Oznamovacia povinnosť

V zmysle § 67 ods. 12 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok“), ak vznikla daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

S účinnosťou od 01.01.2021 v súvislosti s oznamovacou povinnosťou daňových subjektov sa stanovuje, že daňové subjekty nie sú povinné oznamovať správcovi dane zmeny údajov (napr. zmenu sídla, zmenu priezviska), ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe.

Novelou daňového poriadku v znení zákona č. 408/2001 Z. z. účinnom od 01.01.2022, ak bolo daňovému subjektu vydané osvedčenie podľa doterajších predpisov a po 01.01.2022 nastane zmena údajov v osvedčení, správca dane nezasiela nové osvedčenie ani písomné rozhodnutie.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - oznamovacia povinnosť (číslo bankového účtu) 
Fyzická osoba - živnostník má povinnosť oznámiť správcovi dane číslo bankového účtu, na ktorom sústreďuje peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti. 
Odpoveď
V zmysle daňového poriadku účinného od 1.1.2020 sa už neoznamujú správcovi dane podľa § 67 daňového poriadku čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb.
 

Otázka č. 2 - oznamovacia povinnosť (zmena priezviska)
Fyzická osoba  - živnostníčka sa vydala, zmenila priezvisko a túto zmenu priezviska oznámila na živnostenskom úrade. Je povinná uvedenú zmenu oznámiť aj správcovi dane? Je povinná správcovi dane odovzdať osvedčenie o registrácii – kartičku s prideleným daňovým identifikačným číslom?
Odpoveď
S účinnosťou od 01.01.2021 daňové subjekty nie sú povinné oznamovať správcovi dane zmeny údajov (napr. zmenu priezviska), ak si túto povinnosť splnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje správcovi dane. Správcovi dane zmenu priezviska oznámi živnostenský úrad. Živnostníčka od 01.01.2022 nie je povinná správcovi dane za účelom aktualizácie údajov odovzdať osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ.

 

Otázka č. 3 - oznamovacia povinnosť (zmena obchodného mena a sídla spoločnosti)
U právnickej osoby (s. r. o.) došlo 12.03.2021 k zmene obchodného mena a sídla spoločnosti. Predmetná zmena je zapísaná v obchodnom registri. Je daňový subjekt povinný zmenu obchodného mena a sídla spoločnosti oznámiť správcovi dane?
Odpoveď
Daňový subjekt nie je povinný uvedenú zmenu oznámiť správcovi dane, správcovi dane bude oznámená obchodným registrom.