Úvod > Daň z motorových vozidiel > Predmet dane z MV > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predmet dane pri používaní vozidla v rámci hlavnej aj vedľajšej činnosti príspevkovej organizácie

Predmet dane pri používaní vozidla v rámci hlavnej aj vedľajšej činnosti príspevkovej organizácie

Otázka č. 1 - používanie vozidla príspevkovou organizáciou v rámci hlavnej aj vedľajšej činnosti
Vozidlo používame na údržbu ciest ako príspevková organizácia v rámci hlavnej činnosti. Podľa zriaďovacej listiny je vozidlo používané napríklad v lete tri mesiace aj na podnikateľskú činnosť (podľa zákona o dani z motorových vozidiel, keďže je vozidlo používané na podnikanie, je predmetom dane  z motorových vozidiel).  Ďalej s vozidlom už nebudeme podnikať, vozidlo  budeme používať iba v rámci hlavnej činnosti. Je možné nejakým spôsobom prerušiť platenie dane z motorových vozidiel (vozidlo nie je možné vyradiť z evidencie ani dočasne, nakoľko sa používa v rámci našej hlavnej činnosti)? 

Ďalšou otázkou je, že ak vozidlo použijeme len raz na podnikanie (v rámci vedľajšej činnosti), to znamená, že už s ním nebudeme podnikať a budeme ho používať len na našu hlavnú činnosť,  či daň z motorových vozidiel musíme platiť dovtedy,  kým vozidlo nevyradíme z evidencie dopravného inšpektorátu alebo ukončíme podnikanie ako organizácia?

Odpoveď
Podľa § 8 ods. 1 zákona zákon o dani z motorových vozidiel daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2  ods. 1, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.
Zákon o dani z motorových vozidiel v  § 8 ods. 2  upravuje zánik daňovej povinnosti. Podľa predmetného ustanovenia daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k
a) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
b) ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
c) zániku daňovníka bez likvidácie,
d) zmene držiteľa vozidla,
e) ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).

Podľa § 8 ods. 6 zákona o dani z motorových vozidiel daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 cit. zákona a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla.

Na základe uvedeného, ak u daňovníka (príspevkovej organizácie) vznikla daňová povinnosť z dôvodu použitia vozidla na podnikanie (počas troch mesiacov) v rámci jeho vedľajšej činnosti a následne v rámci jeho  hlavnej činnosti sa vozidlo prestane  používať na podnikanie, v danom prípade nedochádza k zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel.  Daňová povinnosť naďalej trvá až do doby zániku  daňovej povinnosti z dôvodov uvedených § 8 ods. 2 zákona  o dani z motorových vozidiel. V uvedenom prípade nezaniká daňová povinnosť ani podľa ustanovenia  § 8 ods. 6 citovaného zákona, nakoľko o vozidle je v priebehu zdaňovacieho obdobia  účtované v rámci hlavnej činnosti príspevkovej organizácie.