Zrušenie registrácie

V zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok“), ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odseku 2 vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti.

Oznámenie podľa odseku 9 môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste, ak je to v súvislosti a v rozsahu požadovaných zmien podľa osobitného predpisu. 

Daňový poriadok od 01.01.2022 neustanovuje povinnosť vrátiť osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ.

 

Otázka č. 1 - zrušenie registrácie

Daňový subjekt – fyzická osoba registrovaná na dani z príjmov FO zrušila živnostenské oprávnenie. Do koľkých dní je daňový subjekt povinný požiadať o zrušenie registrácie na dani z príjmov FO a vrátiť osvedčenie o registrácii – kartičku s prideleným daňovým identifikačným číslom?

Odpoveď

V prípade, ak daňový subjekt zrušil živnostenské oprávnenie je povinný požiadať o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa zrušenia živnostenského oprávnenia. Daňový poriadok od 01.01.2022 neustanovuje povinnosť vrátiť osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ.