Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v tuzemsku > Neplatiteľom dane > Podanie priznania a zaplatenie dane pri nákupe nového dopravného prostriedku neplatiteľom

Podanie priznania a zaplatenie dane pri nákupe nového dopravného prostriedku neplatiteľom

1. osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH  je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom im vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote aj zaplatiť daň  v zmysle § 78 ods. 3 zákona o DPH,
2. osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 7 a § 7a zákona o DPH,   má povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 7 dní od kúpy (nadobudnutia)  nového dopravného prostriedku a v tej istej lehote aj zaplatiť daň v zmysle § 78 ods. 4 zákona o DPH. Ak tejto osobe nebolo oznámené číslo účtu správcu dane, je povinná zaplatiť daň do siedmich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Lehota na podanie daňového priznania pre zdaniteľnú osobu
Som podnikateľ, neplatiteľ, registrovaný len podľa § 7a zákona o DPH. Dňa 11.3.2024 som v Čechách kúpil nové auto za 550 000 CZK bez DPH, ktoré  som ho doviezol na územie SR. Predávajúci vyhotovil faktúru dňa 11.3.2024. Kedy mám podať a ako mám vypísať daňové priznanie k DPH a kedy a ako mám zaplatiť daň?
Odpoveď
Keďže daňová povinnosť vznikla dňom vyhotovenia faktúry - dňa 11.3.2024, kupujúci kúpnu cenu v cudzej mene uvedenú na faktúre po prepočte na eurá v hodnote 21 732,26 eur uvedie do riadku 07 na druhej strane tlačiva a vypočítanú daň vo výške 20 % zo základu dane – 4 346,45 eur (po zaokrúhlení) uvedie do riadku 08 a súčtového riadku 17, 32 a 35 daňového priznania k DPH, ktoré je povinný podať do 25.4.2024, t.j. do 25. dňa od skončenia kalendárneho mesiaca marec 2024, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť z nadobudnutia nového dopravného prostriedku, a do 25.4.2024 zaplatí aj vypočítanú daň  prevodom na číslo účtu: 500240-xxxxxxxxxx/8180, s variabilným symbolom:  1100032024.
 
Otázka č. 2 - Lehota na podanie daňového priznania pre nezdaniteľnú osobu
Som podnikateľ, neplatiteľ, nie som registrovaný ani  podľa § 7 zákona o DPH, ani podľa § 7a zákona o DPH. Dňa 12.10.2024 som v Rakúsku kúpil novú štvorkolku za 10 000 eur a dňa 13.10.2024 som ju doviezol na územie SR. Kedy mám podať a ako mám vypísať daňové priznanie k DPH a kedy a ako mám zaplatiť daň?
Odpoveď
Keďže štvorkolka bola kupujúcim nadobudnutá dňa 13.10.2024, kupujúci kúpnu cenu uvedenú na faktúre v hodnote 10 000 eur uvedie do riadku 07 na druhej strane tlačiva a vypočítanú daň vo výške 20 % zo základu dane v hodnote 2 000 eur  uvedie do riadku 08 a súčtového riadku 17, 32 a 35 daňového priznania k DPH, ktoré je povinný podať do 20.10.2024, t.j. do 7 dní odo dňa nadobudnutia nového dopravného prostriedku, a do 20.10.2024 zaplatí aj vypočítanú daň  prevodom na číslo účtu: 500240-xxxxxxxxxx/8180, s variabilným symbolom:  1100102024. Na prvej strane tlačiva daňového priznania vyznačí X v kolónke  „Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona“. 
Poznámka: Ak tejto osobe nebolo oznámené číslo účtu správcu dane, je povinná zaplatiť daň do siedmich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
 
Otázka č. 3 – Výhra nového dopravného prostriedku v inom členskom štáte
Som občan SR a pracujem v ČR, kde som v spotrebiteľskej súťaži vyhral auto. Na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR mi nechceli auto prihlásiť do evidencie, kým nepredložím potvrdenie z daňového úradu, že som zaplatil DPH. Som povinný zaplatiť DPH z tohto auta? Ako získam potvrdenie?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že nadobudnutie nie je za protihodnotu (za odplatu), čím nie je splnená základná podmienka uvedená v § 11 ods. 3 zákona o DPH, nejedná sa o nadobudnutie nového dopravného prostriedku a nezdaniteľná osoba nie je osobou povinnou platiť daň podľa 69 ods. 6 zákona o DPH a podať daňové priznanie k DPH podľa § 78 ods. 4 zákona o DPH. Z uvedeného vyplýva, že nedôjde k uplatneniu § 11 ods. 3 zákona o DPH a daňový úrad nemá dôvod vydávať potvrdenie o zaplatení dane z pridanej hodnoty, keďže aj samotná žiadosť o jeho vydanie by bola bezpredmetná.