Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja cenných papierov > Predaj cenných papierov obstaraných od 1.1.2000 do 31.12.2003

Predaj cenných papierov obstaraných od 1.1.2000 do 31.12.2003

Oslobodenie  príjmov z predaja cenných papierov obstaraných v období od 1.1.2000 do 31.12.2003 sa neposudzuje podľa súčasne platného zákona o dani z príjmov, ale podľa zákona platného do konca roku 2003. Od dane z príjmov FO sú oslobodené príjmy z predaja cenných papierov, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presahuje tri roky. Od dane  nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, o ktorých daňovník účtoval a príjem z kapitálového majetku.
 

FAQ

Otázka č. 1 - oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov  obstaraných  do 31.12.2003
Daňovníčka predala cenné papiere v sume 2 500 eur. Cenné papiere obstarala v roku 2003 za 14 000 Sk. Okrem príjmov z predaja cenných papierov má v roku ich predaja aj príjem zo závislej  činnosti. Môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, alebo musí podať daňové priznanie a príjem z predaja cenných papierov v ňom uviesť?

 
Odpoveď
Príjem z predaja cenných papierov je u daňovníčky oslobodený od dane, nakoľko cenné papiere boli obstarané v roku 2003 a doba medzi nadobudnutím a predajom presiahla tri roky. Keďže príjem oslobodený od dane sa neuvádza v daňovom priznaní, pani Márii nevzniká povinnosť podať daňové priznanie a môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.