Podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva

Podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti s ručením obmedzeným alebo družstva vyplatený spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členovi družstva z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti alebo družstva likvidáciou je predmetom dane z príjmov, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpila do likvidácie najskôr 1. januára 2017, alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa osobitného predpisu najskôr 1. januára 2017. Jedná sa o príjem podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov. Z tohto príjmu plynúceho zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa daň vyberá zrážkou vo výške 7 %.
 
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je podiel na likvidačnom zostatku znížený o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) a v ostatných prípadoch o nadobúdaciu cenu zistenú spôsobom podľa § 25a zákona o dani z príjmov za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota jednotlivého splateného vkladu vyššia ako podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada. Pri splatenom vklade obstaranom do 31.12.2015 sa ako daňový výdavok uplatní hodnota splateného vkladu v ocenení stanovenom podľa zákona o dani z príjmov účinného do 31.12.2015.
 
Podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti  je predmetom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov ako príjmy z podnikania, bez ohľadu na to, v ktorom kalendárnom roku vstúpila spoločnosť do likvidácie. Podiel na likvidačnom zostatku spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti zdaňuje osobne prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku spoločnosti s ručením obmedzeným 
Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným sa skončila s likvidačným prebytkom. Spoločníkovi spoločnosti ako fyzickej osobe bol vyplatený podiel na likvidačnom zostatku. Je spoločník povinný tento príjem zdaniť v daňovom priznaní?
Odpoveď
Ak sa jedná o podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti, ktorá vstúpila do likvidácie do 31.12.2016, potom sa jedná o podiel na likvidačnom zostatku, ktorý nie je predmetom dane z príjmov a spoločníkoví spoločnosti nevzniká žiadna daňová povinnosť z tohto príjmu. Ak však spoločnosť vstúpila do likvidácie po 1.1.2017, potom vyplatený podiel na likvidačnom zostatku podlieha dani vyberanej zrážkou, ktorú je povinná vykonať obchodná spoločnosť pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní príjmu v prospech spoločníka. Zrazením dane zrážkou už je daňová povinnosť vysporiadaná a spoločníkoví spoločnosti nevzniká žiadna daňová povinnosť z tohto príjmu.
 
Otázka č. 2 – Vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku družstva
Členovi družstva bol vyplatený podiel na likvidačnom zostatku družstva. Družstvo vstúpilo do likvidácie dňa 15.1.2017. Má fyzická osoba ako člen družstva povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov? 
Odpoveď
Nie, nakoľko tento príjem podlieha dani vyberanej zrážkou, ktorú vykoná družstvo pri výplate podielu členovi družstva. Vykonaním zrážky dane je splnená daňová povinnosť z tohto druhu príjmu a členovi družstva už nevzniká žiadna daňová povinnosť z tohto príjmu.
 
Otázka č. 3 - Vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku verejnej obchodnej spoločnosti
Verejná obchodná spoločnosť vstúpila do likvidácie v roku 2016. V roku 2021 bola ukončená likvidácia a spoločníkom spoločnosti bol vyplatený podiel na likvidačnom zostatku. Podlieha tento príjem dani z príjmov?
Odpoveď
Áno, spoločník verejnej obchodnej spoločnosti je povinný tento podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2021 ako príjem z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 4 - Výpočet základu dane pre daň vyberanú zrážkou
Spoločníkovi s.r.o. vznikol nárok na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti vo výške 26 tis. eur. Spoločník nadobudol obchodný podiel v tejto spoločnosti v roku 2018 dedením po svojom otcovi, ktorý vložil do obchodnej spoločnosti vklad vo výške 5 tis. eur. Obchodný podiel bol v dedičskom konaní ohodnotený na sumu 20 tis. eur. Z akej sumy základu dane sa vypočíta daňová povinnosť?
Odpoveď
Nakoľko spoločník obstaral obchodný podiel dedením, základom dane pre daň vyberanú zrážkou je podiel na likvidačnom zostatku znížený o všeobecnú cenu podielu zistenú v dedičskom konaní. Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z podielu na likvidačnom zostatku je teda suma 6 tis. eur (26 000 - 20 000).