Žiadosť o registráciu

Fyzická alebo právnická osoba je v žiadosti o registráciu povinná uviesť údaje :
  • fyzická osoba
1. meno a priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. rodné číslo,
4. identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené,
5. miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu,
6. svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
7. dane, ku ktorým žiada registráciu,
8. splnomocnenca na doručovanie, ak ide o fyzickú osobu podľa § 9 ods. 11 (ak ide o daňový subjekt, ktorý je povinný zvoliť si zástupcu na doručovanie, ak má bydlisko alebo sídlo mimo územia členského štátu)
9. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov, napr. zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty i.
 
  • právnická osoba, povinný uviesť

1. obchodné meno,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo organizácie,
4. svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
5. dane, ku ktorým žiada registráciu,
6. štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu konať, ak také údaje nie sú uvedené v obchodnom registri.
7. splnomocnenca na doručovanie, ak ide o právnickú osobu podľa § 9 ods. 11 (ak ide o daňový subjekt, ktorý je povinný zvoliť si zástupcu na doručovanie, ak má bydlisko alebo sídlo mimo územia členského štátu)
8. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov.

K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy podľa osobitných predpisov. napr. zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty a i.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - registračná povinnosť
Fyzická osoba získala oprávnenie na podnikanie dňa 15.10.2015. Dňa 20.10.2015 písomne oznámila, že od 15.10.2015 začala vykonávať samostatne zárobkovú činnosť. Správca dane vyzval živnostníka k odstráneniu nedostatkov, ktoré nastali pri registrácii.
Odpoveď
Fyzická osoba, je povinná registračnú povinnosť k dani z príjmov splniť  predložením riadne vyplneného registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu fyzickej osoby“, ktoré vydá ministerstvo.
Správca dane zaregistruje daňový subjekt k dani z príjmov, ak spĺňa podmienky na registráciu. Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane a vydá mu osvedčenie o registrácii.

Otázka č. 2 - registračná povinnosť - výzva na doplnenie údajov
Spoločnosť Alfa s.r.o., dňa 15.7.2015 doručila miestne príslušnému daňovému úradu tlačivo „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. Tlačivo nebolo vyplnené správne a úplne. Nebol vyznačený druh dane, ku ktorým žiada registráciu.
Odpoveď
Podľa daňového poriadku povinným údajom v žiadosti o registráciu  je druh dane, ku ktorej žiada spoločnosť registráciu. V prípade, ak povinné údaje nie sú v žiadosti vyplnené, správca dane určí lehotu, v ktorej je subjekt povinný výzve vyhovieť. Ak spoločnosť výzve v určenej lehote nevyhovie v požadovanom rozsahu, vydá správca dane rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne, ak zákon neustanovuje inak. Proti rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.