Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja cenných papierov > Príjmy fyzickej osoby z predaja cenných papierov

Príjmy fyzickej osoby z predaja cenných papierov

Príjmy z predaja cenných papierov zaraďujeme medzi ostatné príjmy  (§ 8 ods. 1 písm. e)  v tom prípade, ak nejde o príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z kapitálového majetku . Nepatria sem  napr. príjmy z predaja cenných papierov, ktoré predal podnikateľ alebo SZČO a ktoré boli pred predajom  zahrnuté v obchodnom majetku.

Príjmy z predaja cenných papierov, ktoré sú obchodným majetkom podnikateľa alebo SZČO, sa zdaňujú ako príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ostatnými príjmami nie sú ani príjmy dosiahnuté z vyplatenia (vrátenia) podielových listov, tieto príjmy patria medzi  príjmy z kapitálového majetku. (§ 7 ods. 1 písm. g) ZDP).

Pri predaji cenných papierov sa zdaňuje základ dane. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem z predaja cenných papierov znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie.

Výdavky, ktoré je možné uplatniť pri zdaniteľných príjmoch z predaja cenných papierov sú:
  • kúpna cena preukázateľne zaplatená za cenný papier, ak daňovník nadobudol cenný papier kúpou
  • cena cenného papiera zistená v čase nadobudnutia, ak daňovník nadobudol cenný papier bezodplatne, napr. darovaním, dedením
  • výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenného papiera. Pri predaji  zamestnaneckých akcií  aj suma nepeňažného príjmu zdanená u zamestnanca.

Ak sú výdavky spojené s predajom cenných papierov vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Pri príjmoch z predaja cenných papierov nie je možné vykázať stratu.

Ak úhrn  príjmov z predaja cenných papierov  znížený o výdavok nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur (alebo 925,95 eura, ak ide o cenné papiere obstarané od 1.1.2004 do 31.12.2010), ide o príjem oslobodený od dane. Ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov z predaja cenných papierov a  úhrnom výdavkov súvisiacich s nadobudnutím a predajom cenných papierov  presiahne 500 eur, resp. 925,95 eura do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Uplatnenie daňových výdavkov
Daňovník predal cenné papiere, ktoré nemal zaradené v obchodnom majetku, za  3 100 eur. Cenné papiere nadobudol  v roku 2012 za sumu 4 200 eur. Nejde o cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,  ani o cenné papiere plynúce  z dlhodobého investičného sporenia
. Ide o zdaniteľný príjem?
Odpoveď
Z uvedeného je zrejmé, že daňovník predal cenné papiere so stratou, výdavky sú vyššie ako príjem, preto sa na rozdiel neprihliada.
Keďže v uvedenom prípade daňovník nevykázal zdaniteľný príjem z predaja cenných papierov (príjem z predaja znížený o výdavky nepresiahne sumu príjmov oslobodených od dane vo výške 500 eur), daňovník v daňovom priznaní tieto príjmy neuvádza a nezdaňuje ich.
 
Otázka č.  - príjem z predaja cenných papierov
Daňovník predal cenné papiere, ktoré nemal zaradené v obchodnom majetku, za  3 100 eur. Cenné papiere nadobudol  v roku 2012 za sumu 2 200 eur. Nejde o cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,  ani o cenné papiere plynúce  z dlhodobého investičného sporenia
. Ide o zdaniteľný príjem?
Odpoveď
Z uvedeného je zrejmé, že daňovník predal cenné papiere so ziskom, t.j. príjem z predaja je vyšší ako výdavky vynaložené na obstaranie predaných cenných papierov. Keďže ide o cenné papiere nadobudnuté v roku 2012, daňovník môže uplatniť oslobodenie vo výške 500 eur. Za zdaniteľný príjem, ktorý daňovník uvádza v podanom daňovom priznaní (ak mu vznikne povinnosť podať  daňové priznanie), sa považuje  príjem z predaja cenných papierov znížený o
výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie presahujúci sumu 500 eur, v uvedenom prípade suma 400 eur ( 3100 - 2200 - 500).