Žiadosť o registráciu

Daňový subjekt, ktorý sa registruje u správcu dane podľa osobitných predpisov je povinný predložiť správcovi dane žiadosť o registráciu na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo; ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme.
 
Vzor tlačiva Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia (platná od 1.7.2021) https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/REGDPv21.pdf
 
Fyzická osoba alebo právnická osoba je v žiadosti o registráciu povinná uviesť údaje :
  • fyzická osoba
1. meno a priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. rodné číslo,
4. identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené,
5. miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu,
6. svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
7. dane, ku ktorým žiada registráciu,
8. splnomocnenca na doručovanie, ak ide o fyzickú osobu podľa § 9 ods. 11 (ak ide o daňový subjekt, ktorý je povinný zvoliť si zástupcu na doručovanie, ak má bydlisko alebo sídlo mimo územia členského štátu),
9. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov, napr. zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty i.
 
  • právnická osoba

1. obchodné meno,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo organizácie,
4. svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
5. dane, ku ktorým žiada registráciu,
6. štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu konať, ak také údaje nie sú uvedené v obchodnom registri.
7. splnomocnenca na doručovanie, ak ide o právnickú osobu podľa § 9 ods. 11 (ak ide o daňový subjekt, ktorý je povinný zvoliť si zástupcu na doručovanie, ak má bydlisko alebo sídlo mimo územia členského štátu),
8. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov.

K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy podľa osobitných predpisov. 
 
 
Príklad č. 1 - registračná povinnosť
Fyzická osoba získala dňa 15.09.2023 oprávnenie na podnikanie (osvedčenie o zápise do evidencie súkromne hospodáriaceho roľníka vydané obcou). Aká povinnosť vzniká fyzickej osobe v súvislosti s aktívnym oprávnením na podnikanie? 
Odpoveď
Fyzická osoba je povinná v zmysle osobitného predpisu (§ 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov) si splniť registračnú povinnosť a na tlačive Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia požiadať o registráciu na dani z príjmov, resp. požiadať o registráciu inej dane. Ak daňový subjekt spĺňa podmienky na registráciu, správca dane na základe podanej žiadosti zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu. Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane.

Príklad č. 2 - registračná povinnosť - výzva na doplnenie údajov
Fyzická osoba dňa 10.08.2023 doručila poštou miestne príslušnému daňovému úradu tlačivo Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia. Tlačivo nebolo vyplnené úplne a správne, nakoľko nebol označený druh dane, ku ktorým fyzická osoba žiada registráciu.
Odpoveď
Podľa daňového poriadku povinným údajom v žiadosti o registráciu je aj označenie druhu dane, ku ktorej žiada fyzická osoba registráciu. V prípade, ak povinné údaje nie sú v žiadosti vyplnené, správca dane vyzve daňový subjekt aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť. Ak daňový subjekt výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu nevyhovie, vydá správca dane rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne, ak zákon neustanovuje inak. Proti rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.