Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja cenných papierov > Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Od dane z príjmov sú oslobodené príjmy z prevodu (predaja) cenných papierov nadobudnuté do 31.12.2003, za predpokladu, že daňovník o cenných papieroch neúčtoval ako o obchodnom majetku.

Od dane sú oslobodené príjmy z prevodu (predaja) cenných papierov  nadobudnuté po 31.12.2010 (ak nie sú oslobodené od dane v plnom rozsahu podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak  rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu. Ak by  daňovník súčasne dosiahol aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3) a  príjmy z príležitostných činností (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov), uplatní sa oslobodenie od dane zo všetkých príjmov najviac v úhrnnej výške 500 eur. Ak sa však jedná o príjem z prevodu cenných papierov nadobudnutých od 1.1.2004 do 31.12.2010, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, na tento príjem sa môže uplatniť ešte oslobodenie v súlade s § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov, t. j. oslobodenie do sumy 5-násobku životného minima platného k 1.1.2010, čo predstavuje sumu 925,95 eura.

 

FAQ

Otázka č. 1 - oslobodenie príjmov - cenné papiere obstarané do roku 2003

Daňovník v roku 2017 dosiahol príjem z prevodu cenných papierov, ktoré obstaral  v roku 2002. Je daňovník povinný zdaniť príjem z predaja cenných papierov dosiahnutý v roku 2017?

Odpoveď

Nakoľko ide o príjem z predaja cenných papierov, ktoré daňovník nadobudol v roku 2002, ide o príjmy oslobodené od dane z príjmov, ktoré daňovník v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.    

  

Otázka č. 2 - oslobodenie príjmov do sumy 500 eur

P. Martin  obstaral  1.5.2013 cenné papiere v hodnote 5 000 eur. V marci 2017 cenné papiere predal za 8 500 eur. Nejde o cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,  ani o cenné papiere plynúce  z dlhodobého investičného sporenia. Ako sa zdania príjmy z predaja cenných papierov v roku 2017?  

Odpoveď

U p. Martina ide o zdaniteľný príjem. Základ dane („zisk“) z predaja  je   3 500 eur  (8 500 – 5 000). P. Martin by mal v daňovom priznaní za rok 2017 zdaňovať zisk prevyšujúci 500 eur, t. j. 3 000, nakoľko  treba brať do úvahy oslobodenie do výšky 500 eur ( § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov).V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2017 daňovník uvedie v Oddiele č. VIII. na príslušnom riadku v stĺpci "príjmy"  kladný rozdiel medzi príjmami z predaja cenných papierov dosiahnutých v roku 2017 zníženými o výdavky , ktoré daňovník môže uplatniť a zníženými o sumu oslobodenia vo výške 500 eur. 

Otázka č. 3 - oslobodenie príjmov do sumy 925,95 eura 

P. Martin  obstaral  1.5.2007 cenné papiere v hodnote 3 000 eur. V marci 2017 cenné papiere predal za 5 500 eur. Cenné papiere neboli  prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,  ani o cenné papiere plynúce  z dlhodobého investičného sporenia. Ako sa zdania príjmy z predaja cenných papierov v roku 2017?  

Odpoveď

U p. Martina ide o zdaniteľný príjem. Základ dane („zisk“) z predaja  je   2 500 eur  (5 500 – 3 000). P. Martin by mal v daňovom priznaní za rok 2017 zdaňovať zisk prevyšujúci 925,95 eura, t. j. 1 574,05 eura, nakoľko  treba brať do úvahy oslobodenie do výšky 925,95 eura. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2017 daňovník uvedie v Oddiele č. VIII. na príslušnom riadku v stĺpci "príjmy"  kladný rozdiel medzi príjmami z predaja cenných papierov dosiahnutými v roku 2017 zníženými o výdavky , ktoré daňovník môže uplatniť a zníženými o sumu oslobodenia vo výške 925,95 eura. 

Od  roku 2016  bol zavedený ďalší  spôsobov podpory investovanie na kapitálovom trhu aj prehodnotenie systému zdaňovania investícií na finančnom trhu. Zavedením nového spôsobu daňového zvýhodnenia formou  dlhodobého investičného sporenia  pre fyzické osoby sa podporuje  dlhodobé investičné sporenie (DIS), ako  alternatívu k už existujúcim produktom 3.piliera dôchodkového sporenia. Fyzické osoby si môžu vybrať  zo  súčasných produktov (napr. DDS, investičné životné poistenie)  alebo  z nového druhu sporenia pre občanov, ktorým súčasné  možnosti sporenia z rôznych dôvodov nevyhovujú, napr. :

  • nemajú  možnosť  aktívnejšie sa podieľať na výbere a riadení svojich investícií,
  • ide o sporenie s nízkou flexibilitou v nadväznosti na časový horizont sporenia,
  • v spôsobe výberu nasporenej sumy alebo neatraktívnej formy daňového zvýhodnenia

Od dane z príjmov je oslobodený  príjem  z predaja  (prevodu) cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu,  ktoré daňovníkovi plynuli po 31.12.2015, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok.  Uvedené oslobodenie sa vzťahuje aj na príjmy z predaja cenných  papierov, ktoré boli nadobudnuté do 31.12.2015 a predávané po 31.12.2015, pri splnení zákonom vymedzených podmienok.  Oslobodený od dane naďalej  nie je príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka, ak o týchto účtoval alebo evidoval  (§ 6 ods. 11 ZDP). Uvedené oslobodenie vyplýva z ustanovenia §  9 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov, ktoré bolo do zákona o dani z príjmov doplnené s účinnosťou od 1.1.2016.

Od dane sú oslobodené podľa § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov s účinnosťou  od roku 2016  aj príjmy z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok ustanovených v § 3 zákona o cenných papieroch pre špecifický finančný produkt zadefinovaný ako dlhodobé investičné sporenie (DIS), vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia.

V súlade s ust. § 7 ods. 11 zákona o cenných papieroch je dlhodobým investičným sporením investovanie finančných prostriedkov do portfólia vykonávané prostredníctvom finančných inštitúcií oprávnených podľa zákona o cenných papieroch a § 27 ods. 3 a 6 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z. na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia a vykonávanie pokynov klienta na jeho účet, ak sú splnené tieto podmienky:

  • cenné papiere a iné finančné nástroje, ktoré sú súčasťou portfólia, sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu. Za porušenie tejto podmienky sa nepovažuje:
  • ak sa s cenným papierom alebo s finančným nástrojom prestalo obchodovať na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu po jeho nadobudnutí do portfólia
  •  ak cenný papier alebo finančný nástroj nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, ale jeho emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenného papiera alebo finančného nástroja na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
  • portfólio bolo zriadené na určité obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo klientovi vyplatené plnenie. Vyplatenie plnenia z dôvodu presunu portfólia k inej finančnej inštitúcii sa nepovažuje za vyplatenie plnenia, ak sa takýto presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii,
  • maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok je najviac v sume 3 000 eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú reinvestície v rámci portfólia.

 

V prípade, ak dôjde k porušeniu podmienok dlhodobého investičného sporenia, na základe ktorých mal daňovník príjmy z prevodu cenných papierov, opcií a príjmy z derivátových operácií oslobodené od dane, je daňovník povinný postupovať podľa § 8 ods. 14 ZDP. Daňovník je povinný tieto príjmy zahrnúť do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok. Za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval oslobodenie príjmov od dane, si daňovník vypočíta základ dane osobitne podľa jednotlivých druhov príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. d), e) a k) ZDP znížených o výdavky podľa § 8 ods. 5 a 11 ZDP, pričom výdavky je možné uplatniť len do výšky dosiahnutého príjmu. Pri výpočte jednotlivých základov dane 4 neuplatní daňovník oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. i) a k) ZDP. Do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom porušil podmienky dlhodobého investičného sporenia zahrnie daňovník súčet jednotlivých základov dane vypočítaných za každé zdaňovacie obdobie, v ktorých dosiahol príjmy oslobodené od dane podľa § 9 ods. 1 písm. l) ZDP. Údaje o uskutočnených prevodoch cenných papierov, opcií a derivátových operáciách je daňovníkovi povinná poskytnúť finančná inštitúcia, ktorá poskytovala daňovníkovi investičné služby v rámci dlhodobého investičného sporenia.

Ak daňovník počas obdobia dlhodobého investičného sporenia zomrie, nepovažuje sa to za porušenie podmienok dlhodobého investičného sporenia, ktoré by malo za následok úpravu základu dane. Oslobodeným príjmom naďalej nie je  príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka. Daňové zvýhodnenie sa  netýka vstupnej investície, ale príjmov plynúcich z prevodu cenných papierov získaných až v priebehu sporenia.

 

FAQ

Otázka č. 4 - oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov v roku 2017

P. Karol v roku 2017 predal cenné papiere v hodnote 3 200 eur, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v SR. Cenné papiere nadobudol v decembri 2014 v hodnote 2 000 eur.

Odpoveď

Keďže od roku 2017  je od dane oslobodený  príjem  z predaja  ( prevodu) cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok a p. Karol obstaral cenné papiere v roku 2014 a predal a v roku  2016, príjem z ich predaja  nebude zdaňovať (neuvádza ho v daňovom priznaní). Uvedené platí za predpokladu, že  cenné papiere neboli obchodným majetkom daňovníka.