Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Peňažné a nepeňažné plnenia od držiteľa > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od 1.1.2020

Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od 1.1.2020

Otázka

Spoločnosť (držiteľ) v budúcnosti uvažuje nad uzatvorením mandátnej zmluvy alebo zmluvy o spolupráci s lekárom - fyzickou osobou, nepodnikateľom alebo zdravotnými sestrami (tiež nepodnikateľmi), pričom predmetom obidvoch zmlúv bude činnosť lekára vykonať odborné poradenstvo alebo prednášku a držiteľ zabezpečí lekárovi účasť na kongrese a uhradí mu ubytovanie, transport, registráciu. Otázkou držiteľa je, akým spôsobom sa zdaňuje vyplatená odmena ako aj nepeňažné plnenie poskytnuté v súvislosti s vykonanou činnosťou a tiež aké oznamovacie povinnosti vznikajú držiteľovi pri poskytnutí týchto plnení poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v súlade so znením ZDP od 1.1.2020.

Ak činnosť, ktorú daňovník na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy, resp. zmluvy o spolupráci má charakter činnosti, ktorá spadá pod zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), potom peňažný ako aj nepeňažný príjem, ktorý lekár, resp. sestra dosiahne ako aktívny účastník kongresu sa považujú za príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) resp. § 6 ods. 4 ZDP, ktoré sa zdaňujú zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP, ak nie je uzatvorená dohoda o nezrážaní dane podľa § 43 ods. 14 ZDP. Ak je uzatvorená dohoda o nezrážaní dane podľa § 43 ods. 14 ZDP, držiteľ vyplatí autorský honorár neznížený o daň, a za zdanenie tak peňažnej odmeny ako aj poskytnutého nepeňažného plnenia v súvislosti s aktívnou účasťou na kongrese zodpovedá lekár. Otázkou je, či má držiteľ povinnosť oznámiť výšku nepeňažného plnenia správcovi dane

v súlade s § 49a ods. 6 ZDP účinného od 1.1.2021, a to nad rozsah určený osobitným predpisom do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a tiež povinnosť oznámiť výšku nepeňažného plnenia príjemcovi plnenia podľa § 49a ods. 7 ZDP do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Sme tohto názoru, že táto povinnosť držiteľovi vyplýva zo znenia citovaných ustanovení ZDP, a to aj prípade, že držiteľ zrážku dane z nepeňažného príjmu vykonal podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP, ako aj v prípade, že si nepeňažný príjem zdaňuje autor sám cez daňové priznanie, nakoľko v týchto prípadoch nedošlo k zrazeniu dane podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP.

Ak by sa činnosť, ktorú daňovník na základe uzatvorenej zmluvy vykonáva, nepovažovala za činnosť, ktorá spadá pod autorský zákon (napríklad mandátna zmluva medzi držiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, predmetom ktorej je poradenská činnosť, pričom lekár je v pozícii zdravotníckeho pracovníka - nepodnikateľa), potom je otázkou, či takýto príjem (peňažný aj nepeňažný) je možné považovať za príjem podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP, ktorý je zdaňovaný daňou vyberanou zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP, ak samozrejme nejde o príjem podľa § 5 ZDP, ktorý sa zdaňuje preddavkovo podľa § 35 ZDP?

 

Odpoveď zo dňa 28.2.2020

Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté od 1.1.2020 poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti [§ 2 písm. z) ZDP] od držiteľa [§ 2 písm. y) ZDP] sú príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ak boli poskytnuté napr. na základe pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu uzatvoreného medzi držiteľom a zamestnancom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo medzi držiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú fyzickými osobami-podnikateľmi, alebo medzi držiteľom a skúšajúcim lekárom na vykonávanie klinického skúšania. Súčasťou vyplatenej odmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti od držiteľa, t. j. súčasťou príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, sú aj ostatné peňažné a nepeňažné plnenia

poskytnuté držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v súvislosti s výkonom činností pre držiteľa (napr. bezplatne poskytnutej dopravy, stravy a ubytovania) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 ZDP. Následne sa vyhodnotí zdaniteľnosť týchto príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP v konkrétnom prípade rovnako ako u iných zamestnancov, t. j. vo väzbe na ustanovenia § 5 ods. 5 a 7 ZDP. Z uvedených plnení je zamestnávateľ (držiteľ), ktorý je platiteľom dane, povinný vybrať preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy spôsobom ustanoveným v § 35 ZDP.

 Na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy podľa § 566 až 576 Obchodného zákonníka činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandátna zmluva je záväzkovým vzťahom, ktorý sa použije predovšetkým pri úprave vzájomných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi, t. j. ak sa vzťah týka ich podnikateľskej činnosti. Ak podnikateľ a nepodnikateľ nezvolia pôsobnosť Obchodného zákonníka na ich právny vzťah, potom sa tento vzťah riadi právnou úpravou príkaznej zmluvy podľa § 724 až § 732 Občianskeho zákonníka. Ak nejde v mandátnej alebo príkaznej zmluve o výkon práce, ktorá je predmetom podnikateľskej činnosti fyzickej osoby, napr. na základe živnostenského oprávnenia alebo podľa osobitných predpisov, odmena za výkon práce mandatára, resp. príkazníka podľa pokynov mandanta, resp. príkazcu je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, z ktorých je platiteľ dane povinný zraziť preddavok na daň podľa § 35 ZDP.

 Pre posúdenie skutočnosti, či príjmy vyplácané držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na základe konkrétnej zmluvy sa považujú za príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP je teda smerodajné, či sú splnené znaky závislosti, teda či je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, či vykonáva činnosť v mene platiteľa a na jeho účet a pod. Ak sú splnené znaky závislosti, predmetný príjem sa zaraďuje medzi príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.

 Ak činnosť, na základe ktorej sú vyplácané príjmy poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, nespĺňa znaky závislosti a išlo by o výkon podnikateľskej činnosti, potom sa predmetný príjem zaraďuje u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti medzi príjmy vymedzené v § 6 ods. 1 písm. c) ZDP.

Súhlasíme s Vašim názorom, že ak činnosť, ktorú poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykoná pre držiteľa na základe zmluvy, ktorá spadá pod Autorský zákon, potom peňažný ako aj nepeňažný príjem, ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dosiahne napr. ako aktívny účastník kongresu sa považujú za príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a), resp. § 6 ods. 4 ZDP, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP, ak nie je uzatvorená dohoda podľa § 43 ods. 14 ZDP. Ak je uzatvorená dohoda podľa § 43 ods. 14 ZDP, držiteľ vyplatí autorský honorár neznížený o daň, pričom za zdanenie tak peňažnej odmeny ako aj poskytnutého nepeňažného plnenia zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

 S účinnosťou od 1.1.2021 je v § 49a ods. 6 ZDP ustanovená oznamovacia povinnosť držiteľa, ktorá sa týka tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým držiteľ poskytol nepeňažné plnenia od 1.1.2020, z ktorých sa nevyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP, a to len v prípade, ak boli tieto nepeňažné plnenia poskytnuté nad rozsah nepeňažných plnení, ktoré držiteľ oznamuje v súlade s povinnosťou určenou v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 V § 49a ods. 7 ZDP je ustanovená oznamovacia povinnosť držiteľa voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorá sa vzťahuje na držiteľa, ktorý poskytol poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti nepeňažné plnenia, ktoré sú aj príjmami podľa § 6 ZDP, t. j. vrátene príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a), resp. § 6 ods. 4 ZDP, ale len pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP. Ak sú tieto nepeňažné plnenia príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, z ktorých zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyberá preddavok na daň podľa § 35 ZDP, na takéhoto držiteľa (platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti) sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 49a ods. 7 ZDP.

 Len v prípade, ak činnosť, na základe ktorej sú vyplácané nepeňažné príjmy poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, nespĺňa znaky závislosti, pričom nejde o príjmy podľa § 5 ZDP a ani o príjmy podľa § 6 ZDP, potom by sa predmetné príjmy zaradili medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP, pri ktorých sa na držiteľa vzťahujú oznamovacie povinnosti podľa § 43 ods. 17 písm. b) a podľa § 43 ods. 19 ZDP.