Zabezpečenie dane (§ 44 zákona o dani z príjmov)

Povinnosť zabezpečenia dane podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa vzťahuje na zdaniteľné príjmy daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré im plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ak je právo na zdanenie týchto príjmov v prípade rezidentov zmluvných štátov prisúdené Slovenskej republike. Zodpovedným za správny výber dane a splnenie daňovej povinnosti je platiteľ príjmu (osoba, ktorá vypláca, poukazuje alebo pripisuje príjem v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou).

Na zabezpečenie dane zo zdaniteľných príjmov okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sú platitelia príjmu povinní zrážať sumu vo výške 19 % z peňažného plnenia; ak sa takýto príjem vypláca daňovníkovi nespolupracujúceho štátu, platiteľ dane zrazí sumu vo výške 35 % z peňažného plnenia. 
Preddavky na daň (zabezpečenie dane) zrážané platiteľom dane sa odvádzajú do pätnásteho dňa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac príslušnému správcovi dane. O tejto skutočnosti je platiteľ dane  povinný predložiť oznámenie príslušnému správcovi dane, ak tento správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak.
Ak daňovník nepodá daňové priznanie, správca dane môže rozhodnúť, že zrazením sumy na zabezpečenie dane je jeho daňová povinnosť splnená.
Povinnosť zabezpečenia dane sa nevzťahuje na príjmy, ktoré plynú zo zdrojov na území SR daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý je rezidentom členského štátu EÚ alebo daňovníkom EHP. Platiteľ príjmu rovnako nezrazí sumu na zabezpečenie dane v prípade, že ide o príjmy zo závislej činnosti, z ktorých sa zráža preddavok na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov.
Platiteľ príjmu tiež nezrazí sumu na zabezpečenie dane, ak mu daňovník predloží potvrdenie od správcu dane o tom, že platí preddavky na daň podľa § 34 alebo podľa § 42 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Zabezpečenie dane zo zdaniteľných príjmov daňovníka  z USA
Slovenská spoločnosť platí v roku 2023 nájomné za nájom nebytových priestorov vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorým je spoločnosť so sídlom v USA.
Je slovenská spoločnosť povinná v zmysle § 44 zákona o dani z príjmov zrážať 19% na zabezpečenie dane?
Odpoveď
Príjem z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej na území SR je zdaniteľným príjmom daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta USA) zo zdrojov na území SR podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov ako aj podľa článku 6 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená v Z.z. pod č. 74/1994).
Predmetný príjem je daňový rezident USA povinný po skončení zdaňovacieho obdobia vysporiadať prostredníctvom podaného daňového priznania, pričom platiteľ dane (rezident SR) je povinný zabezpečiť daň z takéhoto príjmu sadzbou dane vo výške 19 % v súlade s ustanovením § 44 ods. 2 až 6 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 2 – Zdaniteľné príjmy daňovníka z ČR a zabezpečenie dane
Právnická osoba z ČR predala slovenskej spoločnosti (rezidentovi SR) nehnuteľnosť, ktorú vlastnila v SR. Z tohto príjmu je povinná podať daňové priznanie v SR a zaplatiť daň z príjmu v SR. Je ale slovenská spoločnosť, ktorá danú nehnuteľnosť kúpila, povinná vykonať zabezpečenie dane z tohto príjmu podľa § 44 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Podľa článku 13 ods. 1 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Českou republikou (uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 238/2003) a § 16 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov zisky, ktoré poberá rezident Českej republiky zo scudzenia nehnuteľného majetku uvedeného v článku 6 tejto zmluvy a umiestneného v Slovenskej republike, podliehajú zdaneniu v Slovenskej republike.
Daňovník si predmetné príjmy daňovo vysporiada na území Slovenskej republiky osobne prostredníctvom podaného daňového priznania v lehote podľa § 49 zákona o dani z príjmov.
Zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa u daňovníkov uvedených v § 2 písm. t) tohto zákona (t.z. u daňovníkov členských štátov EÚ) neaplikuje.