Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Cestovné náhrady > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výdavky na cestovanie, ak podnikanie je vykonávané prostredníctvom zodpovedného zástupcu

Výdavky na cestovanie, ak podnikanie je vykonávané prostredníctvom zodpovedného zástupcu

Podnikateľka vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorým je manžel podnikateľky. Tento v súvislosti s výkonom činnosti využíva na pracovné cesty osobný automobil, ktorého vlastníkom je iba  on sám. Medzi podnikateľkou a zodpovedným zástupcom nie je uzatvorený žiadny pracovný pomer, nakoľko podľa § 11 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, prostredníctvom ktorej zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom  manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec. Osobitný zákon, ktorým je zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov,  ustanovuje v § 2a:

1) Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

2) Nelegálna práca nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

Z uvedeného vyplýva, že zodpovedný zástupca podnikateľa môže vykonávať pre podnikateľa činnosť bez uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu, pričom sa nejedná o nelegálnu prácu alebo nelegálne zamestnávanie. Pri výkone tejto práce zodpovedného zástupcu vznikajú rôzne výdavky, ktoré sú daňovými výdavkami osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť. Ako posudzovať z daňového pohľadu tieto výdavky?

Výdavky na cestovanie v súvislosti s pracovnými cestami zodpovedného zástupcu - § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov – môže podnikateľka do daňových výdavkov zahrňovať spotrebu PHL + základnú sadzbu náhrady za každý jeden km jazdy, ak na cestovanie využíva zodpovedný zástupca svoje vlastné osobné motorové vozidlo a nie vozidlo daňovníka?
 
Odpoveď
V súlade so znením § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov výdavky (náklady) najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu,  môže uplatniť výlučne daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, ktorý činnosť vykonáva v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva. Taktiež len v prípade ak tento daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) podľa prvého alebo druhého bodu tohto ustanovenia. Z uvedeného vyplýva, že výdavky podľa znenia § 19 ods. 2 písm. e) zákona nie je možné uplatniť do daňových výdavkov živnostníka, ak vznikajú v súvislosti s výkonom činnosti zodpovedného zástupcu, ktorý je ustanovený týmto živnostníkom na zabezpečenie odborného vykonávania jeho podnikateľskej činnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami živnostenského zákona.