Zrušenie registrácie

V zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok“), ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odseku 2 vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie.
 
V zmysle § 67 ods. 10 daňového poriadku je daňový subjekt povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie. 
 
 
Otázka č. 1 - zrušenie registrácie
Daňový subjekt – fyzická osoba registrovaná na dani z príjmov FO zrušila živnostenské oprávnenie. Do koľkých dní je daňový subjekt povinný požiadať o zrušenie registrácie na dani z príjmov FO a vrátiť osvedčenie o registrácii – kartičku s prideleným daňovým identifikačným číslom?
Odpoveď
V prípade, ak daňový subjekt zrušil živnostenské oprávnenie je povinný požiadať o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa zrušenia živnostenského oprávnenia a osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ - kartičku s prideleným daňovým identifikačným číslom je povinný vrátiť správcovi dane v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie.