Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť platiteľa dane

Podľa § 49a ods. 3 zákona o dani z príjmov fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1 alebo 2, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane.

Ak táto osoba je už registrovaná podľa odseku 1 alebo 2, je povinná, na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane. Tlačivo na registráciu, resp. na oznámenie zmien v registrácii je uverejnené na webovej stránke FR SR www.financnasprava.sk v časti Formuláre - Elektronické formuláre - Katalóg elektronických formulárov - Register - Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia - "Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia".

FAQ

Otázka – Registrácia zahraničného platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti

Zahraničná spoločnosť (rezident ČR) zamestnáva na území SR rezidentov SR, ktorí pre ňu na tomto území vyvíjajú softvér a robia jej IT podporu. Zamestnanci majú s touto spoločnosťou uzatvorené pracovnoprávne zmluvy na dobu neurčitú. Vznikajú zahraničnej spoločnosti z dôvodu zamestnávania zamestnancov na našom území nejaké povinnosti? Ako a kde sa budú zdaňovať príjmy týchto zamestnancov?

Odpoveď

Ak česká spoločnosť zamestnáva na území SR zamestnancov, ktorí sú daňovými rezidentmi SR, zdaniteľnosť ich príjmov sa posudzuje tak podľa zákona o dani z príjmov, ako aj podľa zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku a vnútroštátnych daňových predpisov týchto štátov (uverejnená pod č. 238/2003 Z. z.).

Podľa článku 14 ods. 1 zmluvy platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného SR poberá z dôvodu zamestnania, podliehajú zdaneniu s výnimkou ustanovení článkov 15, 17 a 18 len v SR, ak sa zamestnanie nevykonáva v druhom zmluvnom štáte (v ČR).

Problematiku vyberania a platenia dane z príjmov zo závislej činnosti upravuje zákon o dani z príjmov v § 35, podľa ktorého preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti vyberie zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca zamestnávateľ, ak tento je v zmysle § 48 zákona o daniach z príjmov považovaný za platiteľa dane.

Podľa § 48 ods. 1 zákona o dani z príjmov platiteľom dane podľa § 35, 43 a 44 je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na území SR stálu prevádzkareň alebo tu zamestnáva zamestnancov dlhšie ako 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov; to neplatí, ak ide o poskytovanie služieb uvedených v § 16 ods. 1 písm. c) alebo zahraničné zastupiteľské úrady na území SR.

Takýto zamestnávateľ má z uvedeného dôvodu povinnosť registrácie v zmysle § 49a ods. 3 zákona o dani z príjmov. Uvedenému daňovníkovi (zamestnávateľovi) dávame do pozornosti tiež ustanovenia § 35 až 40 zákona o dani z príjmov.

Podľa § 49a ods. 3 zákona o dani z príjmov fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1 alebo 2, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je už registrovaná podľa odseku 1 alebo 2, je povinná na účel vykonania zmien v registrácii oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane.

Miestna príslušnosť správcu dane pre daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou sa riadi ustanovením § 7 ods. 2 alebo § 7 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Podľa § 7 ods. 2 daňového poriadku ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odseku 1, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka , inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.

Podľa § 7 ods. 3 daňového poriadku ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odsekov 1 a 2, je miestne príslušným Daňový úrad Bratislava, ak ide o daň, na ktorej správu sú príslušné daňové úrady. V uvedenom prípade je to Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 811 07  Bratislava.