Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podiel zaplatenej dane > Poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2023 podaním "vyhlásenia"

Poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2023 podaním "vyhlásenia"

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ na samostatnom tlačive, ktoré má štruktúrovanú formu, a ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (ďalej len „vyhlásenie“). Toto tlačivo „vyhlásenia“ platné pre rok 2023 je označené V2Pv21, a je zverejnené na webovom sídle finančnej správy - https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Ak daňovník použije nesprávne tlačivo „vyhlásenia“, daňový úrad ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania (podľa § 13 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov).

Fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla 2024. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. 

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je
  1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je za rok 2023 označené V2Pv18_P (zamestnávateľ je povinný vydať potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.4.2024)
  2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z podaného vyhlásenia za rok 2023 na účet prijímateľa do 31. júla 2024.  
 

FAQ

Otázka č. 1 - Postup zamestnanca pri poukázaní podielu dane
Som zamestnaná vo firme a zamestnávateľ mi vydal potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Čo mám urobiť, keď chcem túto sumu poukázať napr. nadácii?
Odpoveď
Zamestnanec, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane vybranej nadácii, podá vyhlásenie na predpísanom tlačive, v ktorom uvedie identifikačné údaje tohto prijímateľa. Vyhlásenie je povinný podať najneskôr do 30.4.2024. V
yhlásenie zamestnanec predkladá správcovi dane (daňovému úradu).  Prílohou vyhlásenia je potvrdenie, ktoré vydal zamestnávateľ, kde je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi zrazená.

Otázka č. 2 - Podanie vyhlásenia za rok 2023
Podám vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2023 až 3.5.2024. Budú finančné prostriedky poukázané neziskovej organizácii, keď nebolo vyhlásenie podané do 30.4.2024?
Odpoveď
Nie, nakoľko vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nebolo podané najneskôr dňa 30.4.2024.

Otázka č. 3 - Podanie vyhlásenia za rok 2023
Podala som za rok 2023 daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom som zabudla vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať ešte do 2.4.2024 vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na samostatnom tlačive?  
Odpoveď
Nie, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, nemôže už podať samostatné vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane. Môže však podať opravné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, v ktorom vyplní aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Toto opravné daňové priznanie však môže podať iba do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, teda do 2.4.2024, ak si podaným oznámením nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nie je možné podať cez dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023.