Príjmy zo živnosti

Príjmami  podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov sú príjmy zo živnosti, ktoré dosahuje daňovník vykonávajúci činnosť na základe živnostenského oprávnenia vydaného v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Príjmami zo živnosti sú aj dary poskytnuté fyzickej osobe v súvislosti s výkonom jej podnikateľskej činnosti.
 
S účinnosťou od 1.1.2024 je od dane z príjmov oslobodený príjem z nepeňažného plnenia nadobudnutého daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 formou akcie ocenenej v jej nominálnej hodnote alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a pripadajúceho na daňovníka v súvislosti s jeho výkonom činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 vykonávanej pre obchodnú spoločnosť, ktorej akcie alebo obchodný podiel takto získal, ak
1. táto obchodná spoločnosť nevyplácala podiely na zisku (dividenda) zo svojho zisku odo dňa registrácie podľa § 49a a to až do zdaňovacieho obdobia, ktoré predchádza zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom ich prvýkrát vyplatila a
2. tieto akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté týmto daňovníkom.
Uvedené oslobodenie sa môže použiť iba na cenné papiere a obchodné podiely nadobudnuté po 31. decembri 2023.
 
FAQ
 
Otázka č.1 –   príjmy  zo živnosti
Fyzická osoba bola časť zdaňovacieho obdobia  zamestnaná a v rámci závislej činnosti vykonávala účtovnícke práce. Následne za splnenia podmienok určených ustanoveniami živnostenského zákona získala v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia živnostenské oprávnenie na vykonávanie účtovníckych prác a maloobchodnej činnosti. Kde táto fyzická osoba zaradí svoje príjmy z vykonávania účtovníckych prác?
Odpoveď
Príjmy z činnosti (účtovnícke práce), ktorú uvedená fyzická osoba vykonáva v súlade s vydaným živnostenským oprávnením, zaradí medzi príjmy zo živnosti podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov.
Príjmy dosahované v rámci pracovnoprávneho vzťahu sú považované za príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a zdaňované zamestnávateľom preddavkovým spôsobom .
 
 
Otázka č.2 – príjmy z činnosti vykonávanej bez oprávnenia
Daňovník vykonáva drobné stavebné a murárske práce, pričom na túto činnosť nemá vydané živnostenské oprávnenie. Keďže túto činnosť vykonáva dlhodobo, môže uvedené príjmy zaradiť medzi príjmy z podnikania a uplatniť si aj percentuálne výdavky?
Odpoveď
Nakoľko uvedený daňovník vykonáva predmetnú činnosť bez povolenia alebo oprávnenia, pričom nejde ani o závislú činnosť (nie je vykonávaná na príkazy a pokyny platiteľa, teda na základe pracovnoprávneho vzťahu), príjmy z výkonu takejto činnosti budú zaradené medzi ostatné príjmy („iné“) podľa § 8 zákona o dani z príjmov (na daňové účely sú považované za pasívne príjmy). Pri takto dosiahnutých príjmoch podľa § 8 zákona o dani z príjmov nie je možné uplatniť výdavky vypočítané percentom z príjmov vo výške 60% z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona).
 
Otázka č. 3 – zdanenie plnenia poskytnutého na začatie podnikania 
Fyzickej osobe  bolo vydané živnostenské oprávnenie a v súvislosti so začatím tejto činnosti jej bolo v rámci aktívnej politiky trhu práce poskytnuté plnenie (napr. dotácia z úradu práce poskytnutá v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Považuje sa takéto plnenie za ostatný príjem, keďže nebolo dosiahnuté zo živnosti?  
Odpoveď
Nakoľko takéto plnenie bolo  prijaté v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov, na daňové účely sa považuje za zdaniteľný príjem a daňovník ho zaradí medzi príjmy zo živnosti podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov. 
 
Otázka č.4 – zaradenie príjmov z poľnohospodárskej činnosti a príjmov zo živnosti
Fyzická osoba vykonáva poľnohospodársku činnosť na základe vydaného osvedčenia a súčasne s vydaným živnostenským oprávnením prevádzkuje maloobchodnú predajňu potravín. Ako postupuje uvedená fyzická osoba pri zdaňovaní takýchto príjmov?
Odpoveď
Daňovník príjmy z poľnohospodárskej výroby, ktorá je vykonávaná v súlade s vydaným osvedčením zaradí medzi príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov. Príjmy z maloobchodnej činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia sa zaradia medzi príjmy zo živnosti  podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov.     
 
Otázka č.5 – zaradenie  príjmov zo združenia 
Dve fyzické osoby, ktoré spoločne podnikajú, uzavreli písomnú zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka a na výkon príslušnej podnikateľskej činnosti majú živnostenské oprávnenie. V zmluve o združení majú dohodnuté delenie  príjmov a výdavkov združenia v pomere 50% : 50%. Na základe dodatku zmluvy sa tento pomer zmenil v priebehu roka, a to v pomere 60% : 40%.  Zmena pomeru delenia príjmov a výdavkov sa premietne pri zdanení jednotlivých účastníkov združenia až od začiatku nasledujúceho zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
Spôsob výpočtu príjmov a výdavkov účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou, je uvedený v § 10 ods. 2 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého príjmy dosiahnuté daňovníkmi pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona) na základe písomnej zmluvy o združení uzatvorenej podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka a daňové výdavky sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých daňovníkov rovným dielom, ak nie je v zmluve o združení určené inak.
Daňovník – účastník združenia bez právnej subjektivity svoj podiel na príjmoch a podiel na výdavkoch z činnosti združenia (podľa postupu uvedeného v § 10 ods.2 zákona) zahrnie medzi príjmy zo živnosti podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov.
Do zmeny pomeru budú príjmy a výdavky účastníkov združenia delené pôvodným pomerom (50% : 50%) a od zmeny pomeru delenia príjmov a výdavkov združenia budú delené ich príjmy a výdavky novým pomerom (60 % : 40%). Zmena pomeru podielov na príjmoch a výdavkoch združenia sa v danom prípade premietne už v priebehu zdaňovacieho obdobia. Zmena pomeru podielov by mohla nastať napr. aj z dôvodu vylúčenia niektorého účastníka združenia alebo z dôvodu vystúpenia účastníka združenia, resp. úmrtia, preto je teda potrebné zmenu akceptovať aj  v priebehu zdaňovacieho obdobia. Tieto skutočnosti je potrebné vedieť v prípade potreby osobitným spôsobom  preukázať správcovi dane.