Oslobodenie vozidla záchrannej zdravotnej služby

FAQ
 
Otázka č. 1 – uplatnenie oslobodenia dane pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby
Za akých podmienok sa môže uplatniť oslobodenie od dane pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby?
Odpoveď
Pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby je potrebné súčasné splnenie  nasledovných podmienok:
  1. motorové vozidlo sa používa pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti vymedzenej v § 2 ods. 3 zákona  č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súčasťou ktorej je neodkladná preprava,
  2. motorové vozidlo záchrannej zdravotnej služby spĺňa všeobecné požiadavky na materiálno technické vybavenie pre jednotlivé typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby  podľa bodu I. A prílohy č. 3 k výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL (ďalej len „výnos MZ SR“) v znení výnosu č. 14016/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR č. 10548/2009-OL,  a špecifické materiálno - technické požiadavky na vybavenie pre jednotlivé typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa bodu II. prílohy č. 3 k výnosu MZ SR  a je označené podľa bodu 3. prílohy č. 4  k výnosu MZ SR,
  3. záchrannú zdravotnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 579/2004 Z. z.  o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečujú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Otázka č. 2 - prevádzkovanie dopravno - zdravotnej služby   
Podnikateľ používa špeciálne motorové vozidlá - sanitky, ktorých súčasťou je výbava súvisiaca so zabezpečením poskytovania zdravotnej starostlivosti na prevádzkovanie dopravno - zdravotnej služby (má to v predmete činnosti).  Môže si podnikateľ uplatniť oslobodenie od dane v daňovom priznaní?
Odpoveď
Pretože dopravno - zdravotná služba  neposkytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť  (§ 2 ods. 3 zákona  č. 576/2004 Z. z.), nie je splnená podmienka pre oslobodenie od dane a predmetné vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel.

Otázka č. 3- prenájom sanitiek
Nemocnica prenajíma inému subjektu sanitky, ktorý používa tieto vozidlá na svoje podnikanie. Sú tieto vozidlá oslobodené od dane?
Odpoveď
Ak poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby prenajme vozidlo inej osobe (FO alebo PO), z hľadiska oslobodenia vozidla od dane z motorových vozidiel je potrebné skúmať splnenie vyššie uvedených podmienok (viď.  odpoveď k otázke č. 1) u nájomcu. Ak všetky podmienky sú splnené, vozidlo je oslobodené od dane, a to i napriek skutočnosti, že ide o prenajaté vozidlá.   Ak ale niektorá z vyššie uvedených podmienok nie je splnená, na vozidlo sa nemôže uplatniť oslobodenie.