Uplatnenie základnej náhrady za každý km jazdy

Otázka
Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP) použil na pracovnej ceste vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku a uplatňuje si daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP. Neodložil si doklady o nákupe pohonných hmôt (alebo ich stratil), nevie preukázať cenu nakúpených pohonných látok, a preto si neuplatňuje výdavky na spotrebu PHL. Môže si v tomto prípade uplatniť podľa § 19 ods. 2 písm. e) prvého bodu ZDP aspoň základnú náhradu za každý jeden km jazdy, ak má vedenú knihu jázd, z ktorej je preukázaný počet najazdených kilometrov?

Odpoveď zo dňa 18.7.2019
Ak daňovník  s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v súvislosti s činnosťou vykonávanou na inom mieste ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, použije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, v súlade s § 19 ods. 2 písm. e) prvým bodom ZDP do daňových výdavkov  uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za  spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, a len, ak motorové vozidlo nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách.
Uplatnenie výdavkov vo výške  náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu je daňovník  povinný preukázať dokladom o nákupe pohonných látok. Zo znenia § 19 ods. 2 písm. e) prvý bod ZDP nevyplýva, že uplatnenie základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách je podmienené súčasným uplatnením si náhrady za spotrebované pohonné látky. Ak daňovník pri použití vlastného osobného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku  preukáže počet najazdených kilometrov knihou jázd a zároveň hodnoverne preukáže, že  jazdy v súvislosti s výkonom činnosti, na inom mieste ako je miesto, v ktorom je činnosť pravidelne vykonávaná,  boli vykonané v súvislosti s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, potom si v súlade s § 19 ods. 2 písm. e) prvým bodom ZDP môže (za predpokladu, že ide o motorové vozidlo, ktoré u tohto daňovníka nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach) do daňových výdavkov uplatniť výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách aj v prípade, ak si náhradu za spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov neuplatní z dôvodu, že jej výšku nevie preukázať dokladom o nákupe pohonných látok.