Podanie žiadosti o vrátenie dane

Otázka č. 1-  Kto a kedy môže podať žiadosť o vrátenie dane
Kto a kedy môže požiadať o vrátenie dane z iného členského štátu?
Odpoveď
O vrátenie dane z iného členského štátu môže požiadať platiteľ dane registrovaný podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH, ak v členskom štáte vrátenia dane kúpil tovary a služby s daňou príslušného štátu (resp. doviezol tovary) na účely svojho podnikania, pričom v tomto členskom štáte platiteľ nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava. Žiadosť sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý si platiteľ uplatňuje vrátenie dane.

Otázka č. 2 -  Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu a vrátenie dane
Slovenský platiteľ dane si kúpil tovar v Poľsku od poľského platiteľa a slovenský platiteľ dane si tovar prepravil sám z Poľska do SR. Poľský dodávateľ pri dodaní tovaru uplatnil poľskú daň. Môže slovenský platiteľ dane požiadať o vrátenie poľskej dane?
Odpoveď
Ak v danom prípade boli splnené podmienky oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z Poľska do SR, poľský dodávateľ mal uplatniť oslobodenie od dane. Slovenský platiteľ dane nespĺňa podmienky na vrátenie dane, pretože refundáciou dane nemožno nahrádzať pravidlá intrakomunitárnych dodávok, ktoré majú byť oslobodené od dane.

Otázka č. 3 -  Ukončenie podnikania a vrátenie dane
Daňový subjekt ukončil v r. 2021 podnikanie a bola mu zrušená registrácia za platiteľa DPH. Môže podať žiadosť o vrátenie dane v r. 2022 za r. 2021, keďže v r. 2021 ešte bol platiteľom DPH?
Odpoveď
V danom prípade nezdaniteľná osoba už nemá právo podať žiadosť o vrátenie dane.

Otázka č. 4 - Spôsob podania žiadosti
Ako sa podáva žiadosť o vrátenie dane?
Odpoveď
Žiadosť o vrátenie dane sa podáva elektronickými prostriedkami. Aplikácia na podanie žiadosti je dostupná cez webové rozhranie Portálu finančnej správy SR akémukoľvek používateľovi Autorizovaných elektronických služieb, ktorý v procese autorizácie preukáže oprávnenie konať v danej veci za daňový subjekt alebo v mene daňového subjektu. Podmienkou podania žiadosti o vrátenie dane je podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Otázka č. 5 - Obdobie podania žiadosti
Za aké obdobie sa žiadosť podáva?
Odpoveď
Žiadosť sa podáva za obdobie najmenej troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov v rámci jedného kalendárneho roka a najviac za obdobie jedného kalendárneho roka. Žiadosť týkajúca sa zvyšku kalendárneho roka môže zahŕňať obdobie kratšie ako 3 kalendárne mesiace.

Otázka č. 6 - Výška nárokovanej dane
Aká je minimálna výška dane, ktorú je potrebné zadať do žiadosti?
Odpoveď
Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktorým je kalendárny rok alebo zvyšok kalendárneho roka, suma nárokovanej DPH musí byť najmenej 50 eur (ekvivalent v národnej mene). Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktoré je kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako tri kalendárne mesiace, suma DPH, ktorej vrátenie sa požaduje, nesmie byť menej ako 400 eur (ekvivalent v národnej mene). Pri vypĺňaní žiadostí je však potrebné rešpektovať obmedzenia členského štátu vrátenia dane, čo sa týka počtu/rozsahu období a aj minimálnej/maximálnej sumy DPH na vrátenie.

Otázka č. 7 - Podanie žiadosti do viacerých členských štátov
Ak platiteľ žiada vrátiť daň z viacerých členských štátov, je potrebné do každého členského štátu podať samostatnú žiadosť alebo je možné podať len jednu žiadosť, do ktorej zahrnie všetky nákupy?
Odpoveď
Platiteľ môže podať jednu žiadosť - tzv. globálnu žiadosť, do ktorej zahrnie všetky nákupy tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch, z ktorých si chce uplatniť vrátenie dane alebo môže podať samostatné žiadosti do jednotlivých členských štátov. Pre lepšiu prehľadnosť (napr. z dôvodu opráv) odporúčame podať samostatné žiadosti do jednotlivých členských štátov, z ktorých platiteľ žiada vrátiť daň (napr. ak  platiteľ podá samostatné žiadosti a následne  potrebuje vykonať opravu iba pri jednom nákupe, vytvorí novú verziu žiadosti len ku konkrétnej samostatnej žiadosti, ktorá bude odoslaná iba do daného členského štátu. Ak by platiteľ podal globálnu žiadosť a následne potrebuje opraviť len jeden nákup, vytvorí novú verziu žiadosti ku globálnej žiadosti, ktorá bude odoslaná do všetkých členských štátov, z ktorých platiteľ žiadal vrátiť daň, aj keď sa údaje v žiadosti pre ostatné členské štáty nemenia).

Otázka č. 8 - Počet žiadostí
Koľko žiadostí o vrátenie dane môže platiteľ dane podať?
Odpoveď
Platiteľ môže podať viac žiadostí za rôzne obdobia v rámci jedného kalendárneho roka, obdobia refundácie sa môžu prekrývať (napr. platiteľ môže podať žiadosť o vrátenie dane za 1-4/2021, za obdobie 3-9/2021, za obdobie 1-12/2021). Aplikácia na podávanie žiadostí umožňuje za rovnaké obdobie podať aj viac žiadostí. Pri vypĺňaní žiadostí je však potrebné rešpektovať obmedzenia členského štátu vrátenia dane, čo sa týka počtu/rozsahu období a aj minimálnej/maximálnej sumy DPH na vrátenie.

Otázka č. 9 -  Potvrdenie podania žiadosti
Dostane žiadateľ potvrdenie o podaní žiadosti?
Odpoveď
Prijatie žiadosti o vrátenie dane potvrdzuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickou formou, t.j. po odoslaní žiadosti na elektronickú podateľňu správcu dane, elektronická podateľňa vystaví správu o podaní dokumentu, ktorá obsahuje časovú pečiatku (t.j. dátum a čas prijatia dokumentu elektronickou podateľňou) a evidenčné číslo dokumentu.

Finančné riaditeľstvo SR kontroluje splnenie podmienok na odoslanie žiadosti do členského štátu vrátenia dane a to:
- či platiteľ v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, bol platiteľom dane a
- či nevykonával výlučne činnosti, pri ktorých nemôže odpočítať daň.

Pokiaľ vyššie uvedené podmienky nie sú splnené, Finančné riaditeľstvo SR neodošle žiadosť o vrátenie dane do členského štátu vrátenia dane a neodoslanie žiadosti oznámi elektronickými prostriedkami žiadateľovi. Ak sú základné podmienky splnené, Finančné riaditeľstvo SR elektronicky odošle podanú žiadosť o vrátenie dane do členského štátu vrátenia dane. Členský štát vrátenia dane bezodkladne elektronicky oznámi žiadateľovi dátum, kedy mu bola doručená žiadosť. Ďalšia komunikácia prebieha už len medzi žiadateľom (platiteľom alebo zástupcom) a členským štátom vrátenia dane.
 
Otázka č. 10 – Spôsob podania žiadosti
Môže platiteľ dane podať elektronicky žiadosť o vrátenie dane na základe dohody o elektronickom doručovaní uzavretej so správcom dane?
Odpoveď
Žiadosť o vrátenie dane nie je možné doručiť na základe dohody o elektronickom doručovaní uzatvorenej so správcom dane. Pri podávaní žiadosti o vrátenie dane je platiteľ dane povinný použiť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).