Vyplnenie údajov v Hlásení

Popis problému
V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 ZDP za zdaňovacie obdobie 2018 (ďalej len „žiadosť o RZ“) v II. časti, bod 4 si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú
časť základu dane podľa § 11 ods. 14 ZDP (ďalej len „NČZD na kúpeľnú starostlivosť“). V tejto časti zamestnanec uvádza úhrady na kúpeľnú starostlivosť jednou sumou za všetky oprávnené osoby.
V tlačive ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) .... podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „tlačivo
RZ“) na riadku 04d uvádza zamestnávateľ sumu NČZD na kúpeľnú starostlivosť, ktorú si zamestnanec v žiadosti o RZ uplatnil, a to jednou sumou za všetky oprávnené osoby.
V hlásení podávanom podľa § 39 ods. 9 písm. b) ZDP (ďalej len „hlásenie“) na riadku 8 (V. časť) zamestnávateľ uvádza sumu NČZD na kúpeľnú starostlivosť z riadku 04d tlačiva RZ, pričom na riadku 8 hlásenia sa uvádza
NČZD na kúpeľnú starostlivosť samostatne za daňovníka a samostatne za iné oprávnené osoby. Pýtate sa, ako má zamestnávateľ vyplniť riadok 8 (V. časť) hlásenia, ak sa táto suma doťahuje z tlačiva RZ, v ktorom nie je
suma NČZD na kúpeľnú starostlivosť rozčlenená na daňovníka a iné oprávnené osoby, t. j. suma týkajúca sa NČZD na kúpeľnú starostlivosť uvedená v tlačive RZ nekorešponduje so sumami, ktoré má zamestnávateľ uviesť
na riadku 8 (V. časť) hlásenia.

Stanovisko 31.1.2019
Podľa poučenia na vyplnenie hlásenia, na riadku 8 (V. časť) sa uvádza suma NČZD na kúpeľnú starostlivosť z riadku 04d tlačiva RZ, najviac do výšky 50 € za príslušné zdaňovacie obdobie za každú jednu osobu –daňovník, manželka (manžel) a vyživované dieťa (deti). Poučenie na vyplnenie hlásenia síce dopĺňa predtlačjednotlivých riadkov, ale nenahrádza znalosť ZDP a v záujme jednotného postupu má slúžiť ako pomôcka
na vyplnenie hlásenia a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom vyplňovaní jednotlivých riadkov.
Vzhľadom na to, že na riadku 04d tlačiva RZ sa suma NČZD na kúpeľnú starostlivosť uvádza v úhrnnej sume za všetky oprávnené osoby, zamestnávateľ pri vypĺňaní V. časti hlásenie môže túto úhrnnú sumu z riadku 04d
tlačiva RZ uviesť aj na riadku 8 (V. časť) hlásenia. Znamená to, že sumu z riadku 04d tlačiva RZ nemusí rozčleniť samostatne na daňovníka a iné oprávnené osoby.