Zastupovanie pri vrátení dane

Otázka č. 1 – Zástupca pri vrátení dane
Môže sa dať platiteľ dane zastupovať pri vrátení dane zástupcom alebo musí žiadosť podať platiteľ dane?
Odpoveď
Žiadosť o vrátenie dane podáva platiteľ dane alebo sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne (písomné plnomocenstvo nemusí obsahovať úradne overený podpis) alebo ústne do zápisnice u správcu dane (§ 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p). Ak je zástupcom právnická osoba, koná za zástupcu jej štatutárny orgán alebo osoba, ktorú tento orgán poveril. V tomto prípade štatutárny orgán vystavuje konkrétnej osobe poverenie podľa Obchodného zákonníka (nie plnú moc).

Otázka č. 2 – Zastupovanie zahraničnom osobou pri vrátení dane
Môže byť zástupcom aj zahraničná osoba?
Odpoveď
Zástupcom môže byť aj zahraničná osoba.

Otázka č. 3 - Zastupovanie pri vrátení dane viacerými zástupcami
Platiteľ dane chce podať žiadosť o vrátenie dane do Rakúska, Nemecka a Maďarska. Môže sa dať zastupovať pre Rakúsko a Nemecko jedným zástupcom a pre Maďarsko druhým zástupcom?
Odpoveď
Platiteľ dane môže byť zastupovaný pre oblasť vrátenia dane viacerými zástupcami z rôznych členských štátov. Každý zástupca koná v rozsahu plnomocenstva, pričom plnomocenstvá sa nesmú prekrývať, t.j. nie je možné, aby mal platiteľ dane viacerých zástupcov na jeden členský štát v tom istom období. To znamená,  že platiteľ dane môže mať jedného zástupcu pri vrátení dane z Rakúska a Nemecka a druhého zástupcu pri vrátení dane z Maďarska. Je však potrebné upozorniť, že jednotliví splnomocnení zástupcovia majú možnosť vzájomne si vidieť jednotlivé žiadosti, vstupovať do týchto žiadostí a upravovať ich, čo môže z bezpečnostného hľadiska predstavovať pre platiteľa určité riziko.

Otázka č. 4 – Zastupovanie pri vrátení dane viacerými zástupcami
Platiteľ dane chce podať žiadosť o vrátenie dane z Talianska za kalendárny rok 2018. Môže mať platiteľ dane na rovnaké obdobie za ktoré žiada o vrátenie DPH dvoch zástupcov?
Odpoveď
Každý zástupca koná v rozsahu plnomocenstva, pričom tieto plnomocenstva sa nesmú prekrývať. To znamená, že platiteľ dane nemôže mať dvoch zástupcov na jeden členský štát (Taliansko) v tom istom období.