Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v tuzemsku > Neplatiteľom dane > Základ dane a prepočet cudzej meny pri nákupe nového dopravného prostriedku neplatiteľom

Základ dane a prepočet cudzej meny pri nákupe nového dopravného prostriedku neplatiteľom

Základom dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu je dohodnutá protihodnota, ktorá neobsahuje daň (kúpno-predajná cena bez dane) a ak sa požaduje platba v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti v súlade s § 23 a § 26 zákona o DPH.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Prepočet cudzej meny na EURo
Som podnikateľ, neplatiteľ, registrovaný len podľa § 7a. Dňa 13.05.2013 som v Čechách kúpil nové auto za 355 000 CZK bez DPH, ktoré  som ho doviezol na územie SR. Predávajúci vyhotovil faktúru dňa 13.5.2013. Akým kurzom prepočítam CZK na EURo?
Odpoveď
Keďže daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry - dňa 13.5.2013, kupujúci kúpnu cenu v cudzej mene uvedenú na faktúre prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti, a to 12.05.2013. Keďže 12.05.2013 je nedeľa, kedy sa výmenný kurz ECB nevyhlasuje, použije sa kurz z 10.05.2013 (piatok), ktorý je platný aj pre sobotu 11.05.2013 a nedeľu 12.05.2013, t.j. pri kurze  25,808 CZK za 1 euro  je 355 000 CZK = 13 755,42 € (po zaokrúhlení na 2 desatinné miesta).