Uplatnenie DB na zaplatené úroky z 2 zmlúv na bývanie

Otázka
Daňovník má dve zmluvy o úvere na bývanie, pričom v jednej je hlavný dlžník a v druhej bude samostatný dlžník. Z jednej si uplatnil daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2018.
V roku 2019 by si chcel uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z druhého úveru. Daňovník sa pýta, či je takýto postup možný a ak áno, či sa 5 ročné uplatnenie bonusu ráta za oba úvery spolu.

Odpoveď zo dňa 24.2.2020
Podľa § 33a ods. 1 ZDP daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie s odkazom na § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o úveroch na bývanie“), na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, ak daňovník spĺňa podmienky vymedzené v písm. a) a b) citovaného ustanovenia.

Podľa § 33a ods. 3 ZDP daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období podľa odseku 1 citovaného ustanovenia, najviac však do výšky 400 € za rok.

Podľa § 33a ods. 7 ZDP nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP sa v súlade s § 37 ods. 5 ZDP, resp. 32 ods. 10 ZDP preukazuje potvrdením vystaveným veriteľom podľa § 26a zákona o úveroch na bývanie (ďalej len „potvrdenie“). Potvrdenie sa okrem iného vydáva na konkrétny rok, s konkrétnym číslom zmluvy o úvere na bývanie ako i dátumom jej uzavretia, obsahuje identifikáciu veriteľa, dlžníka (spoludlžníka) a potvrdenie, že na základe takejto zmluvy je financovaná jedna tuzemská nehnuteľnosť na bývanie prostredníctvom poskytnutia úveru na bývanie, ďalej informáciu o začatí úročenia s uvedením konkrétneho dňa, ako aj skutočnosť, že dlžník má, resp. nemá s bankou uzatvorenú inú zmluvu o úvere na bývanie, ktorá spĺňa podmienky podľa § 1 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie.

Ak daňovník uzatvoril napr. v roku 2018 zmluvu o úvere na bývanie, pričom sú splnené podmienky vymedzené v § 33a ods. 1 a 4 ZDP a uplatnil si za zdaňovacie obdobie 2018 nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z tejto zmluvy a následne uzatvoril napr. v roku 2019 aj inú zmluvu o úvere na bývanie, pričom sú splnené podmienky vymedzené v § 33a ods. 1 ZDP a má záujem si nárok na daňový bonus na zaplatené úroky zmeniť z prvého úveru na druhý úver, potom vzhľadom na znenie ZDP, ktoré hovorí o jednej a tej istej zmluve, bezprostrednosti po sebe nasledujúcich rokov a formulácie potvrdenia, daňovník nemá nárok svojvoľne si meniť, resp. zamieňať jednu platnú zmluvu o úvere na bývanie za druhú v súvislosti s nárokom na daňový bonus na zaplatené úroky v nasledujúcich rokoch, nakoľko sa už rozhodol pre výber prvej zmluvy a z tejto si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.