Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z podnikania > Príjmy zo živnosti > Príjem z nadobudnutia akcií a podielu na s.r.o.

Príjem z nadobudnutia akcií a podielu na s.r.o.

Zákonom č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo s účinnosťou od 1.1.2024 aj k doplneniu § 9 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) o písmeno p), podľa ktorého je od dane z príjmov oslobodený príjem fyzickej osoby z nepeňažného plnenia nadobudnutého po 31. 12. 2023 daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov formou

  • akcie ocenenej v jej nominálnej hodnote, alebo
  • obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a zákona o dani z príjmov,

ktoré bolo poskytnuté daňovníkovi v súvislosti s výkonom jeho podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vykonávanej pre obchodnú spoločnosť, ktorej akcie alebo obchodný podiel takto získal, ak

  1. táto obchodná spoločnosť nevyplácala podiely na zisku (dividenda) zo svojho zisku odo dňa registrácie podľa § 49a, a to až do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté daňovníkom a
  2. tieto akcie neboli a ani nesmú byť prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu (s odkazom na § 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov), a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté daňovníkom.

Takto nadobudnuté akcie a obchodné podiely predstavujú u daňovníka s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), ktorý uplatňuje skutočné preukázateľne vynaložené daňové výdavky, obchodný majetok, ktorý je daňovník povinný zaúčtovať v účtovníctve, ak je účtovnou jednotkou, alebo zaevidovať v evidencii finančného majetku vedenej podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, a to v nulovej vstupnej cene, ak boli predmetné akcie a obchodné podiely nadobudnuté bezodplatne.

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, a ktorý o obchodnom majetku neúčtuje, ani ho neeviduje v evidencii vedenej podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, nadobudnuté akcie alebo obchodné podiely nezahrňuje do obchodného majetku.

Ak daňovník s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nadobudne akcie alebo obchodné podiely ako nepeňažné plnenie oslobodené od dane podľa § 9 ods. 1 písm. p) zákona o dani z príjmov, hodnota týchto akcií alebo obchodných podielov nie je daňovým výdavkom. V prípade, ak daňovník uvedené akcie alebo obchodné podiely nadobudne odplatne, do daňových výdavkov si môže zahnúť obstarávaciu cenu akcie alebo obchodného podielu.

Na príjem fyzickej osoby z prevodu cenných papierov, ktoré daňovník nadobudol ako nepeňažné plnenie podľa § 9 ods. 1 písm. p) zákona o dani z príjmov, nie je možné uplatniť oslobodenie príjmu podľa  § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov do sumy 500 eur a nie je možné uplatniť oslobodenie príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. k)  zákona o dani z príjmov (vlastníctvo CP viac ako 1 rok). 

Na príjem fyzickej osoby z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý daňovník nadobudol ako nepeňažné plnenie podľa § 9 ods. 1 písm. p) zákona o dani z príjmov, nie je možné uplatniť oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov do sumy 500 eur.