Výdavky na spotrebu PHL pri vypožičanom vozidle

Otázka

Daňovník využíva na základe zmluvy o výpožičke automobil. S účinnosťou od 01.01.2017 nie sú daňovými výdavkami v súlade s § 21 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke, okrem výdavkov na energie vynaložených užívateľom v súvislosti s užívaním takejto hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti. Je možné považovať výdavky na spotrebu PHL za výdavky na energie vynaložené užívateľom, ktoré sú daňovými výdavkami?

Odpoveď zo dňa 5.1.2017

S účinnosťou od 01.01.2017 bolo ustanovenie § 21 ods. 1 zákona o dani z príjmov doplnené o nové písmeno l), podľa ktorého daňovými výdavkami nie sú výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke (s odkazom na § 659 až § 662 Občianskeho zákonníka), okrem výdavkov na energie vynaložených užívateľom v súvislosti s užívaním takejto hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti.

Ak je predmetom zmluvy o výpožičke automobil, výdavkami na energie vynaloženými v súvislosti s užívaním automobilu sú výdavky na spotrebované pohonné látky. V súlade s § 21 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov v prípade, ak daňovník využíva na základe zmluvy o výpožičke automobil, daňovými výdavkami nie sú výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie automobilu. Výdavky na spotrebované pohonné látky vynaložené užívateľom v súvislosti s užívaním automobilu sú v súlade s § 21 ods. 1 písm. l) zákona  o dani z príjmov daňovým výdavkom, pričom pri uplatňovaní tohto daňového výdavku daňovník postupuje v súlade s § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov.