Úvod > Daň z motorových vozidiel > Oslobodenie od dane z MV > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oslobodenie vozidla diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť

Oslobodenie vozidla diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť

FAQ

Otázka č. 1 - držiteľom vozidla je konzul
Držiteľ vozidla s evidenčným číslom ZZ44175 vykonáva funkciu konzula štátu Belize. Vozidlo je držiteľom  používané aj na podnikanie. Je možné si uplatniť oslobodenie od dane z motorových vozidiel a vzniká povinnosť v tomto prípade podať daňové priznanie? 
Odpoveď
Zákon o dani z motorových vozidiel v § 4 upravuje oslobodenie od dane.  Podľa § 4 ods. 1 písm. a) citovaného zákona od dane je oslobodené vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť, pričom  daňovník nie je povinný podať pri tomto oslobodení daňové priznanie a uplatniť si  oslobodenie od dane. 
Vychádzajúc z vyššie uvedeného ustanovenia, pre uplatnenie oslobodenia od dane musia byť splnené súčasne  dve podmienky, t.j. musí ísť  o vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov a musí byť  zaručená vzájomnosť.

V danom prípade prvou podmienkou je, že vozidlo, ktorého  držiteľom je konzul štátu Belize, má pridelené evidenčné číslo ZZ a päť číslic podľa § 125 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sa prideľuje vozidlám  administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou.

Druhou podmienkou pre uplatnenie tohto oslobodenia  je, že  musí byť   zaručená vzájomnosť. Vzájomnosťou sa rozumie, že aj štát Belize má upravenú daň z motorových vozidiel na území štátu ako aj  oslobodenie od dane z motorových vozidiel pre vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov. Ak  na území štátu Belize nie je  upravená daň z motorových vozidiel,  prípadne zákon neupravuje toto oslobodenie s podmienkou  zaručenej vzájomnosti,  daňovník podľa § 3 písm. a) zákona o dani z motorových vozidiel (držiteľ vozidla konzul štátu Belize)  je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie.

Pretože Finančné riaditeľstvo SR nedisponuje údajmi  o tom, či štát Belize má na svojom území upravenú daň z motorových vozidiel s tým istým oslobodením ako je v zákone o dani z motorových vozidiel na území SR, k otázke zaručenej vzájomnosti  je potrebné v danom prípade sa obrátiť podľa § 160 ods. 4 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Ministerstvo financií SR, pretože podľa predmetného ustanovenia Ministerstvo financií SR môže vo vzťahu k cudzine vykonávať opatrenia na zabezpečenie vzájomnosti alebo odvetné opatrenia na účely vzájomného daňového vyrovnania.