Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v tuzemsku > Neplatiteľom dane > Vznik daňovej povinnosti pri nákupe nového dopravného prostriedku neplatiteľom

Vznik daňovej povinnosti pri nákupe nového dopravného prostriedku neplatiteľom

Každá osoba, ktorá nadobudne nový dopravný prostriedok v tuzemsku z iného členského štátu, je povinná platiť daň, t.j. každý (podnikateľ, nepodnikateľ, nezisková organizácia, občan), kto kúpi nový osobný alebo úžitkový automobil,  motorku, štvorkolku, lietadlo, loď, plavidlo z iného členského štátu a dovezie ho na územie SR,  má povinnosť zaplatiť 20 %-nú DPH.
Daňová povinnosť vzniká  
1. pri osobe registrovanej podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH podľa § 20 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona o DPH, t.j.
- 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku, alebo
- dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre kupujúceho pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku,
2.  pri osobe, ktorá nie je registrovaná podľa § 7 alebo § 7a pre DPH, podľa § 20 ods. 3 zákona o DPH dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Vznik daňovej povinnosti  pre zdaniteľnú osobu registrovanú podľa § 7 zákona o DPH
Som podnikateľ, neplatiteľ, registrovaný len podľa § 7 zákona o DPH. Dňa 23.05.2024 som v Čechách kúpil nové auto a dňa 24.5.2024 som ho doviezol na územie SR. Predávajúci vyhotovil faktúru dňa 23.5.20204, ktorá mi došla 30.05.2024. Kedy mi vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry - dňa 23.5.2024, keďže sú splnené podmienky fyzického nadobudnutia auta - možnosť uplatnenia si vlastníckeho práva a nakladania s ním, jeho prepravy z jedného do druhého štátu a zároveň je k dispozícii faktúra ešte pred 15. dňom nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí auta, t.j. pred 15.06.2024.
 
Otázka č. 2 - Vznik daňovej povinnosti  pre zdaniteľnú osobu registrovanú podľa § 7a zákona o DPH
Som podnikateľ, neplatiteľ, som registrovaný len podľa § 7a zákona o DPH. Dňa 30.07.2024 som v Nemecku  kúpil vozidlo a dňa 31.7.2024 som ho doviezol na územie SR. Predávajúci vyhotovil faktúru dňa 17.8.2024, ktorá mi došla 26.08.2024. Kedy mi vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Daňová povinnosť vzniká dňa 15.8.2024, keďže sú síce splnené podmienky fyzického nadobudnutia vozidla - možnosť uplatnenia si vlastníckeho práva a nakladania s ním, jeho prepravy z jedného do druhého štátu, avšak faktúra bola vyhotovená až 17.08.2024, t.j. po 15.dni nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí auta.
 
Otázka č. 3 - Vznik daňovej povinnosti pre nezdaniteľnú osobu
Som podnikateľ, neplatiteľ, nie som registrovaný ani  podľa § 7, ani podľa § 7a zákona o DPH. Dňa 12.10.2024 som v Rakúsku kúpil štvorkolku a dňa 13.10.2024 som ju doviezol na územie SR. Predávajúci vyhotovil faktúru dňa 12.10.2024, ktorá mi došla 19.10.2024. Kedy mi vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Daňová povinnosť vzniká dňa 13.10.2024, keďže sú splnené podmienky fyzického nadobudnutia štvorkolky - možnosť uplatnenia si vlastníckeho práva a nakladania s ňou a jej prepravy z jedného do druhého štátu. U tejto zdaniteľnej osoby sa na dátum vyhotovenia faktúry neprihliada.
 
Otázka č. 4 – Darovanie nového dopravného prostriedku
Môj príbuzný, občan ČR, si kúpil nové auto, ale po troch mesiacoch mi ho daroval, mne občanovi SR. Na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR mi nechceli auto prihlásiť do evidencie, pretože som nepredložil potvrdenie z daňového úradu o zaplatení  DPH. Mám povinnosť zaplatiť DPH, ak  som nadobudol nový dopravný prostriedok  z iného členského štátu darom?
Odpoveď
Bezodplatné dodanie nového dopravného prostriedku na základe darovacej zmluvy z jedného členského štátu do druhého členského štátu občanom alebo neplatiteľom DPH sa nepovažuje za nadobudnutie nového dopravného prostriedku z iného členského štátu v zmysle § 11 ods. 3 zákona o DPH, keďže nie je splnená základná podmienka - nejedná sa o nadobudnutie za protihodnotu (za odplatu),  daňová povinnosť nevzniká, a nezdaniteľná osoba (obdarovaný) nie je osobou povinnou platiť daň podľa 69 ods. 6 zákona o DPH a podať daňové priznanie k DPH podľa § 78 ods. 4 zákona o DPH.