Príjem lekára od držiteľa na základe dohody o vykonaní práce

Otázka

Akým spôsobom je potrebné zdaniť nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, a to v prípade, ak držiteľ s lekárom uzatvorí  dohodu o vykonaní práce, pričom v súvislosti s vykonaním závislej činnosti mu poskytne aj nepeňažné plnenie  vo forme ubytovania, stravovania a dopravy. Otázkou je, či predmetné nepeňažné plnenia má držiteľ zdaňovať ako súčasť príjmov zo závislej činnosti, a to preddavkovým spôsobom, resp. ide o nepeňažné plnenia, ktoré podliehajú zrážkovej dani podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP a držiteľ má v súvislosti s týmito nepeňažnými povinnosťami oznamovaciu povinnosť podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP a § 43 ods. 19 ZDP.

Odpoveď zo dňa 19.2.2020

Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté od 1.1.2020 poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti [§ 2 písm.  z) ZDP] od držiteľa [§ 2 písm. y) ZDP] sú príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ak boli poskytnuté napr. na základe pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu uzatvoreného medzi držiteľom a zamestnancom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu [§  3 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti], alebo medzi držiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú fyzickými osobami-podnikateľmi (§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti), alebo medzi držiteľom a skúšajúcim lekárom na vykonávanie klinického skúšania podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch). Z uvedených plnení je platiteľ dane (držiteľ) povinný vybrať preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti spôsobom ustanoveným v § 35 ZDP.      

Súčasťou vyplatenej odmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti od držiteľa, t. j. príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, sú aj ostatné peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v súvislosti s výkonom činností pre držiteľa na základe uzatvoreného napr. pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu. Súčasťou tohto príjmu zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP je teda aj hodnota poskytnutých nepeňažných plnení (napr. bezplatne poskytnutej dopravy, stravy a ubytovania) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 ZDP. Následne sa vyhodnotí zdaniteľnosť týchto príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP v konkrétnom prípade rovnako ako u iných zamestnancov, t. j. vo väzbe na ustanovenia § 5 ods. 5 a 7 ZDP.

 Ak sú nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, z ktorých platiteľ dane vyberá preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ZDP, nejde o príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP, preto sa na držiteľa nevzťahujú oznamovacie povinnosti podľa § 43 ods. 17 písm. b) a podľa § 43 ods. 19 ZDP.

S účinnosťou od 1.1.2021 je v § 49a ods. 6 ZDP ustanovená oznamovacia povinnosť držiteľa, ktorá sa týka tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým držiteľ poskytol nepeňažné plnenia od 1.1.2020, z ktorých sa nevyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP, a to len v prípade, ak boli tieto nepeňažné plnenia poskytnuté nad rozsah nepeňažných plnení, ktoré držiteľ oznamuje v súlade s povinnosťou určenou v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch. V § 49a ods. 7 ZDP je ustanovená oznamovacia povinnosť držiteľa voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, na základe ktorej má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti informácie k správnemu vysporiadaniu svojej daňovej povinnosti v daňovom priznaní k dani z príjmov. Vo vzťahu k cieľu právnej úpravy zdaňovania nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od držiteľa, ak sú tieto nepeňažné plnenia príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, z ktorých zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyberá preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ZDP, na takéhoto držiteľa (platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti) sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 49a ods. 7 ZDP.