Výška podielu zaplatenej dane

Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške
  • 2 %
  • 3 %, ak v príslušnom zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa § 3 ods. 1 zákona  č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, o čom predloží písomné potvrdenie vydané vysielajúcou organizáciou alebo prijímateľom dobrovoľníckej činnosti.

Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, a to tak, že
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Podiel zaplatenej dane môže poukázať fyzická osoba iba v prípade, ak je najmenej 3 eurá.

Za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus na vyživované deti podľa § 33 zákona o dani z príjmov, alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov, alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus na vyživované deti podľa § 33 zákona o dani z príjmov a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov.

Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane prijímateľovi nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola v inej sume. Ak daňovníkovi vznikne podaním dodatočného daňového priznania, alebo na základe daňovej kontroly preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani.

Z údajov správcov dane o poskytnutí podielu zaplatenej dane zostavuje Finančné riaditeľstvo SR ročný prehľad prijímateľov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V ročnom prehľade prijímateľov sa uvádza:

  • názov prijímateľa a jeho sídlo,
  • identifikačné číslo organizácie a
  • súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté.

Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR vždy do 31. januára bežného roka na internetovej stránke - Ročný prehľad pri... - PFS (financnasprava.sk)

 
FAQ
Otázka č. 1 – Zníženie  poukázaného podielu dane po podaní dodatočného daňového priznania
Daňovník podal daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si vypočítal daňovú povinnosť v sume 4 000 eur. V tomto daňovom priznaní vyplnil aj vyhlásenie, podľa ktorého sa určenému prijímateľovi má poukázať suma 80 eur (2 % zo sumy 4 000 eur).
Všetky ustanovené podmienky boli splnené, správca dane preto poukázal sumu 80 eur v prospech určeného prijímateľa. Daňovník podá za uvedené zdaňovacie obdobie dodatočné daňové priznanie, podľa ktorého jeho daňová povinnosť predstavuje 3 000 eur, t. j. je o 1 000 eur nižšia ako tá, ktorú si vypočítal v riadnom daňovom priznaní. Na základe dodatočného daňového priznania daňovník požiada správcu dane o vrátenie daňového preplatku v sume 1 000 eur. Bude sa meniť aj suma poukázanej dane z riadneho daňového priznania?
Odpoveď
Podiel zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti predstavuje 60 eur (2 % zo sumy 3 000 eur). Podiel zaplatenej dane poukázaný prijímateľovi nie je možné dodatočne upravovať (v dodatočnom daňovom priznaní sa vyhlásenie nevypĺňa). Vzhľadom na to, že daňová povinnosť daňovníka podľa dodatočného daňového priznania je nižšia ako daňová povinnosť, z ktorej podiel bol poukázaný prijímateľovi, vzniknutý preplatok na dani sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi (80 eur) a sumou zodpovedajúcou 2 % z upravenej daňovej povinnosti (60 eur). Predmetný rozdiel v tomto prípade predstavuje 20 eur (80 eur – 60 eur), to znamená, že preplatok na dani, ktorý vznikol daňovníkovi v dôsledku podaného dodatočného daňového priznania, sa zníži o sumu 20 eur. Daňovníkovi správca dane preto vráti preplatok len v sume 980 eur (1 000 eur – 20 eur).
 
Otázka č. 2 - Poukázanie podielu zaplatenej dane nepresahujúci sumu 3 eurá
Fyzická osoba podala Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, v ktorom uviedla zaplatenú daň 140 eur a sumu 2 % vo výške 2,80 eura. Bude táto suma poukázaná vybranému prijímateľovi, ak bolo vyhlásenie správne vypísané a podané v zákonom stanovenej lehote?
Odpoveď
Nie, nebude, nakoľko suma podielu zaplatenej dane nedosahuje minimálne 3 eurá.