstaranom do 31.12.2015 sa ako daňový výdavok uplatní hodnota splateného vkladu v ocenení stanovenom podľa zákona o dani z príjmov účinného do 31.12.2015.
 
Vyrovnacie podiely pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára komanditnej spoločnosti sú predmetom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov ako príjmy z podnikania, bez ohľadu na to, z ktorej účtovnej závierky boli určené. Vyrovnacie podiely spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementára komanditnej spoločnosti zdaňuje fyzická osoba osobne cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Vyplatenie vyrovnacieho podielu spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným
Spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným bol v roku 2024 vyplatený vyrovnací podiel, na vyplatenie ktorého mu vznikol nárok podľa Obchodného zákonníka. Je tento príjem spoločníka predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Ak bol spoločníkovi vyplatený vyrovnací podiel určený na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, tento príjem je predmetom dane a zdaňuje sa zrážkovou daňou pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech spoločníka. Platiteľom dane je spoločnosť s ručením obmedzeným.  
 
Otázka č. 2 - Vyplatenie vyrovnacieho podielu spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti z dôvodu jeho vystúpenia zo spoločnosti
Účasť spoločníka v.o.s. zanikla z dôvodu jeho vystúpenia zo spoločnosti na základe zmeny spoločenskej zmluvy. Spoločníkovi bol vyplatený vyrovnací podiel. Je tento príjem spoločníka v.o.s. predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Vyrovnací podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti je predmetom dane a podlieha dani z príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov. Tento príjem je spoločník v.o.s. povinný priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom za príslušné zdaňovacie obdobie.