Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja cenných papierov > Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Od dane z príjmov sú oslobodené v plnej výške príjmy z prevodu (predaja) cenných papierov nadobudnuté do 31.12.2003, za predpokladu, že daňovník o cenných papieroch neúčtoval ako o obchodnom majetku.

Od dane z príjmov je oslobodený  príjem  z predaja  (prevodu) cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok a to len za predpokladu, že doba medzi ich prijatím na regulovaný trh  alebo obdobný zahraničný regulovaný trh a predajom presiahne jeden rok.  Oslobodený od dane naďalej nie je príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka, ak o týchto účtoval alebo evidoval  (§ 6 ods. 11 ZDP). Uvedené oslobodenie vyplýva z ustanovenia §  9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov.  S účinnosťou od 1.1.2024 sa uvedené oslobodenie  nevzťahuje na príjmy z prevodu  cenných papierov nadobudnutých  ako nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7 písm. q) alebo § 9 ods. 1 písm. p) zákona  po 31.12.2023. 

V prípade, že príjem z predaja cenných papierov nie je oslobodený od dane z príjmov podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, daňovník môže na príjmy z prevodu cenných papierov aplikovať  oslobodenie vo výške 500,- eur, resp. 925,95 eur, v závislosti od momentu nadobudnutia predávaných cenných papierov. 

Od dane z príjmov sú oslobodené príjmy z prevodu (predaja) cenných papierov  nadobudnuté po 31.12.2010 (ak nie sú oslobodené od dane v plnom rozsahu podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak  rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu. Ak by daňovník súčasne dosiahol aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3) a  príjmy z príležitostných činností (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov), uplatní sa oslobodenie od dane zo všetkých príjmov najviac v úhrnnej výške 500 eur. 

Ak sa však jedná o príjem z prevodu cenných papierov nadobudnutých od 1.1.2004 do 31.12.2010 (ak nie sú oslobodené od dane v plnom rozsahu podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov), na tento príjem sa môže uplatniť ešte oslobodenie v súlade s § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov, t. j. oslobodenie do sumy 5-násobku životného minima platného k 1.1.2010, čo predstavuje sumu 925,95 eura.

S účinnosťou od 1.1.2024 príjem z prevodu cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka, alebo ktoré daňovník nadobudol ako nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7 písm. q) alebo § 9 ods. 1 písm. p), nie je oslobodený do dane z príjmov ani do sumy 500 eur. Uvedené sa však vzťahuje iba na príjem z prevodu cenných papierov nadobudnutých po 31.12.2023.

Dlhodobé investičné sporenie:

Od dane sú oslobodené podľa § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov s účinnosťou od roku 2016  aj príjmy z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok ustanovených v § 3 zákona o cenných papieroch pre špecifický finančný produkt zadefinovaný ako dlhodobé investičné sporenie (DIS), vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia.

V súlade s ust. § 7 ods. 11 zákona o cenných papieroch je dlhodobým investičným sporením investovanie finančných prostriedkov do portfólia vykonávané prostredníctvom finančných inštitúcií oprávnených podľa zákona o cenných papieroch a § 27 ods. 3 a 6 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z. na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia a vykonávanie pokynov klienta na jeho účet, ak sú splnené tieto podmienky:

  • cenné papiere a iné finančné nástroje, ktoré sú súčasťou portfólia, sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu. Za porušenie tejto podmienky sa nepovažuje:
  • ak sa s cenným papierom alebo s finančným nástrojom prestalo obchodovať na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu po jeho nadobudnutí do portfólia
  •  ak cenný papier alebo finančný nástroj nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, ale jeho emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenného papiera alebo finančného nástroja na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
  • portfólio bolo zriadené na určité obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo klientovi vyplatené plnenie. Vyplatenie plnenia z dôvodu presunu portfólia k inej finančnej inštitúcii sa nepovažuje za vyplatenie plnenia, ak sa takýto presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii,
  • maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok je najviac v sume 3 000 eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú reinvestície v rámci portfólia.

V prípade, ak dôjde k porušeniu podmienok dlhodobého investičného sporenia, na základe ktorých mal daňovník príjmy z prevodu cenných papierov, opcií a príjmy z derivátových operácií oslobodené od dane, je daňovník povinný postupovať podľa § 8 ods. 14 ZDP. Daňovník je povinný tieto príjmy zahrnúť do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok. Za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval oslobodenie príjmov od dane, si daňovník vypočíta základ dane osobitne podľa jednotlivých druhov príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. d), e) a k) ZDP znížených o výdavky podľa § 8 ods. 5 a 11 ZDP, pričom výdavky je možné uplatniť len do výšky dosiahnutého príjmu. Pri výpočte jednotlivých základov dane 4 neuplatní daňovník oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. i) a k) ZDP. Do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom porušil podmienky dlhodobého investičného sporenia zahrnie daňovník súčet jednotlivých základov dane vypočítaných za každé zdaňovacie obdobie, v ktorých dosiahol príjmy oslobodené od dane podľa § 9 ods. 1 písm. l) ZDP. Údaje o uskutočnených prevodoch cenných papierov, opcií a derivátových operáciách je daňovníkovi povinná poskytnúť finančná inštitúcia, ktorá poskytovala daňovníkovi investičné služby v rámci dlhodobého investičného sporenia.

Ak daňovník počas obdobia dlhodobého investičného sporenia zomrie, nepovažuje sa to za porušenie podmienok dlhodobého investičného sporenia, ktoré by malo za následok úpravu základu dane. Oslobodeným príjmom naďalej nie je  príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka. Daňové zvýhodnenie sa  netýka vstupnej investície, ale príjmov plynúcich z prevodu cenných papierov získaných až v priebehu sporenia.

 

FAQ

Otázka č. 1 - oslobodenie príjmov - cenné papiere obstarané do roku 2003

Daňovník dosiahol príjem z prevodu cenných papierov, ktoré obstaral  v roku 2002. Je daňovník povinný zdaniť príjem z predaja cenných papierov?

Odpoveď

Nakoľko ide o príjem z predaja cenných papierov, ktoré daňovník nadobudol v roku 2002, ide o príjmy oslobodené od dane z príjmov, ktoré daňovník v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.    

  

Otázka č. 2 - oslobodenie príjmov do sumy 500 eur

Daňovník  obstaral  1.5.2013 cenné papiere v hodnote 5 000 eur. Tieto cenné papiere predal za 8 500 eur. Nejde o cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,  ani o cenné papiere plynúce  z dlhodobého investičného sporenia. Ako sa zdania príjmy z predaja cenných papierov?  

Odpoveď

U daňovníka ide o zdaniteľný príjem. Základ dane („zisk“) z predaja  je  3 500 eur  (8 500 – 5 000), pričom daňovník si  môže uplatniť ešte oslobodenie 500 eur. Do daňového priznania teda uvedie príjem z predaja cenných papierov v sume 3 000 eur (3500-500).

 

Otázka č. 3 - oslobodenie príjmov do sumy 925,95 eura 

Daňovník  obstaral  1.5.2007 cenné papiere v hodnote 3 000 eur, ktoré predal za 6 500 eur. Cenné papiere neboli  prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a nejedná sa ani o cenné papiere plynúce  z dlhodobého investičného sporenia. Ako  sa zdaňuje príjem z predaja cenných papierov?  

Odpoveď

U daňovníka ide o zdaniteľný príjem. Základ dane („zisk“) z predaja  je   3 500 eur  (6 500 – 3 000). Keďže cenné papiere boli obstarané  do 31.12.2010, je možné uplatniť oslobodenie vo výške 925,95 eura. Za zdaniteľný príjem, ktorý daňovník uvedie v daňovom priznaní ako príjem z predaja cenných papierov sa považuje suma 2 574,05 eura. ( 3500  - 925,95).

 

Otázka č. 4 - oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov v roku 2023

Daňovník v auguste  2023 predal  cenné papiere za 3 200 eur, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v SR vo februári 2023. Cenné papiere nadobudol v decembri 2019 v hodnote 2 000 eur. Je príjem z ich predaja oslobodený od dane z príjmov?

Odpoveď

V tomto prípade je splnená podmienka ročného vlastníctva cenného papiera v momente jeho predaja, ale druhá  podmienka a to ročná lehota od prijatia na regulovaný trh nebola  splnená, a preto príjem z predaja tohto cenného papiera nie je od dane z príjmov oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov. U daňovníka ide o zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona. Základ dane („zisk“) z predaja  je  1 200 eur  (3 200 – 2 000), pričom daňovník si  môže uplatniť ešte oslobodenie 500 eur podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov.  Do daňového priznania teda uvedie príjem z predaja cenných papierov v sume 700 eur (1 200 -500).

 

Otázka č. 5 - oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov v roku 2023

Daňovník v máji  2023 predal  cenné papiere za 5 200 eur, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v SR v roku 2016, a daňovník ich nadobudol v roku 2017 za 3500 eur. Je príjem z ich predaja oslobodený od dane z príjmov?

Odpoveď

Áno, príjem z ich predaja je od dane z príjmov oslobodený, nakoľko bola splnená podmienka ročnej lehoty medzi ich nadobudnutím a predajom a podmienka  ročnej lehoty od prijatia na regulovaný trh  do ich predaja bola tiež splnená.