Výpočet spotreby PHL

Otázka

V súvislosti s novým Nariadením Komisie EÚ č. 2017/1151 sa v osvedčení o evidencii uvádzajú rôzne spotreby pohonných látok, konkrétne v meste 7,6 l/100 km, mimo mesta 5,4 l/100 km, kombinovaná 6,2 l/100 km, vysoká 10,3 l/100 km, stredná 7,2 l/100 km, nízka 6,1 l/100 km a kombinovaná 7,2 l/100 km. Vzhľadom na skutočnosť, že v § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod ZDP sa uvádza text „... prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze...",  ktorú z týchto spotrieb pohonných látok si môže daňovník zvoliť.

Odpoveď zo dňa 12.12.2019

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod ZDP daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu (s odkazom na § 23 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.) alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok.

ZDP v citovanom ustanovení vymedzuje, že výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky sa prepočítajú (okrem iných zákonom vymedzených možností) podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii.

Z informácie uvedenej na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR www.mindop.sk vyplýva, že v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 sa rozširujú aj údaje ohľadom emisií výfukových plynov, emisií CO2 a spotreby paliva v osvedčení o zhode COC, kde sa uvádzajú údaje podľa skúšobného cyklu NEDC a zároveň aj podľa skúšobného cyklu WLTP.

Pretože sa tlačivá osvedčení o evidencii časť II a zatiaľ ani informačný systém IS EVO nemenia, výrobca alebo zástupca výrobcu uvedie do osvedčenia o evidencii časti II údaje o emisiách CO2 a spotrebe paliva podľa oboch skúšobných cyklov tak, že do položky č. 51.8 V.8 sa uvedie hodnota kombinovanej spotreby paliva z osvedčenia o zhode COC podľa NEDC. Do položky „Ďalšie úradné záznamy“ sa uvedú údaje z osvedčenia o zhode COC podľa WLTP, pričom jednotky pre spotrebu paliva v hranatých zátvorkách sa uvádzajú pre príslušné palivo podľa osvedčenia COC v [l/100km], [m3/100km] alebo [kg/100km].

V osvedčení o evidencii sa do položky č. 51.8 V.8 uvádza hodnota kombinovanej spotreby paliva z osvedčenia o zhode COC podľa NEDC a do položky „Ďalšie úradné záznamy“ sa uvádza spotreba podľa skúšobného cyklu WLTP pre rôzne fázy cyklu a to nízka, stredná, vysoká a mimoriadne vysoká spotreba a tiež kombinovaná spotreba. Z ustanovenia § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod ZDP priamo nevyplýva, akú spotrebu pohonných látok má daňovník zvoliť. Rovnako § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod ZDP neodkazuje pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky na § 7 ods. 6 zákona o cestovných náhradách. Daňovník by mal v súlade s § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod ZDP nadväzne na znenie § 2 písm. i) ZDP pri uplatňovaní výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky použiť spotrebu uvedenú v osvedčení o evidencii pre cyklus, v ktorom je vozidlo prevádzkované, resp. kombinovanú spotrebu. Máme za to, že daňovník nevie hodnoverne určiť a preukázať počet najazdených kilometrov v rámci jednotlivých fáz cyklu podľa WLTP, a preto by mal zvoliť pre výpočet výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky kombinovanú spotrebu.