Výdavky na ubytovanie SZČO

Otázka
Ak fyzická osoba podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia pri vykonávaní činnosti v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva (tzv. pracovná cesta podnikateľa), využije na bývanie prenajatú nehnuteľnosť, pričom prenajímateľ zaraďuje príjmy z prenájmu medzi príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, t. j. prenajímateľ neposkytuje ubytovacie služby, môže si podnikateľ zaplatené nájomné za užívanie prenajatej nehnuteľnosti počas doby trvania tzv. pracovnej cesty zahrnúť do daňových výdavkov v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov?

Odpoveď zo dňa 10.3.2017
Do daňových výdavkov je možné zahrnúť len taký výdavok na ubytovanie, ktorý daňovník preukáže dokladom z ubytovacieho zariadenia v tuzemsku alebo v zahraničí. Musí ísť o ubytovacie zariadenie, ktorého prevádzkovateľ je držiteľom živnostenského oprávnenia alebo obdobného oprávnenia, ktorého predmetom podnikania je poskytovanie ubytovacích služieb. Povinnosť preukázať výdavok (náklad) vyplýva zo zákona o cestovných náhradách a aj zo zákona o dani z príjmov.
Znamená to, že zaplatené nájomné za prenájom nehnuteľnosti, ktorú daňovník používa na bývanie v súvislosti s výkonom činnosti na inom mieste, ako je miesto, v ktorom je táto činnosť pravidelne vykonávaná, pričom prenajímateľ neposkytuje ubytovacie služby, nie je držiteľom živnostenského oprávnenia alebo obdobného oprávnenia na poskytovanie ubytovacích služieb a príjmy z prenájmu zaraďuje medzi príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP, nie je daňovým výdavkom daňovníka.