Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus na zaplatené úroky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie nároku na DB na zaplatené úroky pri obstaraní ďalšej nehnuteľnosti

Uplatnenie nároku na DB na zaplatené úroky pri obstaraní ďalšej nehnuteľnosti

Otázka
Daňovník si za zdaňovacie obdobie 2018 uplatnil nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v súlade § 33a ZDP. V roku 2019 splatil úver na bývanie z dôvodu, že byt predal, a teda v roku 2019 si daňový bonus na zaplatené úroky na bývanie neuplatnil. Pýtate sa, či si môže tento daňovník uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v rokoch 2020 až 2025, ak si v roku 2020 zobral nový úver na bývanie, na novú nehnuteľnosť, pri ktorom splnil všetky podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky.
 
Odpoveď zo dňa 23.3.2021
Podľa § 33a ods. 1 ZDP daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie s odkazom na § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o úveroch"), na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, ak daňovník spĺňa podmienky vymedzené v písm. a) a b) citovaného ustanovenia.
Podľa § 33a ods. 7 ZDP nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.
Daňovník, ktorý uzatvoril v roku 2018 zmluvu o úvere na bývanie, pri ktorej splnil podmienky ustanovené v § 33a ZDP, má v súlade s ustanoveniami ZDP nárok na daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, t. j za roky 2018 až 2023. Ak daňovník v roku 2019 tento úver na bývanie splatil, stráca nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z tejto zmluvy o úvere a bývanie, a to za roky 2019 až 2023. Pokiaľ tento daňovník v roku 2020 uzatvoril novú zmluvu o úvere na bývanie, pri ktorej splnil všetky podmienky ustanovené v § 33a ZDP, t. j. aj to, že nemá súčasne s bankou uzatvorenú inú zmluvu o úvere na bývanie, pri ktorej je dlžníkom alebo spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, potom tomuto daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe tejto novej zmluvy o úvere na bývanie, t. j. za roky 2020 až 2025.