Predmet dane v prípade zahraničnej osoby

Otázka č. 1 - používanie vozidla zahraničnou osobou
Poľská právnická osoba používa na svoje podnikanie v Poľskej republike vozidlo so slovenským evidenčným číslom. Vozidlo je prenajaté od slovenskej fyzickej osoby – nepodnikateľa.  Je vozidlo predmetom dane a kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?

Otázka č. 2 - používanie vozidla zahraničnou osobou
Český zamestnávateľ so sídlom v ČR , ktorý zamestnáva slovenského zamestnanca, nemá v SR  stálu prevádzku ani organizačnú zložku. Slovenský zamestnanec používa pre svojho zamestnávateľa od februára na služobné cesty v SR svoje vozidlo, evidované na Slovensku. Je vozidlo predmetom dane a kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?

Odpoveď k obidvom otázkam
Podľa  § 2 zákona o dani z motorových vozidiel predmetom dane je vozidlo evidované v SR, ktoré sa  používa na podnikanie alebo na inú samostatne zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.  Podnikaním sa podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej len „OZ“) rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
V obidvoch prípadoch ide o zahraničnú právnickú osobu, ktorá nemá na území SR podnik ani organizačnú zložku.
Podnikanie zahraničných osôb na území SR  je upravené v § 21 - § 26 OZ. Podľa § 21 ods. 1 OZ zahraničné osoby môžu podnikať na území SR  za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné, pričom zahraničnou osobou  podľa § 21 ods. 2 OZ sa rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Podnikaním zahraničnej osoby na území SR sa podľa § 21 ods. 3 OZ rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území SR. Podnikom sa rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré podnikateľovi slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.
Na základe vyššie uvedeného, ak zahraničná právnická osoba má na území SR podnik alebo jeho organizačnú zložku a používa vozidlo evidované v SR na účely podnikania  podľa  § 2 ods. 1 OZ, je naplnený predmet dane podľa § 2 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel, pretože  vozidlo je evidované v SR a používa sa na podnikanie podľa § 2 ods. 1 OZ.
Ak právnická osoba nemá na území SR podnik alebo organizačnú zložku, i napriek tomu, že využíva na území svojho štátu motorové vozidlo evidované na území  SR na  podnikanie, v takomto prípade, nie je naplnený predmet dane z motorových vozidiel.  Predmetom dane z motorových vozidiel nie je ani vozidlo evidované na území SR, ktorého  držiteľom je  zamestnanec  a toto vozidlo používa pre zamestnávateľa zahraničnú právnickú osobu, ktorá nemá na území SR  podnik ani organizačnú zložku.