Daň vyberaná zrážkou (§ 43 zákona o dani z príjmov)

Pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov, sa použije sadzba dane vo výške 19 %, alebo ak sa daň vyberá z príjmov plynúcich daňovníkom nespolupracujúcich štátov (podľa § 2 písm. x) zákona o dani z  príjmov), tak vo výške 35 %.

Platiteľ dane je povinný podľa § 43 ods. 10 zrážku dane vykonať pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Podľa § 43 ods. 11 je platiteľ dane povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac a rovnako v tejto lehote aj oznámiť na príslušnom tlačive túto skutočnosť.

Ak platiteľ dane nevykoná zrážku dane alebo zrazenú daň včas neodvedie, bude sa od neho vymáhať rovnako ako ním nezaplatená daň. Podobne sa postupuje, ak platiteľ dane nezrazí daň v správnej výške.

FAQ

Otázka č. 1 – Český umelec vystupujúci v SR

Je slovenské divadlo povinné zraziť daň podľa § 43 zákona o dani z príjmov z honorára vyplácaného českému umelcovi za jeho účinkovanie v muzikáli v SR ?

Odpoveď

Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov je príjmom daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou plynúcim zo zdrojov na území Slovenskej republiky aj príjem z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám priamo alebo sprostredkujúcu osobu.

Podľa článku 16 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 238/2003 (ďalej len "zmluva") sú príjmy, ktoré poberá rezident Českej republiky ako na verejnosti vystupujúci umelec, a to ako divadelný, filmový, rozhlasový alebo televízny umelec alebo ako hudobník, alebo ako športovec, z takýchto osobne vykonávaných činnosti v Slovenskej republike sa môžu bez ohľadu na ustanovenia článkov 7 a 14 zdaniť v Slovenskej republike.

V súlade s § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa daň z predmetných príjmov vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba dane vo výške 19 %. V zmysle § 43 ods. 4 zákona o dani z príjmov základom dane pre daň vyberanú zrážkou pri príjmoch uvedených v odsekoch 2 a 3 je iba príjem.

Vo všeobecnosti podľa § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov je zrážku dane povinný vykonať platiteľ dane (príjmu) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Platiteľ dane (príjmu) je podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Súčasne je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane. Zrážka dane sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka. Za úhradu sa považuje aj nepeňažné plnenie. Predpísané tlačivo oznámenia je k dispozícii na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR (link: OZN4311v21 - Oznámenie 43 ods 11 (financnasprava.sk)).

Podľa § 43 ods. 6 písm. a) zákona o dani z príjmov sa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorému plynú príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov môže rozhodnúť, či bude považovať svoju daňovú povinnosť za splnenú vybraním dane zrážkou, alebo sa rozhodne daň vybranú zrážkou odpočítať od dane ako preddavok v podanom daňovom priznaní typu B.


Otázka č. 2 – Výplata úrokov daňovníkom nespolupracujúcich štátov

Slovenská s.r.o. bude vyplácať zahraničným spoločnostiam úroky z pôžičky. Zahraničné spoločnosti majú sídlo v Paname a v Andorre. Má slovenská spoločnosť povinnosť zraziť z týchto príjmov daň? Ak áno, v akej výške? Aké iné povinnosti má ešte slovenská spoločnosť voči správcovi dane v takomto prípade?

Odpoveď

Na účely tejto odpovede vychádzame z predpokladu, že daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident Slovenskej republiky) definovaný v § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov vypláca úrokové príjmy daňovníkom nespolupracujúcich štátov podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov (Panama a Andorra), ktorí sú ich skutočnými vlastníkmi.

Daňovníkom nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorý sa nenachádza na zozname zmluvných štátov, ktorý MF SR uverejnilo na svojom webovom sídle. Zoznam zmluvných štátov tvoria štáty, s ktorými má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní a štáty, ktoré sú zmluvnými štátmi medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií na daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou sú tieto štáty a SR viazané. Link na stránku MF SR, kde je uverejnený predmetný zoznam zmluvných štátov: Zoznam spolupracujúcich štátov podľa § 2 písm. x) zákona č. 595-2003 Z. z. v znení neskorších predpisov | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk)

V súlade s ustanovením § 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona o dani z príjmov sú príjmom daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky aj úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek plynúce z úhrad od daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta Slovenskej republiky).

V súlade s § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa daň z predmetných príjmov vyberá zrážkou, pričom ak tieto príjmy sú vyplatené, poukázané alebo pripísané daňovníkovi nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x), použije sa sadzba dane vo výške 35 % (§ 43 ods. 1 zákona o dani z príjmov). V zmysle § 43 ods. 4 zákona o dani z príjmov základom dane pre daň vyberanú zrážkou pri príjmoch uvedených v odsekoch 2 a 3 je iba príjem. Vo všeobecnosti podľa § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov je zrážku dane povinný vykonať platiteľ dane (príjmu) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Túto skutočnosť je platiteľ dane súčasne povinný oznámiť správcovi dane (§ 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov), pričom predpísané tlačivo je možné získať u miestne príslušného správcu dane, resp. na internetovej stránke FR SR www.financnasprava.sk.