Posúdenie splnenia podmienky priemerného mesačného príjmu

Otázka
Daňovník, ktorý bol v zdaňovacom období roku 2018 daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, uzatvoril v roku 2018 zmluvu o úvere na bývanie podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. (ďalej len „zmluva o úvere na bývanie“). Daňovník bol v zdaňovacom období roku 2017 daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (bol rezidentom Anglicka) a v roku 2017 poberal len príjmy zo zdrojov v zahraničí, t. j. príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2017 nepoberal.
Ako sa v tomto prípade posudzuje podmienka na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky vymedzená v § 33a ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov (ZDP), teda či má daňovník pri splnení všetkých ostatných podmienok nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

Odpoveď zo dňa 13.3.2019
Podľa § 33a ods. 1 písm. b) ZDP daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP.

Ak daňovník uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie v roku 2018, posudzuje sa v súlade s § 33a ods. 1 písm. b) ZDP pre účely nároku na daňový bonus na zaplatené úroky jeho priemerný mesačný príjem za rok 2017, ktorý nesmie presiahnuť sumu 1 240,20 € (1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2017).

Cieľom úpravy § 33a ZDP bolo adresnejším spôsobom nahradiť pôvodný štátny príspevok pre mladých, pričom väčšina podmienok upravených pôvodne pre tento štátny príspevok bola zapracovaná do ZDP aj pri uplatňovaní daňového bonusu na zaplatené úroky.

Jednou z podmienok bolo aj sledovanie výšky dosiahnutých príjmov zákonom určenej osobe, tak aby sa uvedené týkalo výlučne nízko príjmových žiadateľov, ktorí majú príjmy len do zákonom určenej výšky. V ZDP sa len spresnilo, že ide o zdaniteľné príjmy, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP. Cieľom takto zadefinovanej podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky je zjednodušené sledovanie výšky príjmov, ktoré sa odvíja len od príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP, t. j. uvádzajú sa v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní.

Uvedené však nie je možné vykladať tak, že sa pre účely vyčíslenia priemerného mesačného príjmu nezoberú do úvahy príjmy daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý v roku kedy sa sleduje výška zdaniteľných príjmov na území Slovenskej republiky žiadne zdaniteľné príjmy nedosahoval, nakoľko v tom roku bol na území Slovenskej republiky ešte daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a mal príjmy len zo zdrojov v zahraničí.

V takomto prípade, by došlo k nerovnakému posudzovaniu nárokov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý bol vždy daňovým rezidentom v Slovenskej republike a daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý bol v roku sledovania príjmov v Slovenskej republike nerezidentom, čo ustanovenia ZDP ani európskych smerníc a pod. nepripúšťajú.

Ak daňovník uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie v roku 2018 a v zdaňovacom období roku 2017 bol daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, pričom v tomto roku poberal len príjmy zo zdrojov v zahraničí, potom pre účely vyčíslenia priemerného mesačného príjmu musí daňovník brať do úvahy všetky svoje zdaniteľné príjmy, aj keď ich dosiahol na území iného štátu.