Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.3.1. a v časti B.3.2. kontrolného výkazu > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.3.1. a v časti B.3.2. kontrolného výkazu

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.3.1. a v časti B.3.2. kontrolného výkazu

Časť B.3.1. :
Túto časť platiteľ dane vypĺňa vtedy, ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur. Platiteľ dane uvádza sumárne údaje zo zjednodušených faktúr (celková suma základov dane, celková suma dane, celková suma odpočítanej dane)  za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje z týchto zjednodušených faktúr odpočítanie dane.

Časť B.3.2. :
Túto časť platiteľ dane vypĺňa vtedy, ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac. Platiteľ dane uvádza sumárne údaje zo zjednodušených faktúr (celková suma základov dane, celková suma dane, celková suma odpočítanej dane)  podľa IČ DPH jednotlivých dodávateľov za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje z týchto zjednodušených faktúr odpočítanie dane.

Otázka č.1 -  Doklad z e-kasy a neodpočítanie dane
Uvádza platiteľ dane doklad z e-kasy aj vtedy, keď z neho neodpočítava daň?
Odpoveď
V prípade, ak platiteľ dane odpočítanie dane z prijatej zjednodušenej faktúry (napr. z dokladu z e-kasy) neuplatňuje, údaje z tejto faktúry do kontrolného výkazu neuvádza, t.j. do celkovej sumy základov dane a celkovej sumy dane údaje nezahrnie.
 
Otázka č.2 -  Doklad z e-kasy, z ktorého si platiteľ odpočítava iba časť dane
Ako uvádza platiteľ dane doklad z e-kasy, keď si z neho odpočítava iba časť dane?
Odpoveď
Ak platiteľ dane pri odpočítaní dane zo zjednodušeného dokladu uplatňuje iba časť dane, údaje z tohto dokladu uvádza v kontrolnom výkaze v časti B.3.1., resp. v časti B.3.2.: Základ dane, Suma dane  v takej výške ako je uvedené v doklade a v stĺpci č.3: Výška odpočítanej dane uvádza platiteľ daň len v takej výške, ako si uplatnil odpočítanie dane v daňovom priznaní.

Otázka č.3 – Odpočítanie dane z dokladu z e-kasy
Podnikateľ (platiteľ dane)
vlastniaci kvetinárstvo nakúpil tovar na faktúru, ale aj v hotovosti (doklady z e-kasy). Údaje z faktúr uvádza v časti B.2. kontrolného výkazu každú samostatne. Ako uvádza údaje z dokladov z e-kasy?
Odpoveď
Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý má o prijatom tovare alebo službe zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH (doklad z e-kasy), uvádza v časti B.3.1., resp. v časti B.3.2. kontrolného výkazu celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie za všetky takéto prijaté doklady, z ktorých uplatňuje odpočítanie dane.

Otázka č.4  – Odpočítanie dane z dokladu z e-kasy, keď je cena tovaru vyššia ako 1000 eur
SZČO stolár (platiteľ dane) kúpil v hotovosti prístroj v hodnote 1 200 eur s DPH. Doklad o nákupe je doklad z e-kasy. Môže uviesť takýto doklad v časti B.3.1., resp. v časti B.3.2. kontrolného výkazu, ak si uplatní odpočítanie dane?
Odpoveď
Platiteľ dane uvádza v časti B.3.1. resp. v B.3.2. kontrolného výkazu údaje zo zjednodušených faktúr definovaných v § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, z ktorých si môže uplatniť právo na odpočítanie dane v zmysle zákona o DPH. Ak platiteľ má doklad z e-kasy, na ktorom cena tovaru vrátane dane, uhradená v hotovosti, je vo vyššej sume ako 1 000 eur, takýto doklad už nespĺňa náležitosti zjednodušenej faktúry podľa zákona o DPH a nie je možné z neho uplatniť odpočítanie dane a teda sa ani neuvádza v kontrolnom výkaze.
 
Otázka č.5 – Odpočítanie dane z dokladu z e-kasy v neskoršom zdaňovacom období
Obchodná spoločnosť (platiteľ dane)
si chce v rámci kalendárneho roka uplatniť odpočet dane z dokladu z e-kasy v neskoršom zdaňovacom období ako v období,   v ktorom už splnila  podmienky na odpočet dane. Splnila podmienky na odpočet v zdaňovacom období február, ale chce si i napriek tomu odpočítať daň v zdaňovacom období apríl. Kedy uvedie daný doklad z e-kasy do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Odberateľ, ktorý je platiteľ dane, môže v zmysle § 51 ods. 2 zákona o DPH uplatniť právo na odpočítanie dane z nákupu tovaru v tuzemsku najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak má faktúru do lehoty na podanie daňového priznania a spĺňa všetky podmienky na odpočítanie dane.  Z uvedeného vyplýva, že ak si uplatní odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie apríl, za toto obdobie uvádza odpočítanie dane aj v kontrolnom výkaze v časti B.3.1. resp. v časti B.3.2..
 
Otázka č.6 – Uvádzanie prijatého dokladu z e-kasy v kontrolnom výkaze
Tuzemský podnikateľ  (platiteľ dane) pri  nákupe tovaru v obchodnom centre dostal doklad z e-kasy, z ktorého si uplatňuje odpočet dane. V ktorej časti kontrolného výkazu má uviesť túto zjednodušenú faktúru?
Odpoveď
Ak platiteľ dane dostane doklad z e-kasy, ktorý spĺňa náležitosti zjednodušenej faktúry podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, potom ju uvádza v časti B.3.1. resp. v časti B.3.2. kontrolného výkazu.