Úvod > Daň z motorových vozidiel > Oslobodenie od dane z MV > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oslobodenie od dane v poľnohospodárskej a lesnej výrobe

Oslobodenie od dane v poľnohospodárskej a lesnej výrobe

Z dôvodu, že slovo „výhradne“ sa chápe vo vzťahu k vozidlu používanému v poľnohospodárskej a v lesnej výrobe, odporúčame viazať použitie vozidla na účel podnikania daňovníka, t.j. dosahovania a udržania príjmov z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby, ktorej súčasťou je aj vykonávanie podporných činností, bez ktorých dosiahnutie alebo udržanie príjmov z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby by nebol možný. Vymedzenie poľnohospodárskej a lesnej výroby,  sa posudzuje  nie úplne striktne iba vo väzbe na priamu  poľnohospodársku a lesnú výrobu, ale aj na činnosti, ktoré túto poľnohospodársku a lesnú výrobu u daňovníka podporujú, napr. výstavba skladu obilia, vybavovanie úradných listín súvisiacich so zamestnancami, ktorí pracujú u daňovníka v poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe, alebo ich preprava na alebo z miesta výkonu práce. Pomer týchto „podporných činností“ by nemal prevážiť hlavnú činnosť a  využitie vozidla pri nej by mal predstavovať zanedbateľný pomer k hlavnej činnosti.

 

Otázka č. 1 - bezplatná forma prepravy stavebného materiálu - pri používaní vozidla v poľnohospodárskej výrobe
Podnikateľ  používa  na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe nákladné motorové vozidlo na prepravu plodín, kŕmnych zmesí  alebo priemyselného hnojiva.
V priebehu roka poskytne obci pomoc s verejnoprospešným účelom, t.j. bezplatne vo forme prepravy stavebného materiálu obce alebo pomoci pri údržbe ciest, v rámci ktorej použije toto motorové vozidlo.
Odpoveď
Ak by sa vozidlo použilo mimo „výhradnosti“, aj keď iba obmedzene na iný účel ako predmet podnikania (poľnohospodársku výrobu), napr. na verejnoprospešné účely – preprava stavebného materiálu, išlo by o využitie vozidla mimo hlavnej poľnohospodárskej činnosti daňovníka, čím by výhradnosť použitia vozidla v poľnohospodárskej výrobe nebola dodržaná a vozidlo by nemohlo byť posúdené ako vozidlo oslobodené od dane.
 
Otázka č. 2 - preprava plodín z polí pre iného podnikateľa - pri používaní vozidla v poľnohospodárskej výrobe
Podnikateľ používa na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe motorové vozidlo na prepravu zvierat. Na požiadanie iného podnikateľa v poľnohospodárskej výrobe prepraví niekoľkokrát v roku nie len pre svoju poľnohospodársku výrobu, ale aj pre iného podnikateľa v poľnohospodárskej výrobe.
Obdobný prípad, podnikateľ používa na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe motorové vozidlo na prepravu plodín z polí v čase zberu. Na požiadanie iného podnikateľa v poľnohospodárskej výrobe zo susednej obce použije podnikateľ motorové vozidlo na prepravu plodín z polí iného podnikateľa do skladu tohto iného  podnikateľa.
Odpoveď
Vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe budú oslobodené od dane vždy, ak sa na tento účel budú používať. Ak podnikateľ používa vozidlá na poľnohospodársku  výrobu a súčasne na požiadanie iného podnikateľa použije niekoľkokrát v roku vozidlo nie len pre svoju poľnohospodársku výrobu, ale aj pre potrebu iného podnikateľa v poľnohospodárskej výrobe alebo podnikateľ použije motorové vozidlo na prepravu plodín z polí iného podnikateľa do skladu tohto iného podnikateľa, je možné potvrdiť výhradnosť použitia vozidla na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, ktoré je z tohto titulu oslobodené od dane.           
 
Otázka č. 3 - činnosti v rámci poľnohospodárskych aktivít - pri používaní vozidla v poľnohospodárskej výrobe
Podnikateľ používa na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe motorové vozidlo napríklad na prepravu plodín. Toto motorové vozidlo zároveň použije  na dovoz semien plodín z obce, kde semená nakúpil, do obce, kde podniká a semená skladuje.
Odpoveď
Podnikateľ, ktorý použije na podnikanie vozidlo v poľnohospodárskej výrobe – preprava plodín a toto vozidlo použije aj na dovoz semien plodín z obce, kde semená nakúpil, do obce, v ktorej podniká, použitie tohto vozidla možno považovať za vozidlo, ktoré sa používa v poľnohospodárskej výrobe daňovníka.
 
Otázka č. 4 - preprava stavebného materiálu pre stavbu nového poľnohospodárskeho skladu - pri používaní vozidla v poľnohospodárskej výrobe
Podnikateľ používa motorové vozidlo na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe pri prevoze plodín. Pre potreby svojej podnikateľskej činnosti sa v priebehu roka rozhodne postaviť nový sklad. Pri stavbe skladu použije pri preprave stavebného materiálu motorové vozidlo prednostne určené na prevoz plodín.
Odpoveď
Podnikateľ, ktorý  použije vozidlo na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe pri prevoze plodín a pre potreby svojej podnikateľskej činnosti sa v priebehu roka rozhodne postaviť sklad pre poľnohospodársku výrobu a na jeho postavenie použije vozidlo prednostne určené na prevoz plodín, toto vozidlo je oslobodené od dane z motorových vozidiel. Aj  v tomto prípade ide o zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby, nakoľko skladovanie plodín si vyžaduje stavbu skladu, bez ktorého nemôže vykonávať poľnohospodársku činnosť.
 
Otázka č. 5 - prepravu zamestnancovvybavovanie administratívy súvisiacej s podnikaním - pri používaní vozidla v poľnohospodárskej výrobe
Podnikateľ používa na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe za účelom zberu motorové  vozidlo na prepravu zamestnancov na polia. Uvedené  motorové vozidlo zároveň  používa za účelom vybavenia administratívnych vecí  súvisiacich s jeho podnikaním (napr. na cestu do Sociálnej poisťovne, daňový úrad  a pod.).
Odpoveď
Ak sa vozidlo používané v  poľnohospodárskej výrobe použije na prepravu zamestnancov na polia a toto vozidlo sa využíva aj na vybavovanie administratívy súvisiacej s podnikaním (Sociálna poisťovňa, DÚ a pod.) toto vozidlo je oslobodené od dane, pretože  zamestnanci sú  súčasťou  fungujúcej poľnohospodárskej výroby.
 
Otázka č. 6 - preprava plodín na účely predaja - pri používaní vozidla v poľnohospodárskej výrobe
Podnikateľ používa motorové vozidlo na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe pri preprave plodín z poľa do svojho skladu a zároveň zo svojho skladu k predajcovi, ktorý od neho plodiny kúpil.
Odpoveď
Ak podnikateľ používa vozidlo na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe pri preprave plodín z polí do svojho skladu a zároveň zo svojho skladu k predajcovi za účelom ich predaja, toto vozidlo je taktiež oslobodené od dane, pretože sa používa na účely podnikania v poľnohospodárskej výrobe.