Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Peňažné a nepeňažné plnenia od držiteľa > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Postup po úmrtí poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému bolo pred úmrtím poskytnuté plnenie od držiteľa

Postup po úmrtí poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému bolo pred úmrtím poskytnuté plnenie od držiteľa

Otázka

Fyzická osoba - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v roku 2019 prijal nepeňažné plnenie od držiteľa, pričom 8.1.2020 táto fyzická osoba zomrela, a to pred podaním oznámenia a zaplatení dane z tohto nepeňažného plnenia. Otázkou je, či vzniká domnelému dedičovi povinnosť podať oznámenie o zrazení a odvedení dane a zároveň či je dedič povinný zaplatiť v zákonnej lehote daň za zomrelého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 Odpoveď zo dňa 25.2.2020

Medzi základné zásady dedičského práva patrí zásada univerzálnej sukcesie, t. j. zánik spôsobilosti fyzickej osoby mať práva a povinnosti a okamihom jej smrti vznik subjektívneho dedičského práva dediča, ktorý má za následok to, že dedič vstupuje do majetkovoprávnych pomerov svojho predchodcu v celej šírke a vo všetkých zložkách práv aj povinností. Poručiteľom zanechaný majetok, t. j. aktíva i pasíva, tvorí nerozlučný celok, ktorý prechádza na dediča. Z právnych úkonov týkajúcich sa dedičstva až do právoplatného skončenia dedičského konania sú oprávnení i povinní voči tretím osobám všetci dedičia poručiteľa, a to spoločne a nerozdielne (solidárne). Pre zaradenie dlhov do pasív dedičstva je rozhodujúce, že dlh existoval v čase smrti poručiteľa a preto je nepodstatné, či sa stal splatným až po smrti poručiteľa.

Podľa znenia § 43 ods. 17 písm. a) ZDP platiteľom dane z nepeňažných plnení uvedených v § 43 ods. 3 písm. o) ZDP je príjemca nepeňažného plnenia, t. j. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti [§ 2 písm. z) ZDP] , ktorý prijal uvedené nepeňažné plnenia od držiteľa [§ 2 písm. y) ZDP]. Tento platiteľ dane je povinný daň odviesť správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté.

V tej istej lehote je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a ktoré obsahuje aj údaje o výške nepeňažného plnenia od jednotlivých držiteľov a o zrazenej a odvedenej dani vyberanej zrážkou.

 V lehote do 31.3.2020 je povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podať toto oznámenie a zaplatiť daň z plnení poskytnutých od držiteľov v kalendárnom roku 2019, pričom táto daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP sa podľa § 46 ZDP neplatí, ak nepeňažné plnenie podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP v úhrnnej sume za kalendárny rok nepresiahne 40 eur.

 ZDP špecificky neupravuje postup pri podaní oznámenia platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP v prípade jeho úmrtia. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zomrel pred uplynutím lehoty na podanie oznámenia podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP a pred uplynutím lehoty na odvedenie dane vyberanej zrážkou z plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP poskytnutých od držiteľa v kalendárnom roku 2019, odporúčame primerane postupovať tak, ako je uvedené v § 49 ods. 4 a 5 ZDP, ktoré upravujú postup dediča pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov v prípade úmrtia daňovníka, resp. postup dediča pri podávaní prehľadov a hlásenia (§ 39 ods. 9 ZDP) za zomrelého platiteľa dane zo závislej činnosti. Ak je dedičov viac, podáva napr. daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov.

 V súlade so znením § 55 ods. 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnosť zaplatiť daň, ktorá vznikla pred smrťou fyzickej osoby, prechádza na dediča do výšky hodnoty nadobudnutého majetku v dedičskom konaní.