OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 -  Údaje v časti B.3. kontrolného výkazu
Čo sa  uvádza v časti B.3.kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti B.3. kontrolného výkazu uvádza platiteľ dane údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr za dodanie tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých si uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období, okrem odpočítania dane z opravnej faktúry, ktoré sa uvádza v časti C.2. kontrolného výkazu. Zo zjednodušených faktúr uvádza príjemca plnenia v časti B.3. kontrolného výkazu len sumárne údaje podľa § 78a ods. 6 zákona o DPH, a to celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane, bez členenia podľa sadzieb dane.
 
Otázka č. 4 – Odpočítanie dane z diaľničnej nálepky
Dopravná spoločnosť kúpila diaľničné nálepky. Do ktorej časti kontrolného výkazu uvádza odpočítanie dane z nákupu diaľničných nálepiek?
Odpoveď
Ak na podkladovej časti nálepky sú uvedené údaje: obchodné meno dodávateľa služby, jeho identifikačné číslo pre daň, dátum predaja nálepky, suma dane a cena vrátane dane, uvádza sa v časti B.3.1. resp. v časti B.3.2. kontrolného výkazu, ak si platiteľ uplatní odpočítanie dane z tejto nálepky.