Predmet dane v prípade prestavby vozidla

Otázka č. 1 - prestavba vozidla na pohon CNG
Chcel by som Vás požiadať o názor, či je možné uplatniť zníženie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel v súlade s § 7 ods. 4  zákona o dani z motorových vozidiel aj v prípade,  ak došlo k prestavbe na pohon CNG počas roka?  V tomto prípade je  problém pri vypísaní daňového priznania, pretože z dôvodu prestavby na pohon CNG nedošlo k zániku ani vzniku daňovej povinnosti.
Odpoveď:
Zákon  o dani z motorových vozidiel  upravuje v § 1 zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L,M,N a O (ďalej len „vozidlo“) daňou z motorových vozidiel. Podľa  § 2 zákona o dani z motorových vozidiel predmetom dane je vozidlo evidované v Slovenskej republike, ktoré sa používa na podnikanie alebo na inú samostatne zárobkovú činnosť v zdaňovacom období. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia pri vozidle kategórie L,M,N došlo k prestavbe vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), v danom prípade nedochádza k vzniku a zániku daňovej povinnosti podľa zákona o dani z motorových vozidiel. Daňovník za obdobie od 1. januára do konca mesiaca, v ktorom došlo k prestavbe vozidla vypočíta pomernú časť  ročnej  sadzby dane, ktorá je uvedená  v   prílohe č. 1  a následne upraví  podľa  § 7 ods. 1 až 3 zákona o dani z motorových vozidiel. Za zvyšné mesiace až do konca zdaňovacieho obdobia vypočíta pomernú časť ročnej sadzby dane podľa prílohy č. 1 a následne  upraví  podľa § 7 ods. 1 až  3 a podľa  § 7 ods. 4 písm. b) zákona o dani z motorových vozidiel. Pretože daňové priznanie nie je upravené na takúto možnosť, z dôvodu prestavby vozidla, daňovník v daňovom priznaní vyplní údaje o vozidle č. 1  do jeho prestavby v III. Oddiele - výpočet dane, v ktorom  vypočíta pomernú časť dane  za počet mesiacov do jeho prestavby. Po jeho prestavbe vyplní údaje o vozidle č. 2 v III. Oddiele – výpočet dane, v ktorom vypočíta pomernú časť dane za zvyšné  mesiace  po jeho prestavbe.