Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podiel zaplatenej dane > Možnosť poukázania podielu zaplatenej dane

Možnosť poukázania podielu zaplatenej dane

Fyzická osoba môže poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane z príjmov prijímateľovi, ktorým je

 • občianske združenie alebo organizačná jednotka združenia,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkví a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja

Prijímateľ podielu zaplatenej dane môže použiť finančné prostriedky iba na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Poskytnutie podielu dane
Fyzická osoba bola zamestnaná iba časť roka. Môže poukázať podiel zaplatenej dane na osobitné účely?
Odpoveď
Každá fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, ak sú splnené podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane.

Otázka č. 2 - Prijímateľ podielu zaplatenej dane
Fyzická osoba chce poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % obchodnej spoločnosti, ktorej konateľom je rodinný príslušník. Môže tohto prijímateľa uviesť vo vyhlásení na poukázanie podielu zaplatenej dane?
Odpoveď
Nemôže, nakoľko prijímateľom nemôže byť obchodná spoločnosť.

Otázka č. 3 – Poukázanie podielu dane v dodatočnom daňovom priznaní
Daňovník v podanom riadnom daňovom priznaní vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nevyplnil. Môže toto vyhlásenie vyplniť v dodatočnom daňovom priznaní? 
Odpoveď
Daňovník môže poukázať podiel zaplatenej dane iba v podanom riadnom daňovom priznaní.  V podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôže využiť možnosť poukázania podielu zaplatenej dane.