Použitie údaja o spotrebe PHL podľa cyklu WLTP

Otázka

Žiadate o stanovisko k aplikácii §19 ods.2 písm. l) ZDP v súvislosti s novým vykazovaním normy spotreby PHL a údajoch o emisii nových dopravných prostriedkov podľa metodiky WLTP platnej od 01.09.2018 (do tohto dátumu bola platná metodika NEDC). Pri použití metodiky WLTP je spravidla stanovená spotreba PHL a emisií vyššia, ako bola určená pri metodike NEDC. Údaj o spotrebe podľa WLTP uvedený v osvedčení o evidencii vozidla možno v roku 2019 použiť pri prepočítaní spotreby PHL, alebo je nevyhnutné naďalej použiť údaj z osvedčenia o evidencii z časti " Spotreba a emisie"?

 

Odpoveď zo dňa 12.12.2019

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod ZDP daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu (s odkazom na § 23 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.) alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok.

Z informácie uvedenej na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR www.mindop.sk vyplýva, že v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 sa rozširujú aj údaje ohľadom emisií výfukových plynov, emisií CO2 a spotreby paliva v osvedčení o zhode COC, kde sa uvádzajú údaje podľa skúšobného cyklu NEDC a zároveň aj podľa skúšobného cyklu WLTP.

Pretože sa tlačivá osvedčení o evidencii časť II a zatiaľ ani informačný systém IS EVO nemenia, výrobca alebo zástupca výrobcu uvedie do osvedčenia o evidencii časti II údaje o emisiách CO2 a spotrebe paliva podľa oboch skúšobných cyklov tak, že do položky č. 51.8 V.8 sa uvedie hodnota kombinovanej spotreby paliva z osvedčenia o zhode COC podľa NEDC. Do položky „Ďalšie úradné záznamy“ sa uvedú údaje z osvedčenia o zhode COC podľa WLTP, pričom jednotky pre spotrebu paliva v hranatých zátvorkách sa uvádzajú pre príslušné palivo podľa osvedčenia COC v [l/100km], [m3/100km] alebo [kg/100km].

V súlade s vyššie uvedeným sa v osvedčení o evidencii uvádzajú údaje o spotrebe podľa skúšobného cyklu NEDC a zároveň aj podľa skúšobného cyklu WLTP. Vzhľadom na to, že ustanovenie § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod ZDP odkazuje pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky (okrem iných zákonom vymedzených možností) na spotrebu uvedenú v osvedčení o evidencii, avšak nedefinuje, či sa má jednať o spotrebu podľa skúšobného cyklu NEDC alebo podľa skúšobného cyklu WLTP, je na rozhodnutí daňovníka, či pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod ZDP uplatní spotrebu podľa skúšobného cyklu NEDC uvedenú v položke 51.8 V.8 osvedčenia o evidencii, alebo uplatní spotrebu podľa skúšobného cyklu WLTP uvedenú v položke „Ďalšie úradné záznamy“.